Tiedotteet

Destian tilinpäätöstiedote vuodelta 2016: DESTIAN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT

10.02.2017 09:00:00

Destian tilinpäätöstiedote vuodelta 2016: DESTIAN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT

  • Liikevaihto oli 493,2 miljoonaa euroa (462,8), nousua 6,6 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (12,9).
  • Tilauskanta vuoden lopussa oli 708,0 miljoonaa euroa (717,4).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,1 prosenttia (9,4) ja omavaraisuusaste 33,5 prosenttia (31,2).
  • Työturvallisuus parani jälleen: tapaturmataajuudessa uusi vuositason ennätys on 5,9 (7,6).
  • Yhtiö lunasti joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesti lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta ja Destian joukkovelkakirjalaina poistui pörssilistalta 21.12.2016.
  • Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta.
Konserni
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto 141,1 130,9 493,2 462,8
Liiketulos 3,9 5,0 14,1 12,9
% liikevaihdosta 2,7 3,8 2,9 2,8
Katsauskauden tulos -1,0 3,1 5,7 6,7
% liikevaihdosta -0,7 2,4 1,2 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 9,4
Tulos/osake EUR 50,13 56,14
Omavaraisuusaste, % 33,5 31,2
Nettovelkaantumisaste, % 35,3 32,6
Henkilöstö keskimäärin 1 492 1 505
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 5,9 7,6
Tilauskanta katsauskauden lopussa 708,0 717,4
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2016.

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi tilikautta:

”Destian vuosi 2016 sujui edellisvuotta paremmin. Rakentaminen toimialana piristi koko Suomen taloutta. Infra-alan markkinassa oli edellisvuoden lopulla nähtävissä hienoisia elpymisen merkkejä pitkän taloudellisen taantuman jälkeen, ja positiivinen suuntaus vahvistui päättyneen vuoden aikana. Tämä vaikutti positiivisesti Destian liikevaihdon kehitykseen. Markkinan elpyminen edesauttoi myös tilauskantamme varmistamista ja onnistuimmekin pitämään sen edelleen hyvällä tasolla. Kokonaiskysynnän elpymisestä huolimatta kilpailutilanne jatkui haastavana tiukan tarjouskilpailun vuoksi.

Vahvat panostuksemme henkilöstön osaamisen ja asiakastyön sekä työturvallisuuden kehittämiseksi ovat tuottaneet tulosta. Panostuksemme asiakastyöhön näkyvät ennen kaikkea asiakkaiden tyytyväisyyden parantumisena. Olemme määrätietoisesti kehittäneet työturvallisuutta, ja saavutimme päättyneenä vuotena erinomaisen tason: 5,9 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Jatkoimme myös voimakkaasti toimintamme digitalisoimista sekä mallipohjaisen tuotannon ja työkoneautomaation kehittämistä.

Destian vuoteen 2022 ulottuva strategia on jaettu kolmeen kolmivuotiseen liiketoimintakauteen. Vuosi 2016 päätti ensimmäisen kolmivuotisen liiketoimintasuunnitelmakauden. Päättyneen kauden kasvukärjistä ratarakentaminen ja -kunnossapito sekä kalliorakentaminen  vahvistivat markkina-asemaansa suunnitelman mukaan. Erityisen tyytyväisiä olemme menestymisestämme ratakunnossapidossa.  Tavoite on aseman vakiinnuttaminen näissä kasvukärjissä. Energiainfrassa jatkamme työtämme markkina-aseman vahvistamiseksi.

Näkymät vuodelle 2017

Suomen talouden myönteinen kehitys jatkuu ja positiivinen vire näkyy myös rakennusalan toimintaympäristössä. Infrarakentamisen kysyntä kasvanee hieman edellisvuodesta johtuen muutamista suurista yksityisen ja julkisen sektorin hankkeista sekä valtion ilmoittamasta lisärahoituksesta infra-alan perusväylänpitoon ja korjausvelan vähentämiseen.

Destian tilauskanta sekä asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan kannattavuuden ja kassavirran säilymiselle hyvällä tasolla jatkossa.

Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta.

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä

Destia Group Oyj:n FAS:n mukainen tilikauden tappio oli 364.899,80 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto -tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 50.519.903,30 euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 53.000.000 euroa.

Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta.


Vantaalla 9. helmikuuta 2017

Destia Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017

2.3.2017             Vuosikertomus 2016, sisältäen tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
27.4.2017           Liiketoimintakatsaus 1-3/2017
11.8.2017           Puolivuosikatsaus 1-6/2017
24.10.2017        Liiketoimintakatsaus 1-9/2017

Destia:
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli 490 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.


< Palaa takaisin