Ympäristö­suunnittelu

Kestävämpää maailmaa ympäristösuunnittelulla

Ympäristön hyvinvointi ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet laadukkaaseen elinympäristöön ovat meidän kaikkien vastuulla. Ympäristösuunnittelussa tuomme käytäntöön kestävän kehityksen periaatteet: suunnittelemme ympäristöä, jossa haitat on minimoitu ja ihmisten toiminta sekä luonto ovat tasapainossa.

Osallistumme aktiivisesti alan ohjeistusten ja strategisten selvitysten laadintaan. Teemme paikkatietoanalyysejä ja maastoinventointeja hyödyntäen uusimpia työkaluja, ohjelmistoja ja paikkatietoaineistoja. Käytössämme on esimerkiksi Esrin ArcGIS-paikkatietoalusta. Erityisselvityksissä teemme yhteistyötä asiantuntijakumppaneidemme kanssa.

Tarjoamme ympäristösuunnittelua kunnille, kaupungeille, ELY-keskuksille ja Väylävirastolle sekä yrityksille ja yksityishenkilöille. Työmme voivat olla joko itsenäisiä projekteja tai ne voivat kytkeytyä laajempiin suunnittelukokonaisuuksiin. Toimimme hankkeiden kaikissa vaiheissa aina esisuunnittelusta toteutukseen ja jälkihoitoon. Kokoamme monipuolisesta asiantuntijajoukostamme parhaan tiimin varmistaaksemme laadukkaan, kestävän ja kustannustehokkaan lopputuloksen.

Ympäristövaikutusten arviointi

Katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja ennakoimme ympäristövaikutuksia huomioiden myös kulttuuriset ja sosiaaliset näkökulmat. Arvioimme kattavasti perustellen vaikutusten merkittävyyden sekä keinoja haitallisten vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi.

Toteutamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti myös ympäristöselvityksiä ja -suunnitelmia. Laadimme vesi-, ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia sekä siltojen aukkolausuntoja.

Meluhaitat hallintaan suunnittelulla

Selvitämme melu- ja tärinävaikutuksia ja laadimme suunnitelmat haittojen lieventämiseksi. Mallinnamme mm. katu-, tie- ja raideliikenteen sekä pistemäisen lähteen melua CadnaA-ohjelmalla. Laadimme melupäästöjen leviämiskartat ja määrittelemme julkisivujen melutasot. Suunnittelemme meluesteiden toteutuksen sekä arkkitehtuurin että rakenteiden osalta.

Luonnonmukaiset hulevesien hallintaratkaisut

Määritämme hulevesien määriä hydraulisin ja hydrologisin mallinnuksin. Laadimme suunnitelmat hulevesien hallintaan teknisin, biologisin ja viherrakentamisen keinoin. Suunnitelmat voivat vaihdella laajuudeltaan yksityiskohtaisista korttelitasoisista suunnitelmista laajoihin aluesuunnitelmiin. Huomioimme loppukäyttäjän ja rakentajan tarpeet sekä ympäristön asettamat vaatimukset. Tavoittelemme luonnon monimuotoisuutta lisääviä ja yhdyskuntarakentamisen kestävyyttä edistäviä ratkaisuja.

Tutustu referensseihimme

Meluselvitykset kaavoituksen tukena

Kunnallistekniikan yleissuunnitelma osana asemakaavoitusta

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä ympäristönäkökohdat osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mika Tuominen

Yksikön päällikkö

Liikenne ja kaupunkiympäristö

+358 44 322 2207

mika.tuominen@destia.fi

Marja-Terttu Sikiö

Ryhmäpäällikkö

Kestävä kehitys ja ympäristö

+358 40 504 6032

marja-terttu.sikio@destia.fi

Arto Kuskelin

Yksikön johtaja

Kaupunkisuunnittelu ja uudet palvelut

+358 40 546 0126

arto.kuskelin@destia.fi