Infra­omaisuuden hallinta

Teiden kuntodataa päätöksenteon tueksi

Tie- ja katuverkosto on arvokasta infrastruktuuria, joka kuluu kovassa käytössä ja jolla on suuri merkitys tiellä liikkujien turvallisuuteen. Tutkimustulokset sen kunnosta antavat tärkeää tietoa, jonka avulla kunnat, kaupungit, Väylävirasto ja ELY-keskukset voivat suunnitella tiestön parantamista, ylläpitää päällysteiden kuntoa ja päättää rahoituksen kohdentamisesta.

Olemme johtava liikenneväylä- ja liikenneympäristöinvestointeihin liittyvien mittaus-, tutkimus- ja laadunhallintapalvelujen tarjoaja. Näytämme suuntaa digitalisaatiossa infra-alalla. Kehitämme ja käytämme uusinta teknologiaa, kuten kuvateknologiaa, konenäköä ja tekoälyä, tarjotaksemme asiakkaillemme luotettavaa tietoa tie- ja katuverkon nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista.

Palvelumme kattavat muun muassa palvelutasomittaukset, tie- ja katuverkon digitaaliset kuvaukset (still ja 360), päällystevauriokartoitukset, maatutkamittaukset ja ajoratamerkintöjen kuntomittaukset. Tarjoamme laserskannauksia (pistepilvi), tierakenteen kuivatusanalyysejä, kantavuusmittauksia, varuste- ja laiteinventointeja sekä korjausvelkapalvelua.

Mittaukset

Palvelutasomittauksilla varmistetaan ajomukavuus ja turvallisuus

Teiden ajomukavuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavat pääasiassa päällysteiden uraisuus, epätasaisuus ja pintavauriot. Tarjoamme niiden tutkimiseen palvelutasomittauksia, joilla löydämme kohdat, joilla uraisuus tai epätasaisuus on liian suurta.

Tien epätasaisuus vaikuttaa ajoneuvon tärinään ja matkustajien mukavuuteen. Suuri pinnan epätasaisuus nopeuttaa ajoneuvon kulumista, aiheuttaa ympäröiviin rakenteisiin tärinävaurioita ja nopeuttaa päällysteen vaurioitumista.

Urat puolestaan aiheuttavat vesiliirron vaaran. Lisäksi urissa seisova vesi vaurioittaa ajan mittaan päällystettä ja rakennetta. Myös kuivatuksen toimivuus heikkenee, kun vesi virtaa uria pitkin kooten suuria vesimääriä vääriin paikkoihin.

Lisäämällä tieinformaatioon ajoneuvomalleja saamme tietoa ajoneuvon ja tien vuorovaikutuksesta sekä sen keskeisistä mekanismeista, kuten ajotuntumasta ja ajoneuvon hallittavuudesta.

Mittaamme uraisuutta ja epätasaisuutta noin 100 000 kilometrillä tietä Suomessa ja Ruotsissa vuosittain. Tulosten avulla kunnossapitotoimet osataan kohdistaa niitä eniten kaipaaville tieosuuksille.

Neuroverkkopohjaisesta vauriotulkinnasta tehoa päällystevaurioselvityksiin

Päällysteessä olevien vaurioiden kartoitus tarjoaa pinnan kunnon lisäksi yksityiskohtaista tietoa tien ja kadun rakenteellisesta kunnosta. Vauriomittauksista saadaan erinomaista tietoa väylien ylläpitoon ja suunnitteluun, päällystystoimenpiteiden ajoittamiseen ja optimointiin sekä tie- ja katuverkkotason analysoimiseen.

Tarjoamme automaattista päällystevauriomittausta, joka tunnistaa kuvatulkinnan avulla tienpinnan vauriot automaattisesti. Lisäksi tarjoamme neuroverkkopohjaista vauriotulkintaa, jota olemme käyttäneet menestyksellisesti eri projekteissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Maatutkamittauksilla säästöjä

Maatutkamittaus edustaa tietutkimusten kehittyneintä tekniikkaa. Sillä saadaan tietoa tien tai kadun rakenteiden paksuuksista ja kunnosta sekä pohjamaan laadusta useiden metrien syvyyteen rikkomatta tien pintaa.

Tekniikka tuo merkittäviä kustannus- ja aikasäästöjä, sillä sen avulla toimenpiteet ja mahdolliset lisätutkimukset voidaan kohdistaa tarkasti oikeisiin ongelmakohtiin ja oikeaan syvyyteen. Mittaus soveltuu erinomaisesti myös uuden rakenteen laadunvalvontaan ja -osoittamiseen.

Laserskannauksella nopeasti kattava 3D-malli

Teemme laserskannausmittauksia, joiden avulla voimme luoda nopeasti kolmiulotteisen mallin todellisuudesta, niin sanotun pistepilven. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa infra- ja rakennushankkeiden lähtötiedoista tuotetaan laserskannauksen avulla, sillä pistepilveä voi hyödyntää monenlaisessa suunnittelussa.

Suurin käynnissä olevista hankkeistamme on Ruotsin tieverkon laserskannausmittaus, jossa skannaamme noin 50 000 kilometriä tietä vuosittain.

Voimme laatia pistepilviaineistosta esimerkiksi tiehankkeiden maastomallin. Siinä vektoroimme tieympäristön eri elementit, kuten asfaltin reunat, maaliviivat, liikennemerkit ja kaiteet, sekä muut mahdolliset kohteet, kuten sillat, ojat, voimalinjat ja rakennukset. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman tiedon suunnittelun pohjaksi sekä työkoneautomaation hyödyntämisen rakentamisvaiheessa.

Tieympäristö skannataan mobiilisti autolla ajaen muun liikenteen nopeudella. Näin liikenteelle aiheutuva haitta on minimaalinen.

Muut infraomaisuuden hallintapalvelut

Varuste- ja laiteinventoinnit omaisuudenhallinnan tueksi

Liikennemerkit, rummut, sadevesiviemärit, reunakivet, valaisinpylväät ja muut vastaavat varusteet ja laitteet, ovat merkittävä osa tie- ja katuomaisuutta. Niiden vaikutus liikenneturvallisuuteen ja tienkäyttäjän kokemaan päivittäiseen palvelutasoon on huomattava.

Tarjoamme tie- ja katuverkolla olevien varusteiden ja laitteiden inventointia eli määrä- ja ominaisuustietojen keruuta. Sitä tarvitaan mm. hoidon ja kunnossapidon urakoihin sekä omaisuuden hallintaa, kustannusten seurantaa, korvaus- ja uusinvestointeja, liikenteen palveluja, suunnittelua ja erilaisia tutkimuksia varten.

Tarjoamme myös kuntotiedon inventointia. Sitä tarvitaan ylläpidon ja hoidon toimintalinjojen muodostamisessa, toimivuusvaatimusten asettamisessa ja valvonnassa sekä koko omaisuusmassan kunnon tarkastelussa.

Korjausvelkapalvelu päätöksenteon tueksi

Autamme kuntia ja kaupunkeja tehostamaan katuverkon ylläpitoa tuottamalla rahoitustarveanalyysejä, korjausvelkalaskelmia, päällystysohjelmia ja kuntotilaselvityksiä päätöksenteon tueksi. Lisäksi tarjoamme karttapohjaisen tietopalvelun, jolla voi katsella mittausten kattavuutta, edistymistä ja katujen kuntoa.

Yksinkertaisimmillaan ja edullisimmillaan palvelumme perustuu katuverkoston kuvaamiseen 10 metrin välein. Palvelua voidaan täydentää lasermittauksilla, joilla saadaan selville mm. kadun urautuneisuutta, kaltevuutta ja muita kadun 3D-profiiliin liittyviä tietoja.

Vieläkin tarkempaa kokonaiskuvaa sekä kadusta että sen ympäristöstä saadaan laserkeilaamalla. Mikäli myös kadun rakenne päällysteen alla kiinnostaa, voidaan osaksi palvelua liittää esimerkiksi maatutkaus.

Palvelumme on tarjolla kokonaispalveluna, joka sisältää projektisuunnittelun, mittaukset, analyysit ja pitkän tähtäimen suunnittelun. Vaihtoehtoisesti asiakas voi valita ne palvelut, joita tarvitsee ja tehdä loput itse hyödyntäen Destian ohjelmistoja.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Eeva Huuskonen-Snicker

Yksikön päällikkö

Infraomaisuuden hallinta

+358 40 657 7281

eeva.huuskonen-snicker@destia.fi

Arto Kuskelin

Yksikön johtaja

Kaupunkisuunnittelu ja uudet palvelut

+358 40 546 0126

arto.kuskelin@destia.fi