Vt 12 Lahden eteläinen kehätie lisää liikenteen sujuvuutta ja asuinympäristön viihtyisyyttä

Lahden ja Hollolan tie- ja katuverkon turvallisuus sekä liikenteen sujuvuus paranivat merkittävästi Lahden eteläisen kehätien valmistuttua. Uusi moottoriliikennetie Soramäen ja Okeroisten välillä siirsi pitkänmatkan raskaan liikenteen pois kaupungin kaduilta. Myös ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Pohjavesiriskit pienenivät oleellisesti läpikulkuliikenteen siirryttyä pois erittäin tärkeältä Salpausselän pohjavesialueelta.

Kokonaan uuteen maastoon rakentamamme tie mahdollistaa Lahden ja Hollolan keskusta-alueiden maankäytön kehittämisen sekä maakuntaa ja kansainvälistä liikennettä tukevan Lahden matkakeskuksen monipuolisen asemanseudun kehittämisen. Uusi tieyhteys on tärkeä osa erikoiskuljetusten tieverkkoa ja parantaa merkittävästi myös Nostavan logistiikka-alueen saavutettavuutta.

Rakensimme uutta valtatietä noin 9 kilometriä, josta noin kahdeksan kilometriä yksiajorataisena ja kilometrin kaksiajorataisena. Hankekokonaisuuteen sisältyi 18 uuden sillan rakentaminen sekä eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavaan ja Okeroisiin. Paransimme myös melunsuojausta ja kevyen liikenteen yhteyksiä.

Suuri kokonaisvastuu mahdollisti optimaalisten ratkaisujen löytämisen

Toteutimme hankkeen Suunnittele ja toteuta (ST) -urakkana. Koska vastasimme myös suunnittelusta, urakkamuoto tarkoitti meille suurempaa kokonaisvastuuta. Tämä tarjosi tavallista enemmän mahdollisuuksia tarkastella optimaalisimpia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseen. Mallipohjainen tuotanto oli hankkeessa merkittävässä roolissa. Se mahdollisti hankkeen onnistuneen läpiviennin niin aikataulullisesti kuin laadullisestikin.

Huomioimme myös ympäristövaikutukset ja luonnon monimuotoisuuden. Rakensimme uhanalaisille kasvi- ja perhoslajeille paahderinteet sekä pieneläimille luonnonkaltaisen alikulkuyhteyden pieneläinputkeen. Minimoimme ylijäämämaiden kuljetuksista aiheutuvia päästöjä mm. hyvällä rakennussuunnitelulla ja aktiivisella työnsuunnittelulla.

Hyödynsimme hankkeessa laajasti monipuolista osaamistamme. Väyläsuunnittelijamme vastasivat tielinjan suunnittelusta, jonka lisäksi omat siltasuunnittelijamme suunnittelivat urakan silloista kuusi uutta ja kaksi korjattavaa siltaa sekä kolme paalulaattaa.

Oma geotekninen suunnitteluosaamisemme oli aktiivisessa käytössä. Keskeinen oivalluksemme oli paalulaattojen osittainen korvaaminen esikuormitus- ja ylipenkereillä sekä kevennyksillä. Tämän mahdollistivat reilut lisätutkimukset tarkkojen maaparametrien määrittämiseksi ja laskelmien tarkastamiseksi. Esikuormitettujen penkereiden painumat tapahtuivat jo työn aikana ja tiestä tuli painumaton, vaikka jätimme paalulaattoja pois. Myös siltageotekniikka oli haastavaa maaston jyrkkien korkeuserojen ja vaativien siltapaalujen osalta.

Toteuttamamme hankeosa 1A oli osa hankekokonaisuutta, johon kuuluivat valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen (hankeosat 1A ja 1B) sekä maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 käynnistyivät keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta työt alkoivat keväällä 2018. Tavoiteaikataulun mukaisesti valtatie 12 avattiin liikenteelle vuoden 2020 lopulla. Viimeistelytöitä tehtiin vuonna 2021 ja viimeinen päällystekerros valmistuu vuonna 2023.

Infran taju
Infra nyt

Vähäjoen siltaa pystyttämässä

Vähäjoen siltaa rakennetaan pala palalta kokonaan rakentamattomaan maastoon vt 12 Lahden eteläinen kehätie projektissa.