Tiedotteet

DESTIAN LIIKETULOS PARANI EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA

27.04.2017 09:00:00

Destian liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2017

DESTIAN LIIKETULOS PARANI EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA

  • Liikevaihto oli 77,3 miljoonaa euroa (83,4).
  • Liiketulos oli -3,4 miljoonaa euroa (-5,7).
  • Tilauskanta ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli 724,2 miljoonaa euroa (738,2).
  • Työturvallisuutta mittaava tapaturmataajuus oli 11,1 (7,9). Se kattaa vuoden 2017 alusta lähtien myös Destia Engineeringin.
  • Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta.

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:
”Destian vuoteen 2022 ulottuvan strategian ensimmäinen kolmivuotiskausi päättyi vuonna 2016 positiivisissa tunnelmissa. Toisen liiketoimintakauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto jäi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäinen vuosineljännes on perinteisesti tuloksen osalta negatiivinen rakentamisen kausiluontoisuudesta johtuen. Tulosparannus syntyi edellisvuotta paremmin onnistuneesta projektinhallinnasta sekä talven keveydestä suuressa osassa maata. Arvioimme edelleen vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton nousevan hieman edellisvuodesta.

Infrarakentamisen näkymät ovat myönteiset kuluvana vuonna, joskin kasvu viime vuoteen verrattuna on maltillisempaa. Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vaikka teiden hoidon markkinaosuutta hieman menetimmekin, on viime kilpailutusten jälkeen Destian hoidossa edelleen yli puolet urakoista. Katsauskaudella rataliiketoiminnan kasvu jatkui.

Kannattavuuden parantaminen henkilöstöä valmentamalla ja tehokkaan tuotannon edellytyksiä vahvistamalla, mm. tuotantoa digitalisoimalla, on keskeinen teema myös Destian kuluvalla, vuoteen 2019 kestävällä kolmivuotiskaudella. Katsauskaudella otimme onnistuneesti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Tuotannon digitalisointia veimme eteenpäin kehittämällä uusia ratkaisuja työmaille.

Työturvallisuus on edelleen toimintamme ykkösasia.Työturvallisuutta mittaava tapaturmataajuus kattaa kuluvan vuoden alusta alkaen myös vaativaan pohja- ja insinöörirakentamiseen keskittyvän Destia Engineeringin, jonka osake-enemmistön Destia osti vuoden 2016 keväällä.

Koko rakennusalalla on henkilöresursseista pulaa, mikä näkyy myös infra-alalla. Alkamaisillaan olevan rakentamiskauden työt keskittyvät vahvasti kasvaville kaupunkiseuduille, erityisesti Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Olemme merkittävä toimija kasvukeskuksissa, mutta myös laajasti koko Suomessa. Saimme tänä keväänä ennätysmäärän kesätyöhakemuksia, ja rakentamiskauden alkaessa yli 200 tulevaisuuden osaajaa liittyy tositoimijoidemme joukkoon ympäri Suomen.  Olemme sitoutuneet luomaan infra-alasta turvallisen ja kiinnostavan työpaikan myös tulevaisuudessa.”


Liikevaihdon ja tuloksen kehitys

Destian liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 77,3 miljoonaa euroa (83,4). Liikevaihdossa talvikaudella korostuu erityisesti hoidon urakat. Muutoin katsauskauden volyymit ovat rakentamisen kausiluonteisuuden vuoksi yleensä muita vuosineljänneksiä alhaisemmat.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,6). Ne koostuivat pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista sekä vuokratuotoista.

Liiketulos oli -3,4 miljoonaa euroa (-5,7). Katsauskauden tulosta paransi edellisvuotta helpompi ja vähälumisempi talvikausi. Vertailukauden tulosta heikentää myös yhden käynnissä olleen hankkeen merkittävä kustannusylitys.

Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa pienemmät, ollen 0,3 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen lasku johtuu edellisen vuoden lopulla tehdystä rahoituksen uudelleen järjestelystä. Katsauskauden tuloverot olivat 1,2 miljoonaa euroa positiiviset (1,9).

Konsernin katsauskauden tulos oli -2,5 miljoonaa euroa (-4,7).


Yhtiökokouksen päätöksiä

Destia Group Oyj:n 7.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinko eikä pääoman palautusta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että omistajille maksetaan Ahlström Capital Oy:ltä olevan hybridilainan korkoa 1,2 miljoonaa euroa ja ennenaikaista lyhennystä 1,5 miljoonaa euroa sekä AC Infra Oy:ltä olleen aiemmin konvertoidun hybridilainan korkoa 2,5 miljoonaa euroa, yhteensä 5,2 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Hans Sohlström ja Tero Telaranta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pasi Koota, Juha Nurmi ja Arto Pohjonen. Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 30 000 euroa vuodessa. Omistajan edustajille ei makseta palkkioita.

Yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 7.3.2017. Kokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Hans Sohlström. Lisäksi päätettiin, että hallituksen työtä tukemaan perustetaan tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koota sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja Juha Nurmi.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen omistajasta seuraavin poikkeuksin: Arto Räty ei ole riippumaton yhtiöstä eikä omistajasta, Pasi Koota, Hans Sohlström ja Tero Telaranta eivät ole riippumattomia omistajasta.


Ohjeistus vuodelle 2017

Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta.Vantaalla 26. huhtikuuta 2017

Destia Group Oyj

Hallitus


Lisätietoja

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485


Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017
11.8.2017           Puolivuosikatsaus 1-6/2017
24.10.2017        Liiketoimintakatsaus 1-9/2017


KONSERNIN AVAINLUVUT
IFRS
1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Liikevaihto 77,3 83,4 493,2
Muutos edellisestä vuodesta % -7,3 12,2 6,6
Liiketulos -3,4 -5,7 14,1
% liikevaihdosta -4,4 -6,8 2,9
Liiketulos, vertailukelpoinen -3,4 -5,7 12,5
% liikevaihdosta -4,4 -6,8 2,5
Katsauskauden tulos -2,5 -4,7 5,7
% liikevaihdosta -3,2 -5,6 1,2
Käyttökate 1) -1,2 -3,7 22,1
% liikevaihdosta -1,6 -4,5 4,5
Bruttoinvestoinnit 1,1 0,7 17,9
% liikevaihdosta 1,5 0,8 3,6
Taseen loppusumma 228,5 240,9 257,1
Oma pääoma 74,0 68,2 76,5
Omavaraisuusaste, % 2) 36,7 32,8 33,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) 33,5 42,7 35,3
Korollinen vieras pääoma 42,9 67,1 43,0
Oman pääoman tuotto, % 6) 10,5 9,3 7,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %7) 14,1 8,8 11,1
Tulos/osake EUR *) -34,10 -65,14 50,13
Oma pääoma/osake EUR 924,46 852,54 956,09
Henkilöstö keskimäärin 1 480 1 382 1 492
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat **) 11,1 7,9 5,9
Tilauskanta 724,2 738,2 708,0
*) Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, josta vähennetty verovaikutuksella oikaistu hybridilainan korko
     jaettuna osakkeiden painotetulla keskimäärällä. Destia Group Oyj:n osakemäärä 80 000 kappaletta.
**) Tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2016 luku koskee vain Destia Oy:tä ja Destia Rail Oy:tä.
Kaavat:
1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Ei IFRS-tunnusluku.
 Käyttökate korjattuna vertailukelpoisilla erillä
2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100
3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100
4) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma
5) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja
6) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100
    (aloittava ja päättävä tase)
7) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100
    (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)      


Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista.
Liiketoimintakatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.


< Palaa takaisin