Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä ympäristönäkökohdat osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa

Toteutimme ympäristövaikutusten arviointimenettelyn osana Mikkelin ja Juvan välistä valtatie 5:n parantamishanketta. Tieosuus on osa Suomen tärkeintä pääverkkoa, jolle on asetettu korkeat laatu- ja turvallisuustavoitteet.

Osana YVA-menettelyä laadimme ympäristövaikutusten arviointiohjelman, järjestimme yleisötilaisuuksia, suoritimme selostus- ja arviointityön sekä laadimme lopullisen YVA-selostuksen. Arviointimenettelyssä selvitimme ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaisesti vaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön, liikenteeseen, maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen sekä alueen asukkaisiin. Menettelyn tavoitteena on haitallisten ympäristövaikutusten estäminen tai vähentäminen. Se on vuorovaikutteinen, ja siihen voivat osallistua kaikki, joihin hanke vaikuttaa.

YVA-menettelyssä arvioimme hankkeen kolme vaihtoehtoista toteutustapaa. Teimme arvioinnin vertaamalla vaihtoehtoja nykytilanteeseen. Lisäksi esitimme keinoja lieventää mahdollisia haittavaikutuksia. Arvioinnin tuloksena löysimme toteuttamisvaihtoehdon, joka ei lieventävien keinojen ansiosta johtaisi merkittäviin ympäristöhaittoihin. Yhteysviranomaisena toiminut Etelä-Savon ELY-keskus piti arviointiselostuksen loppupäätelmää perusteltuna ja toi perustellussa päätelmässään esille muun muassa, että vaikutukset ja niiden merkittävyys oli arvioinnissa tunnistettu hyvin.