Tietosuoja­seloste – video- ja kuva­materiaali

Destia-konserniin kuuluvat yhtiöt (”Destia”) ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvällä tavalla. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Destia käsittelee valvontakameroilla, riistakameroilla ja droneilla kerättyjä henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjäyhtiöt

Rekisteröidyn henkilön henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii jompikumpi seuraavista yhtiöistä:

Destia Oy, y-tunnus: 2163026-3
Firdonkatu 2 T 151, 00520 Helsinki

Destia Rail Oy, y-tunnus: 1508718-8
Firdonkatu 2 T 151, 00520 Helsinki

Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä toimii pääsääntöisesti Destia Oy. Kuitenkin silloin, kun kyse on ratapalveluista ja siten Destia Rail Oy:n liiketoimintaan liittyvästä kameravalvonnasta, rekisterinpitäjänä toimii Destia Rail Oy.

Voit olla yhteydessä kumpaan tahansa rekisterinpitäjäyhtiöistä kysyäksesi lisää henkilötietojesi käsittelystä ja käyttääksesi oikeuksiasi rekisteröitynä. Yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen tietosuoja@destia.fi, josta saamme välitettyä tiedustelusi oikealle taholle. Voit tehdä kyselyn ja pyynnön vapaamuotoisesti.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Destia voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Turvallisuuden varmistaminen
 • Destian omaisuuden suojaaminen
 • Työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien oikeusturvan varmistaminen
 • Rikos-, vaara- ja väärinkäytöstilanteiden ennaltaehkäiseminen ja tutkiminen
 • Projektien edistymisen seuraaminen esimerkiksi videoimalla toteutetut katselmukset

Henkilötietojen käsittely perustuu Destian oikeutettuun etuun.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Destia voi tallentaa kuva- ja äänimateriaalia rekisteröidyistä henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka liikkuvat Destian alueilla, kuten Destian toimitiloissa ja työmailla sekä näiden välittömässä läheisyydessä. Kuva- ja äänimateriaalin yhteyteen tallentuu tapahtumapäivämäärä ja -kellonaika.

4. Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.

Sopimuksen täyttämistä varten kerättyä kuva- ja äänimateriaalia säilytetään enintään 10 vuotta projektin valmistumisesta tai takuuajan alkamisesta, viimeisimmästä laskettuna. Muuta kuva- ja äänimateriaalia säilytetään niin kauan kuin ne ovat käyttötarkoituksen kannalta tarpeen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Kuva- ja äänimateriaali kerätään tyypillisesti Destian toimitiloihin, työmaille, Destian hallinnoimille alueille ja näiden välittömään läheisyyteen asennetuilla kameroilla. Destia voi kerätä kuva- ja äänimateriaalia myös droneilla ja niihin rinnastuvilla liikkuvilla laitteilla.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan Destian harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin laillisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Destian toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus on yhteensopiva Destian käyttötarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi seuraaville vastaanottajille:

 • Viranomaisille näiden pyynnöstä, lain velvoittaessa ja Destian oikeuksien toteuttamiseksi
 • Yritysjärjestelyiden yhteydessä potentiaalisille ostajille, rahoittajille ja heidän neuvonantajilleen, jos Destia myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa

Jos henkilötietojasi luovutetaan kolmannelle osapuolelle, varmistamme, että tietosi suojataan asianmukaisin sopimusperusteisin suojauksin.

7. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä. Tietoja voidaan käsitellä myös ETA:n ulkopuolella, jos se on tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelytarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen tai käytännön toteuttamisen kannalta tarpeen, kuten palvelinten sijainnin vuoksi.

Jos henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme, että tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

8. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötietoja käsitellessämme varmistamme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden ja tietosuojan, mukaan lukien henkilötietojen suojaamisen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä.

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävillä keinoilla. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä Destian työntekijöillä Destian myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Destia ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia tässä tietosuojaselosteessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, 
 • pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, 
 • vastustaa käsittelyä, 
 • pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen, sekä 
 • kun käsittely perustuu suostumukseesi, peruuttaa antamasi suostumus. Huomaathan, ettei tämä kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn. 

Voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi olemalla meihin vapaamuotoisesti yhteydessä osoitteeseen tietosuoja@destia.fi. Arvioimme edellytykset täyttää pyyntösi mahdollisimman pian ja tarvittaessa pyydämme sinulta tarpeellisia lisätietoja. Jos katsomme, että pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme periä maksun pyynnön toteuttamisesta tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Jos katsot, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.