Tietosuoja­seloste – IT-palvelut

Destia-konserniin kuuluvat yhtiöt (”Destia”) ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvällä tavalla. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Destia käsittelee henkilötietojasi Destian IT-järjestelmien ja -palveluiden, Destian sovellusten ja Destian verkkosivujen (jäljempänä yhdessä myös ”IT-palvelut”) yhteydessä. Tämä seloste ei koske Destian ilmoituskanavaa, jota koskevan selosteen löydät täältä. 

1. Rekisterinpitäjäyhtiöt 

Rekisteröidyn henkilön henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii jompikumpi seuraavista yhtiöistä: 

Destia Oy, y-tunnus: 2163026-3 
Firdonkatu 2 T 151, 00520 Helsinki

Destia Rail Oy, y-tunnus: 1508718-8 
Firdonkatu 2 T 151, 00520 Helsinki

Tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä toimii pääsääntöisesti Destia Oy. Destia Rail Oy voi toimia rekisterinpitäjänä nimenomaisesti tarjoamissaan IT-palveluissa.  

Voit olla yhteydessä kumpaan tahansa rekisterinpitäjäyhtiöistä kysyäksesi lisää henkilötietojesi käsittelystä ja käyttääksesi oikeuksiasi rekisteröitynä. Yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen tietosuoja@destia.fi, josta saamme välitettyä tiedustelusi oikealle taholle. Voit tehdä kyselyn ja pyynnön vapaamuotoisesti. 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet 

Destia voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:  

 • Palveluiden ja verkkosivujen sisällön tarjoaminen, kohdentaminen ja kehittäminen, mukaan lukien personointi 
 • Työntekijöiden työsuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja palvelut 
 • Toimintaan ja palveluihin liittyvä viestintä 
 • Myynti ja markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi, markkinointitutkimukset ja etämyynti  
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja analysointi   
 • Tutkimus- ja tilastointitarkoitukset 
 • Yhteydenottoihin vastaaminen 
 • Lakimääräisten velvollisuuksien täyttäminen 

Henkilötietojen käsittely perustuu tyypillisesti rekisteröidyn antamaan suostumukseen, käyttöoikeussopimuksen täytäntöönpanoon tai Destian oikeutettuun etuun. Siltä osin kuin kyse on Destian lakimääräisten velvollisuuksien täyttämisestä, henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin. 

3. Käsiteltävät henkilötiedot  

Destia voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

 • Yksilöintitiedot, kuten nimi ja henkilötunnus 
 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti 
 • Ammatti- ja työnantajatiedot  
 • Kuva- ja videoaineisto sekä muu media-aineisto  
 • Markkinointiin liittyvät tiedot 
 • Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot esimerkiksi suoramarkkinointiin liittyen 
 • Muu rekisteröidyn antama tai tuottama tieto, kuten yhteydenottopyyntö 
 • Evästeitä koskevat tiedot, joihin liittyvästä käytännöstä löydät lisätietoa täältä  
 • Verkkosivujen käyttämisestä generoituvat tiedot, kuten evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kertyvät päätelaite-, käyttöjärjestelmä- ja tietoliikennetiedot 
 • Destian verkko- ja mobiilipalveluiden käyttövaltuustiedot, lokitiedot ja generoidut sisällöt 

4. Henkilötietojen säilyttäminen  

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. 

Evästeiden säilytysajoista löydät lisätietoa täältä

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Saamme henkilötiedot useimmiten henkilöltä itseltään aktiivisen toiminnan kautta esimerkiksi silloin, kun henkilö käyttää IT-palvelua tai täyttää verkkosivuilla olevan lomakkeen. Keräämme henkilötietoja myös henkilön verkossa tapahtuvan toiminnan seuraamiseen, kuten evästeisiin, perustuen.

6. Henkilötietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja voidaan Destian harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin laillisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Destian toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus on yhteensopiva Destian käyttötarkoitusten kanssa.  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi seuraaville vastaanottajille: 

 • Viranomaisille näiden pyynnöstä, lain velvoittaessa ja Destian oikeuksien toteuttamiseksi 
 • Yritysjärjestelyiden yhteydessä potentiaalisille ostajille, rahoittajille ja heidän neuvonantajilleen, jos Destia myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa 

Jos henkilötietojasi luovutetaan kolmannelle osapuolelle, varmistamme, että tietosi suojataan asianmukaisin sopimusperusteisin suojauksin. 

7. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä. Tietoja voidaan käsitellä myös ETA:n ulkopuolella, jos se on tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelytarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen tai käytännön toteuttamisen kannalta tarpeen, kuten palvelinten sijainnin vuoksi.  

Jos henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme, että tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. 

8. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus  

Henkilötietoja käsitellessämme varmistamme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden ja tietosuojan, mukaan lukien henkilötietojen suojaamisen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä. 

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävillä keinoilla. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä Destian työntekijöillä Destian myöntämällä käyttöoikeudella. 

9. Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi 

Destia saattaa hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus: 

 • pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, 
 • pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, 
 • vastustaa käsittelyä, 
 • pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen, sekä 
 • kun käsittely perustuu suostumukseesi, peruuttaa antamasi suostumus. Huomaathan, ettei tämä kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn. 

Voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi olemalla meihin vapaamuotoisesti yhteydessä osoitteeseen tietosuoja@destia.fi. Arvioimme edellytykset täyttää pyyntösi mahdollisimman pian ja tarvittaessa pyydämme sinulta tarpeellisia lisätietoja. Jos katsomme, että pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme periä maksun pyynnön toteuttamisesta tai kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.  

Jos katsot, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.