Vastuullisuus

pohjoista elämää yhdistämässä

Destian toiminta vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, ympäristöön ja yhtiön sidosryhmiin, joten yritysvastuumme kenttä on monitahoinen.

Yritysvastuullista työtämme ohjaavat päämäärämme, arvot ja strategia. Arvomme määrittelevät meidän pyrkivän tavoitteisiin rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen. Päämäärämme olla pohjoisen elämän yhdistäjä edellyttää vastuullista toimintaa sekä meiltä että kanssamme työskenteleviltä.

Destian sidosryhmät ja vuorovaikutus

Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenne-ja teollisuusympäristöjä. Toimimme osana arvoketjua, johon liittyy laaja joukko toimijoita ja sidosryhmiä. Keskeinen vuorovaikutus toteutuu meidän ja asiakkaidemme välillä. Monet projekteistamme vaikuttavat sekä suoraan infrastruktuurin käyttäjien että sen lähialueen ihmisten ja yritysten arkeen.

Sidosryhmä

Sidosryhmän merkityksestä ja vuorovaikutuksesta

Asiakkaat ja tilaajat

Asiakkaitamme ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuus ja liikeyritykset. Sopimuskannastamme merkittävä osa muodostuu pitkistä projekteista ja palvelusopimuksista julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa.

Omistaja ja rahoittajat

Destia siirtyi Ahlström Capitalin omistukseen 1.7.2014 Ahlström Capitalin ostettua Destia Oy:n koko osakekannan Suomen valtiolta. Destia jatkaa menestyvänä ja dynaamisena toimijana markkinoilla. Tavoitteenamme on omistaja-arvomme kasvattaminen.

Henkilöstö

Osaava ja motivoitunut henkilöstömme palvelee asiakkaita ja infran käyttäjiä päivittäin eri puolilla Suomea. Henkilöstön kehittäminen on yhtiön strateginen painopistealueemme.

Alihankkijat ja kumppanit

Meillä on vuosittain tuhansia toimittajia. Hankintamme on suurelta osin paikallista palveluhankintaa. Hyödynnämme toiminnassamme luotettavien toimittajien verkostoa.

Infran käyttäjät ja naapurit

Kiinnitämme erityistä huomiota infrastruktuurin käyttäjien ja eri tavoin naapureinamme asuvien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuteen sekä tiedonkulkuun.

Viranomaiset

Toimimme alalla, jossa laatu, turvallisuus ja ympäristönäkökohdat ovat avainasemassa palvelujen toteuttamisessa. Täytämme sekä lakien ja säädösten yleiset vaatimukset että kunkin projektin tai palvelusopimuksen erityisvaatimukset.

Päättäjät

Infrastruktuuri on keskeinen osa Suomen menestyksen turvaamista ja ihmisten arjen sujuvuutta. Päättäjät luovat osaltaan toimintaympäristöä, jossa tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti. Julkisten varojen käyttöä ohjaa tiukka kilpailutus ja läpinäkyvyys. Emme tue poliittisia puolueita.

 
Destian yritysvastuun olennaisuuskartta

Destialaisten omien näkemysten ja sidosryhmädialogin yhdistelmänä syntynyt olennaisuuskartta on työkalumme yritysvastuun kokonaisuuden hahmottamiseen ja johtamiseen ja toimii pohjana yritysvastuuohjelmallemme ja sen kehittämiselle.

Tärkeimmiksi arvioidut yritysvastuunäkökohtamme asemoituvat kartassa oikealle ylös. Ne muodostavat yritysvastuumme keskeisen sisällön, ja määrittelemme niille vuosittain tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Yritysvastuun johtaminen Destiassa

Vastuullisuuden toteutumista päivittäisessä työssämme ja johtamisessamme ohjaavat yritysvastuuohjelmamme ja eettiset ohjeemme. Yritysvastuuohjelma perustuu sekä meidän itsemme että sidosryhmiemme arvioon vastuullisuutemme kannalta olennaisista teemoista. Eettisissä ohjeissa kuvataan yhtiössämme hyväksytyt toimintaperiaatteet, jotka luovat yhtenäisen perustan päätöksenteollemme ja toiminnallemme. Yhteiset toimintaperiaatteemme määrittelevät destialaisuuden, yhtenäisen, eettisesti kestävän ja vastuullisen tapamme toimia.

Destian hallitus vastaa yritysvastuun strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat Destian yritysvastuuohjelman tavoitteista ja tuloksista. Yritysvastuuasioita käsitellään johtoryhmässä säännöllisesti.

Yritysvastuun painopistealueet, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet määritellään Destian johtoryhmän ja hallituksen hyväksymässä yritysvastuuohjelmassa. Yritysvastuuohjelman tuloksista viestitään säännöllisesti henkilöstölle ja sidosryhmille.