Meluselvitykset kaavoituksen tukena

Laadimme liikennemeluselvityksen Lempäälän kunnassa sijaitsevan Honkaniementien asemakaavan muutosalueelle. Alueelle kaavoitetaan tontteja pientaloille sekä julkisille lähipalveluille.

Mallinsimme liikenteen keskiäänitasot käyttäen CadnaA-melunlaskentaohjelmaa. Teimme mallinnuksen sekä nykytilanteelle että vuoden 2040 liikenteen ennustetilanteelle. Vertasimme mallinnuksen tuloksia valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista, joita sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Asemakaavalla luodaan edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Kaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Uusia asuinalueita ja melulle herkkiä kohteita kaavoitettaessa meluselvityksen laatiminen on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistua meluntorjunnan riittävyydestä myös tulevaisuudessa. Meluhaittoja voidaan ehkäistä esimerkiksi rakennusten ja liikenneväylien sijoittelulla. Melun leviämistä voidaan estää rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten meluesteillä tai vaikutuksia voidaan lieventää esimerkiksi rakennusten julkisivujen äänieristyksellä.