Tiedotteet

DESTIAN LIIKEVAIHTO KASVOI INFRAMARKKINAN PIRISTYESSÄ

25.04.2016 14:00:00

Destia Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2016 kello 14.00 Tämä on tiivistelmä Destia...

Destia Group Oyj

PÖRSSITIEDOTE

25.4.2016 kello 14.00

Tämä on tiivistelmä Destian tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteesta www.destia.fi

Destian osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016

DESTIAN LIIKEVAIHTO KASVOI INFRAMARKKINAN PIRISTYESSÄ

  • Liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia, 83,4 (74,3) miljoonaan euroon.

  • Liiketulos oli -5,7 (-4,8) miljoonaa euroa.

  • Tilauskanta kasvoi 2,9 prosenttia vuoden 2015 loppuun verrattuna ja oli 738,2 miljoonaa euroa.

  • Yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen jatkuu valmentavaan johtamistapaan keskittyneillä valmennuksilla.

  • Destia solmi 22.3.2016 liiketoimintakaupan, jolla se osti enemmistöosuuden ITS-Vahvistus Oy:stä. Kauppa saatettiin päätökseen 1.4.2016.

  • Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta.

Konserni Destia Group Destia Group Destia Group
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Liikevaihto 83,4 74,3 462,8
Liiketulos -5,7 -4,8 12,9
% liikevaihdosta -6,8 -6,5 2,8
Katsauskauden tulos -4,8 -4,5 6,7
% liikevaihdosta -5,8 -6,1 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,8 8,8 9,4
Tulos/osake EUR -66,84 -63,50 56,14
Omavaraisuusaste, % 32,8 31,1 31,2
Nettovelkaantumisaste, % 42,7 84,0 32,6
Henkilöstö keskimäärin 1 382 1 407 1 505
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 7,9 6,5 7,6
Tilauskanta katsauskauden lopussa 738,2 721,6 717,4
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Infra-alan markkinoilla on näkyvissä hienoisia elpymisen merkkejä pitkän taloudellisen taantuman jälkeen. Myös hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset rahoituksen myöntämisestä uusille väylähankkeille piristävät inframarkkinaa. Vaikka kilpailutilanne jatkuu haastavana tiukan tarjouskilpailun vuoksi, kokonaiskysyntä on varsin kohtuullinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kehittyi myönteisesti. Valitettavasti epäonnistuminen varsinkin yhdessä hankkeessa pudotti liiketuloksen edellisvuoteen verrattuna. Tilauskantamme kehitys oli myönteinen vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Henkilöstön ja yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen ovat strategiamme ydin ja panostamme näihin vahvasti myös kuluvan vuoden aikana. Valmentavan johtamisen koulutuksien lisäksi vahvistamme toimintatapojamme toiminnanohjausjärjestelmä-hankkeella, joka tarjoaa tehokkaat työvälineet toimintatapojemme tueksi. Olen iloinen huomatessani, että panostuksemme työturvallisuuteen on huomioitu myös Destian ulkopuolella. Työmaitamme valittiin viime vuoden turvallisimmiksi infratyömaiksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen tapaturmataajuus 7,9 on varsin hyvä, vaikka parantamisen varaa työturvallisuudessa on aina.

Solmimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä ITS-Vahvistus Oy -liiketoimintakaupan, joka vahvistaa osaamistamme pohja-, insinööri- ja kalliorakentamisen erikoisosaamisen saralla. Voimme palvella asiakkaitamme jatkossa entistä monipuolisemmin vaativien infraratkaisujen toteuttamisessa. Kauppa tukee Destian palveluportfoliota ja vahvistaa kasvustrategiamme tavoitteiden toteutumista.”

Näkymät vuodelle 2016

Euroalueen talous on vuoden ajan osoittanut elpymisen merkkejä. Eri tutkimuslaitosten mukaan myös Suomen talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna erityisesti rakennusinvestointien tukemana. Tämä yhdessä piristyvän inframarkkinan kanssa vaikuttaa myönteisesti myös Destian tulevaisuuden näkymiin.

Suomen hallitus julkaisi (5.4.2016) kehysriihessä tekemän toimenpideohjelman, johon on sisällytetty rahoitusta useille keskeisille raide- ja väyläinvestoinneille. Nämä yhdessä muiden kehitykseen päässeiden infrahankkeiden kanssa vaikuttavat positiivisesti koko alan kehitykseen tänä ja kahtena seuraavana vuonna. Markkinatilanne jatkuu kuitenkin haastavana kilpailun säilyessä kireänä edellisten vuosien aikana alkaneiden projektien valmistuessa.  

Destian useammalle vuodelle ulottuva tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuodelle. Normaalin vuosikierron mukaisesti pääosa työkannasta ratkaistaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Myös asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet tukevat liiketoiminnan volyymien ja kassavirran säilymistä hyvällä tasolla.

Markkinaohjeistus vuodelle 2016

Destia pitää ennallaan 11.2.2016 julkaistun ohjeistuksen vuodelle 2016: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta.

Vantaalla 25.4.2016

Destia Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen 2016

Destia julkaisee osavuosikatsaukset tammi-kesäkuulta 9.8.2016.


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.destia.fi

Destia: Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.


< Palaa takaisin