Tiedote

Destian tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2021 julkaistu

Destian liikevaihto oli 574,8 miljoonaa euroa vuonna 2021, kasvaen hieman vuoden 2020 liikevaihdosta (563,8). Vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2021 oli 21,5 miljoonaa euroa, joka nousi edellisvuoteen verrattuna (16,2*).

 

Destia saavutti vuonna 2021 historiallisen vahvan tuloksen. Liikevaihdon suotuisan kehityksen lisäksi vahva projektinhallinta erityisesti Väyläpalvelut- ja Kunnossapitopalvelut-liiketoiminnoissa tuki tuloskehitystä.

Toimitusjohtaja Tero Kiviniemi kommentoi vuotta 2021

”Vaikka COVID-19-pandemian suorat vaikutukset Destian liiketoimintaan ja projekteihin olivat suhteellisen maltilliset, välillisesti pandemia on kuitenkin aiheuttanut merkittävän rakennusmateriaalien hinnannousun.

Teimme näissä haastavissa olosuhteissa yhtiön historian parhaan tuloksen. Siihen vaikuttivat erityisesti Kunnossapitopalvelut- ja Väyläpalvelut-liiketoimintaryhmien vahvat suoritukset sekä panostuksemme projektinhallintaan.

Uusi omistajamme, Colas, mahdollistaa yhtiön vahvan kehittämisen ja strategian toteuttamisen myös jatkossa.”

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR

1-12/2021

1-12/2020

1-12/2019

1-12/2018

1-12/2017

           

Liikevaihto

574,8

563,8

569,9

550,3

478,7

Liiketulos

21,1

14,7

13,5

17,1

15,4

% liikevaihdosta

3,7

2,6

2,4

3,1

3,2

Liiketulos, vertailukelpoinen

21,5

16,2

11,4

17,1

17,5

% liikevaihdosta

3,7

2,9

2,0

3,1

3,6

Katsauskauden tulos

17,4

15,7

15,1

16,8

16,2

% liikevaihdosta

3,0

2,8

       2,7

3,1

3,4

Oman pääoman tuotto, % **)

26,8

22,0

21,5

24,9

27,1

Omavaraisuusaste, %

31,8

32,3

31,7

31,1

32,6

Sijoitetun pääoman tuotto, % **)

26,8

15,8

16,2

21,0

20,4

Nettovelkaantumisaste ***)

-30,9

-21,8

18,7

-23,7

5,2

Henkilöstö keskimäärin

1 647

1 691

1 701

1 655

1 569

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)

6,5

13,1

5,6

5,8

10,5

Tilauskanta katsauskauden lopussa

754,7

708,6

763,6

732,7

696,2

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuodesta 2017 alkaen luku sisältää Destia Engineering Oy:n ja vuodesta 2021 (maaliskuusta) Oulun Energia Urakointi Oy:n.

**) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa käytetty vuoden 2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018.

***) Destia-konserni on vuoden 2019 alusta noudattanut IFRS16-standardia vuokrasopimusien osalta. Standardin käyttöönotto kasvatti konsernin taseen varoja ja velkoja 14,1 miljoonaa euroa, jonka johdosta nettovelkaantumisaste nousi merkittävästi vertailuvuodesta.

 


Näkymät

Destian toimintaympäristö kehittyy muun muassa kaupungistumisen, digitalisaation, ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen ja luonnonvarojen ehtymisen seurauksena. Myös COVID-19-pandemia ja geopoliittiset jännitteet voivat aiheuttaa muutoksia yrityksen toimintaympäristössä.

Suomen infrarakentamisen markkinoiden arvioidaan kokonaisuutena laskevan hieman vuonna 2022. Tiettyjen osa-alueiden nähdään kuitenkin kasvavan, kuten ratarakentaminen, energiarakentaminen sekä useiden hankkeiden osalta kaupunkien kehittäminen ja siihen liittyvän infran rakentaminen. Lisäksi valtion 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma parantaa pidemmän aikavälin näkyvyyttä merkittävien liikenneväylien investointeihin Suomessa.

Destian projektinhallinnan parantamisen toimet, kasvustrategia valituilla palvelualueilla sekä asiakastyö antavat hyvän perustan yhtiön kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle myös vuonna 2022.

Destian tilinpäätös ja vuosikertomus vuodesta 2021 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla: https://www.destia.fi/vuosiraportointi-2021.html

Huomio:

* Vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton on aiemmin raportoitu olleen 16,4 miljoonaa euroa, mutta uudesta konsernirakenteesta johtuen vertailuluku on muutettu 16,2 miljoonaan euroon. Myös avainluvut-taulukon vertailuvuodet kuvaavat nykyistä konsernirakennetta, eivätkä siksi vastaa aiempina vuosina julkaistuja konsernilukuja.