Infran taju Hankkeet, Kaupunkirakentaminen, Suunnittelu, Vastuullisuus

CEEQUAL mahdollistaa yhtenäisen vastuullisuustyön

Julkisessa keskustelussa vilisevät vastuullisuustavoitteet ovat laajoja ja polveilevia kokonaisuuksia, joita edistetään myös infra-alalla, usein kuitenkin pistemäisesti muista toimijoista erillään. Viime vuosina Suomeen on rantautunut kestävän kehityksen arviointimenetelmä CEEQUAL, joka voi parhaimmillaan toimia projektien vastuullisuustyön moottorina ja tarjota yhtenäisen ja vertailukelpoisen työkalun eri toimijoiden tavoitteille.

Järjestelmä tekee vastuullisuustyöstä yhtenäisempää

Helsingin Kalasatamasta Pasilaan -allianssihanke on neljäs suomalainen projekti, joka on ottanut käyttöön kestävän kehityksen arviointimenetelmä CEEQUALin. Kyseessä on rakennetun ympäristön projekteille suunnattu kansainvälinen luokitusjärjestelmä, joka tekee vastuullisuustyöstä jäsenneltävää ja vertailukelpoista.

”Vastuullisuus on teemana ollut jo pitkään tapetilla rakennusalalla, mutta jokapäiväiset keinot vastuullisuustyön johtamiselle ovat rajalliset. Lisäksi eri puolilla maailmaa toimitaan eri toimintamalleilla. Kansainvälinen luokitusjärjestelmä kokoaa vastuullisuustyön helpommin hallittavissa olevaksi paletiksi, jota voidaan pyöritellä kulloisellekin toimijalle ja projektille sopivalla tavalla. Kun tekeminen on maailmanlaajuisesti yhtenäisempää, saavat eri osapuolet toisiltaan myös uutta osaamista ja tietotaitoa”, kertoo Destian hiilineutraaliustavoitteista vastaava kehityspäällikkö Erno Martin.

Toimiva kokonaisuus vaatii tekijöiltään kunnianhimoa

Käytännössä CEEQUAL on tukku vastuullisuustyötä kartoittavia kysymyksiä kahdeksasta kategoriasta. Näistä kysymyksistä luokitusjärjestelmään perehdytetyt assessorit arvioivat ja tunnistavat omalle projektilleen kehittymisen kannalta tarpeelliset osa-alueet ja muodostavat niistä työryhmässä optimaalisen kokonaisuuden. Järjestelmä pitää sisällään satoja arviointikriteereitä tuhansille eri kysymyksille, joten muutaman päivän työpajasta ei ole kyse.

”Toimivan ja aidosti hyödyllisen kokonaisuuden muodostaminen vaatii projektilta työtä, resursseja ja oikeaa asennetta. Vaaditaan kunnianhimoisia hankkeita, jotka haluavat laatia riittävän vaativia kysymys- tai vastauspatteristoja, jotka laittavat miettimään kysymysten sisältöä ja sitä, miten hankkeen tulee toimia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja dokumentoimiseksi. Ilman riittävää vaatimustasoa ja kunnianhimoa vastuullisuustyön dokumentointi on helposti vain turhaa lisäpaperia”, Martin summaa.

Tavoitteet mukana alkumetreistä lähtien

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen vastuullisuustyöhön osallistuvan apulaisprojektipäällikkö Carita Salmisen mukaan järjestelmä ohjaa projektin jokapäiväistä toimintaa kohti asetettuja vastuullisen rakentamisen tavoitteita ja tarjoaa työkalun niiden objektiiviseen arviointiin ja seurantaan.

”CEEQUAL tuli osaksi hanketta kehitysvaiheessa ja linkittyy tietyiltä osin jo tilaajan vastuulliseen toimintaan ohjaaviin tavoitteisiin. Vastuullisuus on osa hankkeemme yhteisiä tavoitteita ja arvoja, ja kriteeristö toimii mittaristona myös vastuullisuustyön todentamiseen eli siihen, miten me näitä asetettuja tavoitteita ja arvoja mittaamme.”

Hankkeella suunnittelijana toimiva maisema-arkkitehti Laura Soosalu kertoo päätöksen CEEQUALin hyödyntämisestä tuoneen vastuullisuuden kaikki osa-alueet lähtökohdiksi monipuolisesti ja läpinäkyvästi suunnitellulle kaupunkiympäristölle.

”Olemme edistäneen asetettuja vastuullisuustavoitteita jo suunnitteluvaiheessa. Teemme esimerkiksi monipuolisia, lajistoltaan monimuotoisia ja monikerroksellisia kasvivalintoja ja varaamme hankealueelle ruderaattialueita eli joutomaalta näyttäviä viheralueita, joilla varmistetaan luonnon monimuotoisuus. Olemme myös jo suunnittelun aikana laskeneet hankkeen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.”

Vastuullisuus on osa hankkeemme yhteisiä tavoitteita ja arvoja, ja kriteeristö toimii mittaristona myös vastuullisuustyön todentamiseen eli siihen, miten me näitä asetettuja tavoitteita ja arvoja mittaamme.”

Allianssissa myös vastuullisuutta rakennetaan yhdessä

Allianssimallinen hanke tarjoaa yhteiselle vastuullisuustyölle hedelmällisen ympäristön, sillä se saattaa tilaajan, suunnittelijan ja eri urakoitsijat osaksi samaa organisaatiota. Tilanteessa voittavat kaikki: ulkopuolinen luokitusjärjestelmä tarjoaa työkalun eri yrityskulttuurien yhteensovittamiselle, ja allianssihankkeen osapuolet pystyvät viemään vaatimukset osaksi hanketta aina suunnittelusta lähtien. Vastuullisuustyö kuuluu koko hankeorganisaatiolle ja kriteerien täyttymisestä tai täyttymättömyydestä vastaavat kaikki.

”Meillä on eri osapuolista koostuva tiimi, jossa koordinoimme toimintaa ja kriteeristön vaatimusten täyttymistä. Vastuullisuustavoitteet on jalkautettu kaikkeen tekemiseen: suunnittelijat sisällyttävät vastuullisuustavoitteet osaksi hankkeen suunnitelmia, työmaalla rakennetaan näiden suunnitelmien mukaisesti ja kootaan vastuullisuuden raportointiin tarvittavat todenteet hankkeen toteutuksesta. Tavoitteet on jalkautettu myös hankintaketjuun, eli vaatimukset kirjataan myös aliurakkasopimuksiin”, Salminen kuvaa.

Käytännössä vastuullisuustyö ilmenee Kalasatamassa esimerkiksi työkoneiden, kuljetuskaluston sekä materiaalien päästöjen minimoimisena, materiaalien hyötykäyttönä, luonnon monimuotoisuuden edistämisenä sekä meluhaittojen torjuntana.

CEEQUAL mahdollistaa selkeät raamit vastuullisuudelle

CEEQUAL on Suomessa uusi, vielä vähän hyödynnetty polku vastuullisuustyön kehittämiseksi. Kokonaisuuden hahmottaminen vaatii tekijöiltään aikaa ja panostusta, jotta kriteeristön sisältö tulee ymmärretyksi ja valjastetuksi käyttöön toimistokopin puolella, mutta myös työmaan arjessa. Parhaimmillaan järjestelmän kautta muodostetut menettelyt luovat selkeät raamit toiminnalle niin yksittäisillä projekteilla ja yrityksissä kuin koko alallakin. Ulkopuolisen tahon tekemä sertifiointi myös todentaa hankkeessa tehdyn vastuullisuustyön tulokset ja mahdollistaa vertailun muiden sertifioitujen hankkeiden kanssa.

”Kysymykset ohjaavat projekteja tarkastelemaan erilaisia ratkaisuja eri kulmista ja etsimään optimaaliset ratkaisut kokonaiskuvan kannalta. Järjestelmä tuo yhteen palapelin aikaisemmin hajallaan olleita palasia, ja tekee vastuullisuustyöstä oikein hyödynnettynä selkeän ja yhteisen asian ”, Martin summaa.