Arvot ja eettiset ohjeet

Destian arvot: rehdisti, yhdessä, uudistuen, menestyen

Me teemme työtä rehdisti ja asiakkaan tarpeista lähtien, yhdessä. Emme jää paikallemme, vaan osaamme uudistua. Siksi menestymme.

Destian eettiset ohjeet

Destian päämääränä on yhdistää elämää kaupungeissa ja niiden välillä Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Yhdistämme yhteisöt ja ekosysteemit. Rakennamme Destian menestyksen yrityskulttuurin ja ihmisten varaan. Vahva yhteinen arvopohja ohjaa käyttäytymistämme ja päätöksentekoamme.​

Destia konsernissa noudatettavat eettiset toimintaperiaatteet sekä niiden toteuttaminen ja seuranta kuvataan näissä ohjeissa. Eettiset ohjeet luovat varmuutta toiminnan jatkuvuudelle ja luotettavuudelle. Ne luovat yhtenäisen perustan päätöksenteolle ja toiminnalle. Destia on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen (UNGC) kymmeneen periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

Liiketoiminnan periaatteet

Kannattavuus ja kilpailukykyisyys ovat Destian toiminnan lähtökohtia. Taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta on edellytys toiminnan muulle vastuullisuudelle ja sen eettisyydelle.

Destialaiset toimivat voimassa olevien lakien ja säädösten sekä konsernia sitovien sopimusten mukaisesti. Edellytämme niiden noudattamista myös yhteistyöosapuoliltamme.

Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti. Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Edellytämme sitä myös yhteistyöosapuoliltamme.

Toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka osoittavat suunnan palveluidemme kehittämiselle. Selvitämme asiakkaidemme käsitykset onnistumisestamme ja parannamme toimintaamme.

Noudatamme alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tekemiämme sopimuksia ja suhtaudumme heihin reilusti. Destia edellyttää, että kaikki sen toimittajat noudattavat Destian sopimuskumppaneiden eettiset ohjeet -julkaisua (Supplier Code of Conduct). Arvostamme kilpailijoitamme, myös itse hävitessämme.

Liiketoiminnassa teemme päätökset Destian parhaaksi. Kukaan ei saa hankkia henkilökohtaista hyötyä yrityksen tai kilpailuaseman kustannuksella.

Toimintamme vaikuttaa merkittävästi elinympäristöön. Ympäristöasiat ovat olennainen osa Destian vastuullista toimintaa ja mainetta. Toimimme voimassa olevan ympäristölainsäädännön ja säädösten mukaisesti ja otamme huomioon toimintamme ympäristövaikutukset. Toimintaamme ohjaa Destian ympäristöpolitiikka ja sitä täydentävät ohjeistukset. Ympäristöhaittojen vähentäminen on toimintamme keskeisiä tavoitteita.

Destialaiset eivät anna eivätkä ota vastaan lahjoja, matkoja, kestitystä tai palveluja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden. Destialainen vieraanvaraisuus on aina kohtuullista.

Destia ei tue poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita. Yhteiskunnallisiin asioihin osallistuminen on kunkin destialaisen henkilökohtainen oikeus, ottaen kuitenkin huomioon jääviyssäännökset.

Viestintä sisältyy kaikkeen Destian toimintaan. Viestintämme on avointa, totuudenmukaista ja oikea-aikaista. Omalle henkilökunnallemme kerromme avoimesti, rehellisesti ja nopeasti heitä koskevat asiat, myös vaikeat päätökset. Tiedotusvälineiden yhteydenottoihin suhtaudumme myönteisesti. Olemme valmiita keskustelemaan julkisuudessa kaikesta Destiaa koskevasta liikesalaisuus ja määritellyt viestintävastuut huomioon ottaen.

Työnantaja- ja työntekijäperiaatteet

Destiassa kunnioitetaan työntekijöiden perusoikeuksia ja Destiaa sitovia työehto- ja muita sopimuksia. Ammatillinen järjestäytyminen on jokaisen destialaisen henkilökohtainen oikeus.

Destiassa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai muun henkilöön liittyvän tai lain vastaisen syyn perusteella. Arviointi tehdään suoriutumisen perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Henkilön työsuhdetta ja sen taloudellisia etuisuuksia koskevissa päätöksissä noudatamme annettuja ohjeita ja aina vähintään ”yksi yli” –periaatetta. Se tarkoittaa, että päätöksentekijänä on esimiehen esimies.

Arvostamme henkilöstömme ammattitaitoa. Haluamme hyödyntää ammattitaitoamme ja siirtää osaamistamme myös muille destialaisille.

Destiassa esimies vastaa siitä, että kaikista työasioista käydään suoraa, avointa ja rakentavaa keskustelua. Keskusteluun osallistuminen on kaikkien destialaisten velvollisuus. Esimies toimii hyvänä esimerkkinä vastuullisten toimintatapojen toteuttamisessa. Hän puuttuu välittömästi korjaamista vaativiin asioihin.

Destia haluaa taata turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Työnantajan ja työntekijän vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja terveysriskit. Kehitämme jatkuvasti työoloja. Meillä Destiassa arvostetaan myös henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Kukin destialainen vastaa omista päätöksistään ja toiminnastaan sekä siitä, että työskentelemme tehokkaasti ja turvallisesti Destian etujen mukaisesti. Toimimme yhdessä sopimuskumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa sekä heitä kohtaan rehdisti ja avoimesti. Olemme meille annetun luottamuksen arvoisia. Vastaamme kukin hyvän työilmapiirin luomisesta ja sen ylläpitämisestä.

Jokainen destialainen vastaa haltuunsa uskotun yrityksen omaisuuden asianmukaisesta käytöstä, sen suojaamisesta vahingoittumiselta, katoamiselta ja väärinkäytöltä.

Eettisten ohjeiden toteuttaminen ja seuranta

Eettisten ohjeiden noudattaminen on koko henkilöstön asia ja niiden noudattamisen seuraaminen on osa päivittäistä toimintaa. Vakavimmillaan ohjeiden tietoinen rikkominen voi johtaa työsuhteen päättämiseen.

Mikäli henkilö havaitsee poikkeaman ohjeiden noudattamisessa hänen tulee saattaa asia esimiesketjun tietoon tai raportoida asiasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Epäselvissä tilanteissa on selvitettävä etukäteen esimieheltä tai ilmoituskanavan avulla konsernissa hyväksytty toimintatapa. Selvistä väärinkäytöstapauksista on jokainen destialainen velvollinen ilmoittamaan esimiesketjussa tai ilmoituskanavaan.

Jokainen esimies on velvollinen varmistamaan, että työntekijät ja yhteistyöosapuolet tuntevat ohjeiden sisällön ja niiden noudattamista koskevat vaatimukset. Eettisen ohjeiston tuntemus tulee olla osa perehdyttämistä ja suorituksen johtamista.

Destia raportoi eettisten ohjeiden noudattamisesta ja yritysvastuustaan vuosikertomuksessaan.

DESTIAN WHISTLEBLOWING-KANAVA REPE

Destian whistleblowing-ilmoituskanava RePe on työkalu, joka edistää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta organisaatiossa sekä vahvistaa eettisten ohjeidemme toteutumisen seurantaa. RePe on tapa seurata ja tarvittaessa parantaa Destian yrityskulttuuria.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen RePeen verkkosivulinkin kautta, mikäli havaitsee Destian eettisten ohjeiden vastaista toimintaa. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Voit jättää ilmoituksen Destian RePeen täällä: https://www.firstwhistle.fi/destia

Kanava on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama. Destian sisäinen tarkastus ja compliancesta vastaava lakimies käsittelevät ilmoitukset luottamuksellisesti. Ilmoituksen jättäneen nimeä ei julkaista, eikä ilmoittajalle koidu seuraamuksia ilmoituksen jättämisestä.

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain eettisten ohjeiden noudattamisen seurantaan, mikä koskee erityisesti väärinkäytösepäilyjä tai asiatonta toimintaa. Asiakaspalautteet, reklamaatiot tai henkilöstöasioihin liittyvät kehitystoiveet tulee osoittaa asianmukaisille vastuuhenkilöille.

Näin RePe toimii

Voit tehdä ilmoituksen RePeen verkkosivulinkin kautta tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Täytä raportissa vaadittavat kohdat ja tallenna raportti.

Tallennettuasi raporttisi saat koodin, jonka avulla voit palata palveluun ja nähdä, onko sinulle tehty lisäkysymyksiä ja näet myös ilmoituksesi käsittelyn tilan. Ilmoittamasi tapauksen selvittämiseksi saatamme pyytää sinulta lisätietoja tai saatat itse saada uutta tietoa, jonka haluat kertoa selvitysten edistämiseksi. Nämä tiedot voidaan jakaa tarvittaessa RePen kautta.

RePen kautta voit tehdä ilmoituksen myös nimettömästi. Kannustamme jättämään ilmoituksen avoimesti omalla nimellä. Ilmoituksen jättäneen nimeä ei julkaista, ja tiedot annetaan ainoastaan selvitysprosessissa määritellyille henkilöille.

Mikäli et halua antaa yhteystietojasi, on RePe ainoa tapa, jolla voimme olla sinuun jatkossa yhteydessä. Pidä erityisesti tällöin tallessa saamasi koodi.

RePe-ilmoituskanava

Seloste käsittelytoimista: ilmoituskanava