Arvot ja eettiset säännöt

Meitä ohjaavat vahvat arvot ja konsernimme eettiset säännöt. Meille on tärkeää, että jokainen destialainen toimii niiden mukaisesti. Lisäksi kaikkien sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua sopimuskumppaneillemme tarkoitettuihin konsernimme laatimiin yhteiskuntavastuusääntöihin.

Arvomme rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen

Teemme työtä rehdisti ja asiakkaan tarpeista lähtien, yhdessä. Emme jää paikallemme, vaan osaamme uudistua. Siksi menestymme.

Johtamisen avulla rakennamme arvojemme mukaista yrityskulttuuria. Johtamislupauksemme mukaisesti valmennamme voittavaa joukkuettamme olemalla läsnä, antamalla vastuuta, rohkaisemalla ja näyttämällä esimerkkiä.

Rehdisti

Välitämme toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Olemme avoimia ja luotettavia.

Toimimme vastuullisesti.

Yhdessä

Vahvistamme yhteenkuuluvuutta ja monimuotoisuutta.

Toimimme yhteisen edun saavuttamiseksi.

Teemme työtä sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa.

Uudistuen

Luomme uutta yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.

Huolehdimme jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä.

Olemme rohkeita ja kehitämme jatkuvasti uusia palveluita.

Menestyen

Tunnemme toimintaympäristömme ja toimimme ketterästi.

Asetamme tavoitteemme korkealle ja haluamme ylittää ne.

Varmistamme toimintamme jatkuvuuden.

Eettiset säännöt toimintamme perustana

Bouygues-konsernin eettiset säännöt kokoavat yhteen arvojemme mukaiset ja yhteisesti hyväksytyt toimintaperiaatteemme. Konsernimme arvoja ovat kunnioitus, rehellisyys ja vastuullisuus, ja noudatamme niitä Destian omien arvojen rinnalla.

Mitä varten eettiset säännöt ovat ja kenelle ne kuuluvat?

 • Konsernimme maine ja kestävyys riippuvat sen sidosryhmien, työntekijöiden ja ylimmän johdon luottamuksesta, joka puolestaan seuraa yhteisten ydinarvojen, kunnioituksen, rehellisyyden ja vastuullisuuden, noudattamisesta. Nämä arvot on tarkoitettu ohjaamaan konserniamme sen kaikessa liiketoiminnassa.
 • Eettiset säännöt koskevat kaikkia konsernin työntekijöitä ja ylimmän johdon jäseniä heidän toiminnassaan riippumatta siitä, mikä yhteisö, hanke tai maa on kyseessä.

Eettinen johtaminen

 • Ylimmän johdon ja johtajien tulee paitsi noudattaa korkeimpia eettisiä standardeja, myös välittää tämä viesti työntekijöilleen.
 • Johdon odotetaan näyttävän esimerkkiä.

Kunnioitus

 • Kunnioitus on yksi konsernimme keskeisistä arvoista, ja sen tulee ohjata jokaisen yksilöllistä käyttäytymistä, olipa kyse sisäisestä asioinnista konsernin työntekijöiden ja ylimmän johdon kanssa tai ulkoisesta asioinnista sidosryhmien ja kaikkien kolmansien osapuolien kanssa.

Rehellisyys

 • Konsernimme edellyttää lakien, säädösten ja sisäisten standardien tiukkaa noudattamista, erityisesti mitä tulee korruption ja vaikutusvallan kauppaamisen torjuntaan, kilpailulainsäädäntöön, pörssisäädöksiin, taloudellisiin pakotteisiin, eturistiriitojen ehkäisemiseen, ihmisoikeuksiin, perusvapauksiin, ympäristönsuojeluun, työterveyteen ja -turvallisuuteen työpaikalla sekä henkilötietojen suojaan.

Vastuullisuus

 • Kaikilla ylimmän johdon jäsenillämme ja työntekijöillämme on velvollisuus kunnioittaa ammattietiikkaa, joka perustuu konsernin yhteisiin arvoihin, eettisissä säännöissä määriteltyihin sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin, korruption vastaisiin toimintasääntöihin, konsernin compliance-ohjelmiin ja -politiikkoihin sekä soveltuvin osin liiketoimintasegmenttien toimintatapoihin.

Työntekijöiden ja ylimmän johdon eettisyys

 • Konsernimme ja sen liiketoimintasegmenttien tulos on riippuvainen sen työntekijöiden ja ylimmän johdon eettisyydestä.
 • Eettisyys ilmenee sen eri muodoissa aina ihmisoikeuksien kunnioittamisesta konsernimme sisällä noudatettavaan solidaarisuuteen.

Sidosryhmien eettisyys

 • Konsernimme on menestyksensä velkaa sidosryhmiensä luottamukselle ja eettisyydelle.
 • Sidosryhmiämme ovat asiakkaat, toimittajat ja alihankkijat sekä konsernimme osakkeenomistajat.

Eettisten sääntöjen täytäntöönpano

 • Konsernin liiketoimintasegmentit vastaavat eettisten sääntöjen sekä korruption vastaisten toimintasääntöjen ja konsernin compliance-ohjelmien ja niihin liittyvien politiikkojen täytäntöönpanosta.
 • Jokaisella liiketoimintasegmentillä on eettinen toimikunta, joka raportoi hallitukselle.
 • Tavoitteena on luoda vuoropuhelun ilmapiiri konsernimme sisällä.
 • Kannustamme työntekijöitä (mukaan lukien ulkopuoliset tai tilapäiset työntekijät) ja ylintä johtoa ilmoittamaan kaikista eettisistä ongelmista suoralle tai välilliselle esihenkilölleen, lakiosastolleen, Compliance Officerille, liiketoimintasegmentin Ethics Officerille ja/tai Group Ethics Officerille, henkilöstöjohtajalle tai yhteisön ylimmälle johdolle.
 • Ilmiannon tekemiseen voidaan myös käyttää Whistleblowing-kanavaa.

Korruption vastaiset toimintasäännöt

Konsernimme korruption vastaiset toimintasäännöt ohjaavat eettisten sääntöjen noudattamista ja compliance-ohjelmamme antavat tarkempia toimintatapoja eri tilanteisiin. Konsernimme compliance-ohjelmia ovat eturistiriitojen, kilpailun, kauppasaartojen ja vientirajoitusten sekä taloudellisten tietojen ja arvopaperikaupan compliance-ohjelmat.

Yhteiskuntavastuusäännöt sopimuskumppaneillemme

Edellytämme, että kaikki sopimuskumppanimme noudattavat konsernimme sopimuskumppaneiden yhteiskuntavastuusääntöjä. Varmistamme näin, että sopimuskumppanimme esimerkiksi harjoittavat liiketoimintaansa eettisellä tavalla, noudattavat keskeisiä työnormeja, huolehtivat työturvallisuudesta sekä toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava, jossa kuka tahansa, kuten työntekijämme tai sopimuskumppanimme, voi jättää ilmoituksen, mikäli epäilee tai havaitsee, että toimintamme ei ole ollut eettisten sääntöjemme mukaista. Ilmoituskanavan avulla edistämme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta organisaatiossamme.

Ilmoituskanavamme on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama. Voit jättää ilmoituksen kanavaan joko omalla nimelläsi tai nimettömästi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksen jättäneen nimeä ei julkaista, eikä ilmoittajalle koidu seuraamuksia ilmoituksen jättämisestä.

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain eettisten sääntöjen noudattamisen seurantaa ja väärinkäytöstapauksiin puuttumista varten. Asiakaspalautteet, reklamaatiot ja henkilöstöasioihin liittyvät kehitystoiveet tulee osoittaa asianmukaisille vastuuhenkilöille.