Tiedotteet

Destian liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017

24.10.2017 09:00:00

Destian liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017

  • Liikevaihto oli 339,9 miljoonaa euroa (352,1).
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli 10,6 miljoonaa euroa (10,2).
  • Konsernin katsauskauden tulos oli selkeästi edellisvuotta parempi, 9,3 miljoonaa euroa (6,7)
  • Työturvallisuutta mittaava tapaturmataajuus oli 9,5 (7,5).
  • Destian vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuodesta ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.


Destian vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen kommentoi katsauskautta:

”Destian tilauskanta pysyi kohtuullisena katsauskauden aikana kilpailutilanteesta huolimatta, mutta kumulatiivinen liikevaihto jäi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman edellisvuotta kokeammalla tasolla.

Aloittaessani elokuun alussa käynnistimme johtoryhmän kanssa Nyt on aika toimia -ohjelman, jonka tavoitteena on Destian strategisten kehitysohjelmien terävöittäminen. Ne koskevat johtamiskulttuurin ja sisäisen yhteistyön kehittämistä, asiakaslähtöisyyden ja markkinanäkymän parantamista, liiketoiminnan mahdollisuuksien ja riskien tunnistamista entistä aikaisemmassa vaiheessa sekä hankinnan tehostamista.

Destiassa on erinomaista osaamista, prosessit kunnossa ja asiat toimivat. Näitä edelleen kehittämällä voidaan Destian vahvaa tekemisen kulttuuria viedä eteenpäin ja luoda Destiasta infra-alan ykkösen, jossa asiakasta kuunnellaan entistä paremmin.

Tätä tukee ulkopuolisen toimijan toteuttama henkilöstötutkimus, jonka mukaan Destiassa huolehditaan henkilöstöstä ja samoin arvio Destiasta kokonaisuutena sekä työnantajana pysyi edelleen hyvällä tasolla 4,11 (4,10). Kaikki tämä luo hyvän pohjan johtamiskulttuurin muutokselle, mikä osaltaan houkuttelee Destiaan lisää vahvoja infra-alan osaajia.”

Liikevaihdon ja tuloksen kehitys

Destian liikevaihto oli katsauskaudella 339,9 miljoonaa euroa (352,1) ja vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 148,0 miljoonaa euroa (152,0). Liikevaihdon laskuun vaikutti alkutalven osalta leudon talven vaikutus joidenkin hoitourakoiden liikevaihtokertymään sekä kevään ja kesän edellisvuotta pienemmät rakentamisen volyymit.

Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos oli 10,6 miljoonaa euroa (10,2) ja kolmannella vuosineljänneksellä 10,3 (11,4).

Konsernin katsauskauden tulos oli selkeästi edellisvuotta parempi, 9,3 miljoonaa euroa (6,7).

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Espoon käräjäoikeus antoi päätöksen 22.9.2017 Destia Oy:n ja Länsimetro Oy:n välisessä riita-asiassa, joka koski ratalinjan Keilaniemi–Lauttasaari rakennusurakkaa. Oikeudenkäynnin yhteydessä sekä Destia että Länsimetro esittivät vaatimuksia toisilleen. Käräjäoikeus tuomitsi Länsimetron maksamaan Destialle yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa korkoineen. Destia puolestaan velvoitettiin palauttamaan Länsimetrolle noin 2,6 miljoonaa euroa korkoineen ja myönnetyn sakkovaatimuksen perusteella 1 500 euroa. Lisäksi Destia velvoitettiin korvaamaan Länsimetron oikeudenkäynti- ja selvittelykuluja. Destia on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun ja aikoo valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

5.10.2017 julkaistiin tieto uuden erikoisrakentamisen tulosyksikön perustamisesta 1.1.2018 alkaen. Uuteen tulosyksikköön siirtyvät ratarakentamiseen ja -kunnossapitoon keskittynyt Destia Rail ja vaativaan pohja- ja insinöörirakentamiseen erikoistunut Destia Engineering sekä energiainfran, kalliorakentamisen ja kiviaineksen liiketoiminnat. Erikoisrakentamisen tulosyksikön johtajaksi ja Destian johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Annina Peisa, joka aloittaa yhtiössä 2.1.2018.

Destian toimitusjohtajaksi nimitettiin 9.10.2017 Tero Kiviniemi, joka aloittaa tehtävässään ensi kesänä, viimeistään 1.7.2018 mennessä. Arto Pohjonen jatkaa vt. toimitusjohtajana Tero Kiviniemen aloitukseen saakka.

Destian talous- ja rahoitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen Pirkko Salminen jätti tehtävänsä yhtiössä 18.10.2017. Vt. talous- ja rahoitusjohtajaksi nimitettiin 19.10.2017 alkaen Olli Valtonen.

Vantaalla 23. lokakuuta 2017

Destia Group Oyj

HallitusLisätietoja

vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen, p. 020 444 4000
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018
Destia julkaisee vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen 7.2.2018.

KONSERNIN   TUNNUSLUKUTAULUKKO
IFRS
7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liikevaihto 148,0 152,0 339,9 352,1 493,2
Muutos edellisestä vuodesta % -2,6 -0,1 -3,5 6,1 6,6
Liiketulos 8,7 11,4 9,0 10,2 14,1
% liikevaihdosta 5,9 7,5 2,6 2,9 2,9
Liiketulos,   vertailukelpoinen 10,3 11,4 10,6 10,2 12,5
% liikevaihdosta 7,0 7,5 3,1 2,9 2,5
Katsauskauden   tulos 6,9 8,4 9,3 6,7 5,7
% liikevaihdosta 4,7 5,5 2,7 1,9 1,2
Käyttökate 1) 12,8 14,1 17,5 17,1 22,1
% liikevaihdosta 8,7 9,3 5,2 4,8 4,5
Bruttoinvestoinnit   1,6 2,3 5,7 14,0 17,9
% liikevaihdosta 1,1 1,5 1,7 4,0 3,6
Taseen   loppusumma 256,3 274,8 257,1
Oma pääoma 81,1 77,9 76,5
Omavaraisuusaste,   % 2) 34,7 30,6 33,5
Nettovelkaantumisaste   (Gearing)% 3) 47,4 48,6 35,3
Korollinen   vieras pääoma 47,8 69,7 43,0
Oman pääoman   tuotto, % 4) 10,5 13,0 7,6
Sijoitetun   pääoman tuotto, % 5) 10,5 10,7 11,1
Henkilöstö   keskimäärin 1   579 1   485 1   492
Poissaoloon   johtaneet työtapaturmat *) 9,5 7,5 5,9
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2017   alusta lähtien luku kattaa myös Destia Engineeringin. 
Kaavat:
1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Ei   IFRS-tunnusluku. 
Käyttökate   korjattuna vertailukelpoisilla erillä
2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100 
3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja   rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100 
4) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100
   (aloittava ja   päättävä tase)
5) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut)   / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100  
   (taseen   loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä   tase)    


< Palaa takaisin