ACT-vastuullisuusohjelma

Olemme sitoutuneet kehittämään vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti ACT-ohjelmamme kautta. ACT-ohjelma käsittää kahdeksan vastuullisuussitoumusta, jotka kattavat laajasti koko toimintamme. ACT on lyhenne sanoista Act and Commit Together, jotka tarkoittavat yhdessä toimimista ja sitoutumista.

1. Tarjoamme asiakkaillemme ja käyttäjillemme ratkaisuja, jotka vastaavat kestävän kehityksen haasteisiin paikallisissa yhteisöissä

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden edistää hiilineutraaliustavoitteitaan ja tuotammekin erilaisia kestävän kehityksen mukaisia palveluita ja ratkaisuja, kuten vähähiilisiä työmaapalveluita ja päästölaskentaa. Hyödynnämme hankkeillamme vähähiilisiä materiaaleja, kuten hiilikevyttä kiviainesta, sekä vähäpäästöisempiä energiaratkaisuja, kuten uusiutuvaa polttoainetta ja sähköistä kalustoa.

2. Toteutamme vähähiilisyys- ja biodiversiteettistrategiaa maapallon säilyttämiseksi.

Huomioimme toiminnassamme luontoarvot ja toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Teemme johdonmukaista työtä ympäristötehokkuutemme parantamiseksi, toimintamme ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

3. Edistämme kiertotalousratkaisuja luonnonvarojen säilyttämiseksi.

Kiertotalous luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja vähentää rakentamisesta syntyviä ympäristövaikutuksia. Se on keskeinen osa vastuullisuustyötämme, ja hyödynnämmekin rakentamisessa kierrätys- ja uusiomateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Tarkennamme kaikkien rakennusmateriaalien ja -aineiden käyttöä sekä mahdollista kierrätystä, minkä lisäksi ennaltaehkäisemme materiaalihukkaa ja jätteen syntymistä.

4. Vähennämme toimintamme negatiivista vaikutusta ja varmistamme toimintamme hyväksymisen.

Tehostamme vastuullisuustoimintaamme kehittämällä toimintatapojamme ja sitä kautta vähentämällä oman toimintamme negatiivisia vaikutuksia. Yhtenäinen tapamme toimia onkin vastuullisuuden kulmakivi. Neljännen sitoumuksen ytimessä ovat toimintajärjestelmä, auditoinnit, raportointi ja seuranta.

5. Houkuttelemme, kehitämme ja sitoutamme osaajat erinomaisen johtamisen avulla.

Tekemisemme keskiössä ovat ihmiset. Meille on tärkeää, että töissä viihdytään ja kehitytään ja että työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Kuuntelemme henkilöstöämme erilaisten tutkimusten avulla ja tarjoamme heille mahdollisuuksia kehittyä haluamaansa suuntaan esimerkiksi ura- ja osaamiskeskustelujen, valmennusten ja kouluttautumismahdollisuuksien avulla. Menestyksemme perustuu yrityskulttuuriimme, joka rakentuu arvojemme; rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen, varaan.

6. Edistämme vahvempaa terveyden ja turvallisuuden kulttuuria ihmisten suojelemiseksi.

Tavoitteenamme on aina tapaturmaton työmaa. Yhteistyöllä ja jokaisen työntekijän vastuullisella toiminnalla pyrimme takaamaan työmaillamme työskenteleville turvallisen ja terveellisen työympäristön. Puutumme turvallisuutta vaarantaviin epäkohtiin viipymättä ja vaadimme aliurakoitsijoiltamme yhtä tiukkaa sitoutumista turvallisuuteen kuin itseltämme.

7. Rakennamme vastuullisen toimitusketjun, joka perustuu kestävään toimintaan.

Teemme valtaosan projekteistamme yhteistyössä ammattitaitoisten alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Suoriutuaksemme sovituista töistä on vastuu tekemisestä koko toimittajaketjulla. Projekteilla meidän kaikkien vastuulla on huolehtia laadukkaasta työsuorituksesta sekä siitä, että kaikki yritykset toimivat yhteisesti sovittujen sopimusten ja Destian arvojen mukaisesti. Vastuullinen hankinta mahdollistaa projektiemme onnistumisen.

8. Muodostamme esimerkillisen eettisen kulttuurin.

Toimintamme rakentuu arvoillemme, yhtiömme eettisille ohjeille ja konsernimme compliance-säännöille. Compliance-säännöt käsittelevät muun muassa korruptionvastaista toimintaa, eturistiriitoja ja kilpailulainsäädäntöä. Yhteisten sääntöjen noudattamista edellytetään koko henkilöstömme lisäksi myös yhteistyökumppaneilta.