Liikennejärjestelmäsuunnitelma loi edellytykset turvalliselle ja toimivalle kaupunkiympäristölle Riihimäellä

Riihimäen keskustan ja sisääntuloteiden liikennejärjestelmän suunnitelma pohjautuu Riihimäki-strategiaan 2030 sekä Riihimäen asemaseudun ja keskustan visioon. #UusiRiksu on yksi Riihimäki-strategian 2030 neljästä kärkihankkeesta. Sen painopisteitä ovat asemanseudun, elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen sekä Riihimäen rooli osana Suomen kasvukäytävää.

Tutkimme kolmea erilaista vaihtoehtoa Riihimäen keskustan katuverkon kehittämiselle. Vertailimme vaihtoehtojen vaikutuksia liikenteellisten vaikutusten, ympäristövaikutusten sekä elinkeinovaikutusten osalta. Tekemämme arvioinnin pohjalta liikennejärjestelmän kehittämiseksi valittiin toimenpidekokonaisuus, joka sisältää 30 km/h -aluenopeusrajoituksen toteuttamisen keskusta-alueelle, jalankulku- ja pyöräilyverkon laajan kehittämisen yhdessä katuverkon kanssa sekä moottoriajoneuvoliikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä keskustan alueella.

Ulkopuolisten pääväylien parannetuilla liittymäjärjestelyillä pyrimme lyhentämään elinkeinoelämän kuljetusten matka-aikaa. Jaettu katutila -ratkaisulla pyrimme lisäämään keskustan kivijalkaliikkeiden houkuttelevuutta ydinalueilla. Yhdessä nopeusrajoitusten muutosten kanssa suunnitelman sisältämät toimenpiteet edistävät kestävää liikkumista sekä viihtyisän kaupunkiympäristön toteutumista.

Esitimme liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tavoitetilan Riihimäen liikenneverkolle vuodelle 2040. Riihimäen kaupunki toteuttaa toimenpiteitä kuitenkin vaiheittain jo vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelman mukaisesti keskusta-aluetta kehitetään siten, että kaupunkiympäristö tukee kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista viihtyisää elinympäristöä ja kestävää liikkumista ohjaten läpiajavaa autoliikennettä pääasiassa keskustavision mukaisesti keskuskehälle ja muille pääväylille.

Keskusta-alueen lisäksi määrittelimme suunnitelmassa toimenpiteet Riihimäen sisääntuloteiden kehittämiselle. Siinä lähtökohtana oli kehittää yhteyksien palvelutasoa niin, että keskustan ulkopuoliset pääväylät olisivat kilpailukykyisiä yhteyksiä raskaalle liikenteelle sekä läpiajoliikenteelle.

Tutustu liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiin