Riskienhallinta

Riskienhallinnalla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen

Destian riskienhallinta varmistaa, että yhtiön toiminta on tavoitteiden mukaista, tuloksellista ja tehokasta sekä hyvän hallintotavan mukaista. Riskienhallinta on osa konsernin liiketoiminnan johtamisen prosessia. Riskienhallinnan toimenpiteet ulottuvat konsernitasolta aina yksiköiden ja yksittäisten projektien riskienhallintaan.

Riskeillä tarkoitetaan Destian tavoitteiden toteutumista vaarantavia uhkia. Riskejä arvioitaessa tarkastellaan myös tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavia positiivisia mahdollisuuksia. Riskit voivat kohdistua strategisten tavoitteiden, vuosi- tai projektitavoitteiden tai muiden toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Riskejä ovat myös liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaavat tekijät. Destian riskit voivat olla taloudellisten näkökulmien lisäksi henkilöstöön, sidosryhmiin, maineeseen, ympäristöön tai muihin yrityksen toimintaedellytyksiin liittyviä. Riskien merkittävyys arvioidaan niiden vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella.

Riskienhallinta on sisällytetty osaksi Destian strategiaprosessia. Merkittävät strategian toteuttamiseen liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan osana strategiatyötä. Projektitoiminnassa riskejä ovat tekijät, jotka vaikuttavat projektitavoitteiden toteutumiseen. Projektin tavoitteet määritetään projektin tarjouksen laadinnan yhteydessä ja ne tarkennetaan, kun Destia on valittu toteuttamaan työ. Riskit ja niiden hallinnan toimenpiteet tarkennetaan projektitavoitteiden määrittelyn yhteydessä.