Kunnossapito

PALAUTETTA KOSKIEN MAANTEIDEN KUNNOSSAPITOA -
TIENKÄYTTÄJÄN LINJA P. 0200 2100

Ota yhteys maanteiden liikenteeseen liittyvissä ongelmissa tienkäyttäjän linjaan, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Palvelun tuottaa Traffic Management Finland Group. Löydät helposti vastauksen yleisimpiin kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulta.

Kaupunkien ja kuntien urakoiden osalta tulee olla yhteydessä ao. kaupunkiin tai kuntaan.

 

kunnossapito - Turvallisen ja sujuvan liikenteen puolesta

Destia on kunnossapitopalvelujen moniosaaja. Toimintamme perustana ovat parhaat mahdolliset sää- ja keliennusteet, erittäin kokenut ja osaava henkilöstö sekä uudenaikaiset työmenetelmät ja kalusto. Palvelumme kattavat liikenneväylien ja elinympäristön talvihoidon sekä sorateiden, siltojen sekä koko liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon. Toimimme lähellä asiakasta alueellisten tulosyksiköidemme kautta.

Onnistuminen pohjautuu ennakointiin

Oikea-aikaisuus on tärkeää liikenteessä. Oikea-aikaisuuden ja tehokkaiden työmenetelmien avulla luomme edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikennöinnille kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden.

Kunnossapidossa oikea-aikaisuuden perustana on Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Kelikeskus, jossa kokeneet meteorologit ja teiden kunnossapitoon erikoistuneet asiantuntijat työskentelevät yhdessä 24 tuntia vuorokaudessa, talven jokaisena päivänä. Käytännön vankka kokemus talvisäistä ja teiden talvihoidosta mahdollistavat oikea-aikaisuuden ja hoitotoimenpiteiden aloittamisen jopa ennakkoon, ennen kuin ongelmallisia olosuhteita syntyy.

Kokonaispalvelua alueurakoilla

Destia tarjoaa liikenneympäristöjen ja väylien hoitoon pitkäkestoisia palvelusopimuksia, joilla varmistetaan jatkuvasti asianmukaiset liikenneolosuhteet kustannustehokkaasti.

Alueurakoissa räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuus, joka vastaa parhaiten asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Tie ja katuverkon sekä teollisuuden alueurakat

Destia on Suomen johtava liikenneväylien ja -alueiden hoitaja ja kunnossapitäjä. Alueurakoissa räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisuus, joka vastaa parhaiten asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin. Destian nimetty edustaja on tarvittaessa aina asiakkaan tavoitettavissa.

Maanteiden alueurakat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) alueurakat muodostuvat alueellisesti rajatuista kohteista, joissa hoitourakoitsija vastaa alueeseen kuuluvien maanteiden ympärivuotisesta hoidosta. Urakoiden kesto on pääsääntöisesti 5–7 vuotta. Hoitotyöt tehdään ELY-keskusten asettamien laatuvaatimusten mukaisesti.

Destian maanteiden hoidon alueurakat Suomen kartalla.

Oletko törmännyt teiden ongelmakohtiin, jotka hankaloittavat liikennettä ja vaatisivat välitöntä huomiota? Anna palautetta tiestön kuntoon liittyen Liikenneviraston tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24h/vrk) tai liikenteen asiakaspalveluun. Tienkäyttäjän linja on nopein ja varmin tapa saada tieto tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista oikeille henkilöille. Puhelu maksaa vain paikallis- tai matkapuhelun verran.

Katuverkon alueurakat

Katujen hoitopalveluilla luodaan edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikennöinnille kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. Lisäksi katujen siisteys ja liikenneympäristöjen viihtyisyys tuottavat iloa kaupunkien asukkaille.

Teollisuuden alueurakat

Teollisuuden alueurakoinnissa korostuvat liikkumisen turvallisuuden ja ympärivuorokautisen sujuvuuden vaatimukset. Pienimmätkin katkokset ja onnettomuudet voivat aiheuttaa suuria vahinkoja sekä teollisuusyrityksen henkilöstölle, ympäristölle että sen tuloksentekokyvylle.

Teiden ja katujen talvikunnossapito

Talvikunnossapito takaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kaikkina vuorokauden aikoina myös talvipakkasissa. Talvikunnossapidossa huomiota on kiinnitettävä erityisesti keliolosuhteiden ennakointiin, toimenpiteiden valintaan ja tehtyjen toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen. Kelikeskukset seuraavat keli- ja sääolosuhteiden kehittymistä sekä ohjaavat kaluston liikkeelle lähtöä. Ennakointi ehkäisee ajokelin heikkenemistä ja vähentää suolauksen tarvetta. Työtehtävien oikea ajoitus parantaa myös toiminnan taloudellisuutta.

Destian palveluihin kuuluu kokonaisvaltainen teiden ja katujen talvikunnossapito laatutakuulla. Työt ja toteutunut laatutaso raportoidaan tilaajalle. Lisäksi Destia avustaa tilaajaa tien- tai kadunkäyttäjien vuorovaikutteisuuden edistämisessä.

Destian talvikunnossapidosta vastaavat koulutetut ja kokeneet ammattilaiset. Työt tehdään työnjohdon ohjauksessa yhdessä itseohjautuvien työtiimien ja paikallisten toimijoiden kanssa. Parhaaseen tulokseen päästään nykyaikaisella, monipuolisella kalustolla ja laadukkailla materiaaleilla.

Talvikunnossapidon palvelukokonaisuus:

 • kelikeskuspalvelu ja töiden johtaminen
 • lumen ja sohjon poisto
 • liukkauden torjunta
 • polanteen tasaus
 • muut väylien ja alueiden talvikunnossapitoon liittyvät työt

Kelikeskuspalvelut

Mitä tarkemmin pystytään ennakoimaan tulevaa säätä ja keliä, sitä paremmin pystytään vaikuttamaan teiden liikenneolosuhteisiin ja vähentämään vaaratilanteita liikenteessä.

Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen hälytys- ja sääpalveluja tarjoava Kelikeskus tukee Destian hoito- ja kunnossapitopalveluiden toimintaa. Kelikeskus seuraa sään ja kelin kehittymistä sekä tarvittaessa hälyttää auraus-, hiekoitus- tai suolauskaluston liikkeelle oikealle tielle oikeaan aikaan. Hälytykset voidaan ohjata sopimuksen mukaan joko suoraan kuljettajille tai asiakkaan työnjohdolle. Lisäksi Kelikeskus toimittaa sää- ja kelitietoa asiakkaan käyttöön internetissä. Tarvittaessa Kelikeskus hoitaa esimerkiksi yö- ja viikonloppupäivystyksen asiakkaan puolesta.

Kelikeskus tarjoaa hälytys- ja sääpalveluja kunnille ja kaupungeille, kiinteistöyhtiöille sekä muille sää- tai kelitietoa tarvitseville.

Sorateiden hoito ja kunnostus

Pääosa Suomen tiestöstä on sorateitä. Sorateiden kunnosta huolehtiminen onkin yksi tärkeimmistä tienpitoon liittyvistä tehtävistä. Sorateiden palvelutason säilyttäminen on tärkeää niin elinkeinoelämän kuin yksityisten käyttäjienkin kannalta.

Destian sorateiden hoidon osaaminen on vahvaa. Laadukas lopputulos varmistetaan nykyaikaisilla menetelmillä ja laitteilla sekä vankalla materiaaliominaisuuksien tuntemuksella. Jatkuva toimenpiteiden laadunseuranta ja raportointi asiakkaalle takaavat ajantasaisen tiedon teiden senhetkisestä kunnosta.

Destian palvelut sorateiden hoitoon ja kunnostukseen:

 • sorateiden, -raittien ja -alueiden hoito kokonaisvastuulla
 • pintakunnon hallinta
 • muokkaukset ja tasaukset
 • pölynsidonta
 • kulutuskerrosmateriaalin lisäys
 • kelirikon hoito, routaheittojen tasaus ja maakivien poisto

Liikenneympäristön kunnossapito

Liikenneympäristön kunnossapidolla on merkittävä vaikutus liikenneväylien ja tieympäristön turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. Liikenneväylien siisteys ja huoliteltu maisemakuva tuottavat lisäksi iloa liikkujille. Ammattitaitoisella rakenteiden ja laitteiden hoidolla varmistetaan myös väyläpääoma-arvon säilyminen.

Viheralueiden kunnossapito toteutetaan kohdekohtaisesti valitun laatutason ja arvokohteiden edellyttämien tarpeiden mukaisesti. Viheralueiden kunnossapitoon kuuluvat niitot ja vesakonraivaukset aina puistojen kukkaistutuksiin asti. Destia tarjoaa myös palvelua, jossa luodaan yhtenäinen ilme esimerkiksi koko kunnan sisääntuloteille ja pääväylille.

Tyypillisiä liikenneympäristön kunnossapitoon kuuluvia osa-alueita:

 • viher- ja liikunta-alueiden kunnossapito
 • tien/kadun/alueiden puhtaanapito
 • päällystepaikkaukset ja pienten routavaurioiden korjaukset
 • liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito
 • kuivatusjärjestelmien kunnossapito ja toiminnan varmistaminen
 • kalusteiden, rakenteiden ja laitteiden kunnossapito (sisältäen mm. reunakivet, kaiteet, valaistus, liikennevalot)
 • jätehuolto

Siltojen kunnossapito

Siltojen ylläpitoon liittyvät yleis-, vuosi- ja erikoistarkastukset ovat Destian erikoisalaa. Suunnitelmallisten ylläpitotoimenpiteiden avulla sillat säilyttävät liikenneturvallisuutensa ja liikenteen vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen.

Siltojen kunnossapidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

 • puhtaanapito ja huolto
 • vuositarkastukset
 • kunnossapitotarpeiden arviointi

Yksityisteiden perusparannusta suunnittelusta toteutukseen

Destia toteuttaa vuosittain kymmeniä yksityisteiden perusparannuskohteita avaimet käteen -palveluna, joka sisältää vaurioinventoinnin, suunnittelun, urakoinnin, materiaalitoimitukset sekä tarvittaessa tienhoidon ja ylläpidon.

Osaava vaurioinventointi ja suunnittelu takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen ja parantavat mahdollisuuksia yksityistieavustuksien saamiseksi. Suunnittelun pohjaksi tehtävillä kantavuusmittauksilla tarvittavat toimenpiteet ja kiviainestoimitukset kyetään optimoimaan sekä kustannusten että laadun näkökulmista katsottuna.

Perusparannuskohteessa käytämme aina kulloiseenkin tarpeeseen sopivaa, ensiluokkaista kiviainesta. Destialla on noin 340 maa-ainesaluetta, mikä mahdollistaa kustannustehokkaat toimitukset kaikkialle Suomessa. Työn laadun ja tien pitkäikäisyyden pyrimme varmistamaan mm. suodatinkankaiden avulla, jolloin uusi murske ei sekoitu olemassa olevan pohjamaan kanssa. Myös muut materiaalitoimitukset kuten rummut, hoituvat Destian kautta kilpailukykyisesti suurten tilausmäärien ansiosta.

Valtio tarjoaa vuosina 2012-2014 yksityisteille avustusta 8 miljoonaa euroa. Valtionavustuksen osuus kattaa 60–75 prosenttia parantamishankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista. Destian lisäksi yksityistieavustuksien hakemisessa avustavat mm. ELY-keskukset, metsäkeskukset ja tieisännöitsijät. Myös Tieyhdistyksen yksityistieasioiden neuvontapuhelin 0200 34520 (0,92 €/min + pvm) auttaa tiekuntia. Valtion avustusta haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta.

Kiinnostuitko Destian kunnossapitopalveluista? Jätä tarjouspyyntö!

 

PALAUTETTA KOSKIEN maanTEIDEN KUNNOSSAPITOA -
TIENKÄYTTÄJÄN LINJA P. 0200 2100

Ota yhteys maanteiden liikenteeseen liittyvissä ongelmissa tienkäyttäjän linjaan, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Palvelun tuottaa Traffic Management Finland Group. Löydät helposti vastauksen yleisimpiin kysymyksiin Usein kysyttyä -sivulta.

Kaupunkien ja kuntien urakoiden osalta tulee olla yhteydessä ao. kaupunkiin tai kuntaan.