Arvot ja eettiset ohjeet

Destian arvot: rehdisti, yhdessä, uudistuen, menestyen

Me teemme työtä rehdisti ja asiakkaan tarpeista lähtien, yhdessä. Emme jää paikallemme, vaan osaamme uudistua. Siksi menestymme.

 

Destian eettiset ohjeet

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, jonka päämääränä on olla Pohjoisen elämän yhdistäjä. Vastuullisuus on osa Destian yrityskulttuuria. Se tarkoittaa myös korkeita eettisiä vaatimuksia, jotka koskevat yhtiön hallituksen, johdon ja muun henkilöstön sekä yhteistyöosapuolten toimintaa. Eettisen toiminnan lähtökohdat perustuvat Destian arvoihin, päämäärään ja strategiaan.

Destian eettisissä ohjeissa kuvataan konsernissa hyväksytyt toimintaperiaatteet. Lisäksi ohjeissa kuvataan konsernin sitoutuminen ohjeiden toteuttamiseen ja seuraamiseen. Eettiset ohjeet luovat varmuutta toiminnan jatkuvuudelle ja luotettavuudelle. Ne luovat yhtenäisen perustan päätöksenteolle ja toiminnalle.

Liiketoiminnan periaatteet

Kannattavuus ja kilpailukyky ovat Destian toiminnan lähtökohtia. Taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta on edellytys toiminnan muulle vastuullisuudelle ja sen eettisyydelle.

Destialaiset toimivat voimassa olevien lakien ja säädösten sekä konsernia sitovien sopimusten mukaisesti. Edellytämme niiden noudattamista myös yhteistyöosapuoliltamme.

Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti. Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Edellytämme sitä myös yhteistyöosapuoliltamme.

Toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka osoittavat suunnan palveluidemme kehittämiselle. Selvitämme asiakkaidemme käsitykset onnistumisestamme ja parannamme toimintaamme.

Noudatamme alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tekemiämme sopimuksia ja suhtaudumme heihin reilusti. Arvostamme kilpailijoitamme, myös itse hävitessämme.

Liiketoiminnassa teemme päätökset Destian parhaaksi. Kukaan ei saa hankkia henkilökohtaista hyötyä yrityksen tai kilpailuaseman kustannuksella.

Toimintamme vaikuttaa merkittävästi elinympäristöön. Ympäristöasiat ovat olennainen osa Destian vastuullista toimintaa ja mainetta. Otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset ja teemme kaikkemme estääksemme ympäristövahinkojen syntymisen. Ympäristöhaittojen vähentäminen on osana jokapäiväistä toimintaamme.

Destialaiset eivät anna eivätkä ota vastaan lahjoja, matkoja, kestitystä tai palveluja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden. Destialainen vieraanvaraisuus on aina kohtuullista.

Destia ei tue poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita. Yhteiskunnallisiin asioihin osallistuminen on kunkin destialaisen henkilökohtainen oikeus, ottaen kuitenkin huomioon jääviyssäännökset.

Viestintä sisältyy kaikkeen Destian toimintaan. Viestintämme on avointa, totuudenmukaista ja oikea-aikaista. Omalle henkilökunnallemme kerromme avoimesti, rehellisesti ja nopeasti heitä koskevat asiat, myös vaikeat päätökset. Tiedotusvälineiden yhteydenottoihin suhtaudumme myönteisesti. Olemme valmiita keskustelemaan julkisuudessa kaikesta Destiaa koskevasta liikesalaisuus ja määritellyt viestintävastuut huomioon ottaen.

Työnantaja- ja työntekijäperiaatteet

Destiassa kunnioitetaan työntekijöiden perusoikeuksia ja Destiaa sitovia työehto- ja muita sopimuksia. Ammatillinen järjestäytyminen on jokaisen destialaisen henkilökohtainen oikeus.

Destiassa kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Arviointi tehdään suoriutumisen perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Henkilön palvelussuhdetta ja sen taloudellisia etuisuuksia koskevissa päätöksissä noudatamme annettuja ohjeita ja aina vähintään ”yksi yli” –periaatetta. Se tarkoittaa, että päätöksentekijänä on esimiehen esimies.

Arvostamme henkilöstömme ammattitaitoa. Haluamme hyödyntää ammattitaitoamme ja siirtää osaamistamme myös muille destialaisille.

Destiassa esimies vastaa siitä, että kaikista työasioista käydään suoraa, avointa ja rakentavaa keskustelua. Keskusteluun osallistuminen on kaikkien destialaisten velvollisuus. Esimies toimii hyvänä esimerkkinä vastuullisten toimintatapojen toteuttamisessa. Hän puuttuu välittömästi korjaamista vaativiin asioihin.

Destia haluaa taata turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Työnantajan ja työntekijän vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja terveysriskit. Kehitämme jatkuvasti työoloja. Meillä Destiassa arvostetaan myös henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Kukin destialainen vastaa omista päätöksistään ja toiminnastaan. Vastaamme itse myös siitä, että työskentelemme tehokkaasti ja turvallisesti ja että toimintamme on rehellistä. Olemme meille annetun luottamuksen arvoisia. Vastaamme kukin hyvän työilmapiirin luomisesta ja sen ylläpitämisestä.

Jokainen destialainen vastaa haltuunsa uskotun yrityksen omaisuuden asianmukaisesta käytöstä, sen suojaamisesta vahingoittumiselta, katoamiselta ja väärinkäytöltä.

Eettisten ohjeiden toteuttaminen ja seuranta

Eettisten ohjeiden noudattaminen on koko henkilöstön asia ja niiden noudattamisen seuraaminen on osa päivittäistä toimintaa. Vakavimmillaan ohjeiden tietoinen rikkominen voi johtaa työsuhteen päättämiseen.

Mikäli henkilö havaitsee poikkeaman ohjeiden noudattamisessa hänen tulee saattaa asia esimiehensä tietoon tai raportoida asiasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Epäselvissä tilanteissa on selvitettävä etukäteen esimieheltä tai sisäiseltä tarkastukselta konsernissa hyväksytty toimintatapa. Selvistä väärinkäytöstapauksista on jokainen destialainen velvollinen ilmoittamaan sisäiseen tarkastukseen.

Jokainen esimies on velvollinen varmistamaan, että työntekijät ja yhteistyöosapuolet tuntevat ohjeiden sisällön ja niiden noudattamista koskevat vaatimukset. Eettisen ohjeiston tuntemus tulee olla osa perehdyttämistä ja suorituksen johtamista.

Destia raportoi eettisten ohjeiden noudattamisesta ja yritysvastuustaan vuosikertomuksessaan.