Infran taju Hankkeet, Teollisuusrakentaminen

Tehdashankkeen kehitysvaiheella merkittävä rooli laadukkaan lopputuloksen varmistamisessa

Mikä vaikutus toimivalla infralla on uutta tehdasaluetta rakennettaessa? Tätä asiakkaamme pyysi meitä pohtimaan, kun lähdimme mukaan heidän investointihankkeensa kehitysvaiheeseen.

Totutusta toimintamallista poiketen asiakkaamme kokosi jo hyvin varhaisessa vaiheessa koolle urakoitsijat, jotka investoinnin toteutuessa vastaisivat eri urakkakokonaisuuksista. Kaikille osapuolille annettiin yhteinen tavoite: saavuttaa asiakkaalle mahdollisimman toimiva yhtenäinen lopputulos. Tulos, jota tavoiteltaessa olisi huomioitu rakentamisketjun kaikki vaiheet eri ratkaisuvaihtoehtoja puntaroiden ja ideoiden, ja joka olisi optimoitu niin aikataulun, laadun kuin kustannustenkin osalta.

Varhaisesta yhteistyöstä hyötyy niin asiakas kuin urakoitsijatkin

Destian tehtävä kehitysvaiheessa oli suunnitella tontin esirakentaminen ja yleistasaaminen sisältäen muun muassa maan leikkaukset, louhinnan, murskaukset, rakennekerrokset ja täytöt. Tarvittaessa toteutukseen voitaisiin lisätä myös esimerkiksi kanaalit ja putkityöt – koko esirakentaminen perustuksiin asti. Tehtäviimme kuului myös massatasapainon laskentaa ja työnsuunnittelua sekä asiakkaan konsultointia ympäristöluvan hakemisessa.

Tehdasalueen läheisyydessä sijaitsi herkkiä luontokohteita, joten ne haluttiin ja pystyttiinkin huomioimaan kehitysvaiheen suunnittelutyössä hyvin. Esimerkiksi meluhaittojen minimoimiseksi Destialla oli tarjota laitteita ja kohteeseen ideoitiin murskalaitteiden yhteyteen meluvallina toimiva merikonttiratkaisu.

Työmaa-alueen käyttösuunnittelun yhteydessä pyysimme kommentteja ja näkemyksiä myös muilta kehitysvaiheen urakoitsijoilta, jotta logistiikka alueella sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Muitakin asioita, kuten hankkeen aikataulullisia, logistisia ja osaurakoiden rajapintoihin liittyviä asioita käytiin työpajamaisesti läpi yhdessä asiakkaan ja muiden urakoitsijaosapuolten kanssa.

Kehitysvaiheen laajan yhteistyön hyödyt

 • Huolellinen suunnittelu ja tiivis yhteistyö asiakkaan ja urakoitsijoiden välillä tuottaa laadukkaamman ja kokonaistaloudellisemman lopputuloksen
 • Realistisempi käsitys kokonaishankkeen toteutuksesta, aikatauluista ja kustannuksista
 • Riskien varhainen ja useammalta kantilta tehty tarkastelu ja tunnistaminen luo varmuutta toimitusketjuun
 • Hankkeen alkuvaiheen huolellinen suunnittelu ja tiivis yhteistyö asiakkaan ja muiden urakoitsijoiden välillä tuottaa laadukkaamman ja kokonaistaloudellisemman lopputuloksen, ja auttaa varmistamaan kustannustehokkaan, aikataulussa pysyvän ja toimitusvarman toteutuksen.

  Avoin kommunikointi eri osapuolten välillä johtaa realistisempaan käsitykseen kokonaishankkeen toteutuksesta ja aikatauluista. Kun esimerkiksi eri osapuolten töitä ryhdytään yhteensovittamaan jo ennakkoon, vältetään urakkarajojen epäselvyydet. Lisäksi kaikille on selvää, milloin päästään aloittamaan mikäkin työvaihe ja millaiset ovat olosuhteet missäkin vaiheessa. Ajan kanssa ja keskinäisessä yhteistyössä on myös parempi mahdollisuus innovointiin ja uusien ratkaisujen esittämiseen, ja niiden kustannusvaikutusten ja toteutuskelpoisuuden arviointiin. Yhteistoiminnasta syntyy myös keskinäinen luottamus, joka kantaa pitkälle.

  Riskien varhainen ja useammalta kantilta tehty tarkastelu ja tunnistaminen luo varmuutta koko toimitusketjuun. Huolellinen valmistautuminen ja sitoutuneet kumppanit tarkoittavat myös vähäisempää asiakkaan omien resurssien käyttötarvetta. Riskiarviointi johtaa myös parempaan työturvallisuuteen.

  Urakoiden lähtötiedoilla on suuri merkitys hankkeen etenemisessä ja onnistumisessa. Riittävän pitkäkestoisessa kehitysvaiheessa pystytään tuottamaan laadukkaat suunnitelmat, jotka säästävät kustannuksia hankkeen varsinaisessa toteutusvaiheessa. Huolellisia suunnitelmia joudutaan yleensä muuttamaan vain, jos maanrakennustöiden yhteydessä paljastuu jotain yllättävää. Kehitysvaiheen suunnittelu tuottaa urakoitsijoille siis selkeästi paremmat lähtötiedot vaikkapa juuri suunnittelutyötä ajatellen kuin totuttu kilpailutusmalli, jossa kommunikointi tilaajan kanssa on yleensä vähäistä ja muodollista ennen urakan varsinaista aloitusta. Lisäksi ymmärrys hankkeesta ja sen vaatimuksista on kaikilla osapuolilla perusteellisempaa.

  Miksi Destia valikoitui kehitysvaiheen kumppaniksi

  Infrarakentajan roolin merkittävyyttä ei usein hankkeissa tunnisteta, vaikka se on ensimmäinen taho, joka työmaalle saapuu ja joka toiminnallaan vaikuttaa hankkeen onnistumiseen esimerkiksi aikataulullisesti. Infran valmistuminen mahdollistaa muiden rakennustöiden alkamisen.

  Asiakkaamme kääntyi puoleemme aiempien hyvien kokemustensa perusteella. Luottamus oli ansaittu muun muassa panostuksillamme työturvallisuuteen, ja laajalla palveluvalikoimallamme, joista suuren osan, kuten esimerkiksi suunnittelun ja louhinnan pystymme tarjoamaan suoraan omana työnämme. Myös mallipohjaisen tuotannon ja digitalisaation hyödyntäminen työssämme oli asiakkaallemme arvokas lisä.

  Asiakkaalle vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmat olivat tärkeitä. Tähän Destia pystyi tarjoamaan Hiilineutraali infrahanke –konseptiaan ja hankkeelle tehtiinkin alustavaa päästölaskentaa ja esiteltiin muitakin keinoja, joilla päästöjä voitaisiin projektissa minimoida. Destia tunnettuna ja vakaana toimijana oli asiakkaamme mukaan myös varsin kilpailukykyinen vaihtoehto.

  Lue lisää: