Ympäristö

Rakennamme ihmisiä ja yritysten tarpeita mahdollisimman hyvin palvelevaa ja samalla ympäristötehokasta infraa. Huomioimme toiminnassamme luontoarvot ja toimimme vastuullisesti sekä kestävän kehityksen mukaisesti. Teemme johdonmukaista työtä ympäristötehokkuutemme parantamiseksi, toimintamme ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali omien päästöjemme osalta vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi vähennämme vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia kolmansien osapuolten epäsuoria päästöjä vuoden 2020 tasoon verrattuna. Näitä epäsuoria päästöjä ovat esimerkiksi polttoaineenkulutuksesta sekä betonin, teräksen ja asfaltin tuotannosta syntyvät kasvihuonepäästöt.

Ympäristöasioiden johtaminen on osa toimintajärjestelmäämme, jolle on myönnetty kansainvälinen ympäristöjohtamisen ISO 14001 -sertifikaatti. Toimintaamme ohjaavat ympäristöpolitiikkamme sekä sitä täydentävät ohjeistukset.

Ympäristöpolitiikkamme

Vastuullisuus on osa päivittäistä työtämme.

  • Toimimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja vastuullisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  • Ilmastonmuutos ja vähähiiliset toimet ohjaavat valintojamme ja toimintaamme palveluiden koko elinkaaren ajan.
  • Noudatamme toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä ja -asetuksia ja osallistumme niiden kehittämiseen.
  • Edistämme kiertotaloutta ja resurssien kestävää käyttöä.
  • Sitoudumme ympäristöjärjestelmän ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.
  • Huomioimme toiminnassamme biodiversiteetin ylläpitämällä ja edistämällä sitä aktiivisesti

Jokainen destialainen huomioi toimintansa ympäristövaikutukset ja sitoutuu ympäristönsuojeluun.

Keskitymme ympäristötyössämme erityisesti vähähiilisyyteen, kiertotalouteen sekä biodiversiteettiin. Käytämme parasta mahdollista tekniikkaa ja kehitämme osaamistamme ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi.

Vähähiilisyys

Rakentamisen vaikutukset ympäristöön ovat merkittävät ja siksi meillä on palveluntarjoajana suuri vastuu. Haluamme edistää alan vastuullisia toimintatapoja ja mahdollistaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen myös asiakkaillemme. Tarjoamme infrahankkeiden eri vaiheisiin erilaisia kestävän kehityksen mukaisia palveluita ja ratkaisuja, kuten vähähiilisiä työmaapalveluita ja päästölaskentaa. Hyödynnämme hankkeillamme vähähiilisiä materiaaleja, kuten hiilikevyttä kiviainesta, sekä vähäpäästöisempiä energiaratkaisuja, kuten uusiutuvaa polttoainetta ja sähköistä kalustoa.

Kiertotalous

Kiertotalous on keskeinen osa vastuullisuustyötämme, ja hyödynnämmekin rakentamisessa kierrätys- ja uusiomateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Pyrimme tehostamaan kaikkien rakennusmateriaalien ja -aineiden käyttöä sekä mahdollista kierrätystä, minkä lisäksi ennaltaehkäisemme materiaalihukkaa ja jätteen syntymistä.

Biodiversiteetti

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Jätämme suojellut ja luontoarvoiltaan tärkeät alueet toimintamme ulkopuolelle. Luomme keinoja edistää monimuotoisuutta – hyvin suunnitelluilla toimenpiteillä ja maisemoinnilla alueille on mahdollista luoda uusia elinympäristöjä ja vahvistaa niiden lajistoa.