Liikennetutkimukset

Liikennetutkimukset - liikennetieto päätöksenteon ja suunnittelun apuna

Luotettava liikennetieto on erittäin tärkeä tekijä tie- ja katuverkkoa koskevassa maankäytön suunnittelussa, suunnitelmien teossa ja päätöksenteossa. Oikea ennakointi on välttämätöntä erilaisten toimenpiteiden taloudellisesti järkevälle ajoitukselle. Liikenneympäristöjen suunnittelu ja toimivuuden sekä turvallisuuden kehittäminen vaativat tuekseen analysoitua tietoa liikennemääristä ja liikennevirtojen kulusta.

Tien- ja katurakennushankkeiden kannattavuuden arvioinnissa tarvitaan luotettavaa tietoa nykyisen ja sen perusteella ennustetun tulevan liikenteen määristä.

Tien/kadun liikenteellisen palvelutason ylläpito edellyttää tietoa liikenteen ongelmakohdista, jotta toimenpiteet turvallisuuden, ajomukavuuden ja välityskyvyn parantamiseksi voidaan kohdistaa oikealla tavalla. Tiestön kunnostus, kuten rakenteen ylläpito sekä päivittäinen hoito, voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisimmin ja taloudellisimmin, kun tietoa liikenteen määristä eri ajankohtina käytetään hyväksi.

Teemme valtakunnallisesti liikennetutkimuksia monipuolisella ja nykyaikaisella laskentakalustollamme. Kehitämme myös tutkimusmenetelmiä asiakaskohtaisesti.
Kaikista liikennetutkimuksista ja mittauksista saadaan tulosteena laadukkaat ja selkeät taulukot ja graafiset esitykset.

Destian palveluvalikoimaan kuuluu kattava valikoima liikennetutkimukseen ja liikennetietoihin liittyviä palveluita:

 • koneellinen liikennelaskenta
 • risteyslaskenta
 • nopeusmittaus/-selvitys
 • liikuteltava nopeuden näyttötaulu
 • melumittaus/-selvitys
 • kevyen liikenteen laskennat
 • akselimassatutkimukset
 • määräpaikkatutkimus

Tienvarsiteknologia

Tienvarsiteknologialla tarkoitetaan tiellä ja tienvarsilla olevaa teknologiaa, jolla mitataan ja toimitetaan erilaista tietoa ajoneuvoista sekä ajo-olosuhteista. Tienvarsiteknologia sisältää mm. liikenteen automaattisen mittauspisteet (ts. LAM-pisteet), vaihtuvat opasteet, kelikamerat ja tiesääasemat.
Paikalliset ELY-keskukset omistavat pääsääntöisesti tienvarsiteknologiaan kuuluvat laitteistot, mutta Destia suorittaa näiden laitteistojen huoltoja. LAM-pisteiden vika- ja vuosihuolloista Destian Tiestötiedon vastuulla on n. 70 % koko maanlaajuisesti.

Rekisteritunnistus

Destialla on käytössään rekisterikilpien tunnistukseen soveltuvia kameroita, joiden avulla ohi ajavien ajoneuvojen rekisteritunnukset voidaan kuvata ja kerätä automaattisesti. Rekisteritunnuksien avulla voidaan hakea tiedot autoista tai niiden omistajista Trafin tietokannassa käyttäen hyväksi Destian yhteistyökumppaneita. Näitä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi erilaisten liikennetutkimuksien tekoa varten.

Tietopalvelut ja liikenneraportit

Destia tuottaa erilaisia tietopalveluita mm. julkisesta tierekisteritiedosta tai mitattujen tietojen perusteella, sekä erilaisia asiakaskohtaisia räätälöityjä palveluita tiestön kunnon tai liikennemäärien selvittämiseksi.

Destian palveluvalikoimaan kuuluvat myös erilaiset liikenneraportit. Raportit voivat perustua maanteillä suoritettuun yleiseen liikennelaskentaan, kiinteiden LAM-pisteiden (ts. liikenteen automaattinen mittausasema) tuloksiin tai suoritettuihin otoslaskentoihin perustuen. Raportit voivat kattaa esimerkiksi koko maan, määrätyn ELY-keskuksen alueen, maakunnan tai kunnan alueen.

Liikennemäärätiedot

Liikennemäärätietoja tarvitaan yleensä suunnittelu- ja seurantatoimenpiteitä varten. Destian tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset liikennemääräselvitykset, kuten esimerkiksi:

 • Ajoneuvolaskennat
 • Kevyen liikenteen laskennat
 • Kiinteiden liikenteen automaattisten mittauspisteiden (LAM) perustaminen ja huolto
 • Kiinteiden tutkalaskentapisteiden perustaminen, tulosten toimittaminen ja huoltaminen
 • P-alue tutkimukset

Yleensä liikennettä lasketaan koneellisesti otoslaskenta ennalta sovitun ajanjakson ajan, yleensä yhden viikon pituinen aika. Ajoneuvolaskennat voidaan tarvittaessa luokitella erilaisiin ajoneuvoluokkiin. Luokittelu tapahtuu laskentatekniikasta riippuen esimerkiksi ajoneuvon pituustiedon tai akseleiden määrä ja akselivälitiedon perusteella.

Laskennoista raportoidaan normaalisti tuntitason laskentatiedot ajoneuvoluokittain taulukoituna sekä graafisesti esitettyinä. Ajoneuvoliikenteen liikennemäärätiedot voidaan lisäksi tarvittaessa esittää liikenteen yleisten tunnuslukujen (kuten KVL, KAVL, KKVL, KVLras, KAVLras, KVLyhd, KAVLyhd) avulla. Tarvittaessa tulokset voidaan raportoida myös laajemmin ja mukaan on mahdollista saada esimerkiksi ajoneuvojen nopeustietoja. Kuitenkin mikäli nopeustiedot ovat ensisijaisena kiinnostuksen kohteena, niin suosittelemme nopeusraporttia liikennemääräraportin sijasta.

Laskentojen suorittamista varten Destialla on käytössä erilaisia liikennelaskentalaitteita, joista valitsemme käyttöömme kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten soveltuvan laitteen ja teknologian.

Liikennemääräkartat

Destia voi suunnitella ja toteuttaa erilaisten liikennemääräkarttojen teon asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Karttojen liikennemäärät voivat perustua maanteillä suoritettuun yleiseen liikennelaskentaan tai kiinteiden LAM-pisteiden (ts. liikenteen automaattinen mittausasema) liikennemääriin perustuen. Kartat voidaan suunnitella kattamaan esimerkiksi koko maan,tietyn ELY-keskuksen alueen, maakunnan tai tietyn kunnan alueen.

Liittymien liikennevirtatiedot

Liittymien liikennevirtatiedot voidaan selvittää risteyslaskennoin. Tällöin selvitetään ajoneuvojen tulo- ja menosuunnat risteyksessä ajoneuvoluokittain. Tarvittaessa voimme laskea myös risteysalueella kulkevan kevyen liikenteen (ts. polkupyöräilijät ja jalankulkijat) määrän. Risteyslaskennat voidaan suorittaa joko perinteisenä käsinlaskentana tai koneellisena videolaskentana. Yleensä laskenta suoritetaan sekä aamu- että iltaruuhkahuipun aikana. Tavanomaisin laskenta-aika on klo 6:00 - 10:00 ja 14:00 - 18:00. Yleensä tulokset raportoidaan 15 minuutin jaksoissa, jonka avulla voidaan määrittää liikenteen huipputunti (esim. 7:15 – 8:15 välinen aika) ja sen liikennemäärä.

Varsinaisen risteyslaskentojen lisäksi voimme erilaisten liittymien toimivuustarkasteluja. Liittymien toimivuustarkasteluissa käytämme Synchro/SimTraffic-ohjelmistoa. Synchron avulla voidaan analysoida valo-ohjattujen liittymien, valo-ohjaamattomien liittymien, kiertoliittymien sekä eritasoliittymien toimivuutta. Synchrosta saadaan arviot liittymän kuormitusasteesta ja palvelustasosta kääntymissuunnittain.

Synchron välityskykymalli perustuu Highway Capacity Manual:iin (HCM). SimTraffic on Synchroon liittyvä mikrosimulointi-ohjelma, jonka avulla voidaan jäljitellä liikenteen käyttäytymistä todellisessa tilanteessa. Lähtötiedoiksi tarvitaan liittymien liikennevirtatiedot, tieverkon geometriatiedot sekä liittymien liikenteen ohjaukseen liittyvät tiedot.

Simuloimalla voidaan vertailla vaihtoehtoisten liittymäjärjestelyjen toimivuutta erilaisissa kysyntätilanteissa. Simuloinnin avulla voidaan selvittää myös liittymäjärjestelyjen vaikutuksia lähialueella, kuten viereisen valo-ohjatun liittymän vaikutusta valo-ohjaamattoman liittymän toimivuuteen. Simulointiohjelmaa voidaan käyttää myös eri tyyppisten häiriöiden, kuten kaistan sulkemisen, vaikutusten arvioimiseen. Tärkeimmät simuloinnista saatavat, liittymän toimivuutta kuvaavat tunnusluvut ovat viivytykset, jonopituudet, matka-ajat, keskinopeudet sekä polttoaineen kulutus. Simulointiohjelmalla voidaan myös havainnollistaa liittymien toimintaa animaation avulla.

Nopeustiedot

Destia suorittaa ajoneuvojen nopeusmittauksia tie- ja katuverkolla. Ajoneuvojen nopeustiedot voidaan mitata huomaamattomasti tutkalaskimilla, jolloin saadut nopeustiedot toimitetaan ainoastaan tutkimuksen tilaajalle. Vaihtoehtoisesti mittalaitteeseen voidaan kytkeä nopeusnäyttötaulu, jolla ajonopeudet näytetään myös ajoneuvojen kuljettajille. Ensin mainittua nopeustietojen mittaustapaa voidaan käyttää kun halutaan selvittää esimerkiksi tarvetta ajonopeuksien laskemiseksi. Lisäksi se soveltuu myös ns. ennen-jälkeen tyyppisiin tutkimuksiin, jolla voidaan selvittää esimerkiksi hidastetöyssyjen rakentamisen vaikutusta ajonopeuksiin.

Väliaikainen nopeusnäyttötaulu on puolestaan välitön keino alentaa ajonopeuksia paikallisesti. Tehokkuutta voidaan lisätä käyttämällä hymiötä, jolloin autoilija saa palautteen välittömästi ylinopeudesta tai nopeusrajoituksen mukaisesta nopeudesta.

Nopeusnäyttötaulun käyttökohteita voivat olla:

 • tie-, katu- ja työmaa alueet, joissa tarvitaan väliaikaista nopeuden näyttöä ja joissa ajonopeudet halutaan alhaisiksi
 • kohteissa, joissa on otettava huomioon erityisesti muiden osapuolten turvallisuus, kuten väyläosuudet, joissa on koulu, vanhainkoti, palvelutalo, päiväkoti tai hoitolaitos
 • taulu toimii lisäinfona autoilijoille, jotka voivat seurata/tarkentaa ajoneuvon nopeutta tietyssä kohteessa
 • kohteissa, joissa halutaan erityisesti autoilijoiden kiinnittävän huomiota ajonopeuteensa

Näyttötaulun lisäksi kohteesta saadaan kerättyä seuraavia tietoja:

 • luokiteltu ajoneuvojen kokonaislukumäärä (kevyet/raskaat)
 • ajoneuvokohtainen nopeustieto ennen taulua sekä taulun kohdalta
 • analyysejä ajoneuvojen nopeuksista ja liikennemääristä pistekohtaisesti

Nopeusnäyttötaulu voidaan kiinnittää joko nykyiseen tiellä tai kadulla olevaan infrastruktuuriin (valaisinpylväät, liikennemerkit ym.) tai näyttötaulun omaan jalustaan. Nopeustietojen lisäksi toimitamme monipuoliset raportit ja graafiset kuvaajat laskennoista.

Määräpaikkatutkimukset

Määräpaikkatutkimusten tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, mistä mihin matkoja tehdään. Määräpaikkatutkimuksia on tehty alueellisten liikennetutkimusten yhteydessä sekä esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnittelun tarpeisiin.

Lisäksi määräpaikkatutkimuksia voidaan tehdä hankekohtaisesti esimerkiksi satamahankkeisiin liittyen. Tutkimukset tehdään yleensä tienvarsihaastatteluina tai tienvarsipostikyselyinä.

Määräpaikkatutkimuksilla saadaan selville seuraavat liikennetietolajit:

 • lähtö- ja määräpaikka (kunta ja paikan tyyppi, voi olla myös osoite)
 • matka-aika ja matkan pituus
 • ajoneuvotyyppi
 • matkustajien määrä
 • matkan tarkoitus

Määräpaikkatutkimukset tehdään otostutkimuksena. Otoksen laajentamiseksi vuorokausitasolle tehdään haastattelun kanssa yhtäaikaisesti liikennelaskenta. Liikennemäärien laajentamiseksi KVL -tasolle käytetään LAM-pisteisiin perustuvia päivä- ja kausilaajennuskertoimia.

Akselipainotutkimukset

Ajoneuvoasennus muuttui 1.10.2013, minkä seurauksena raskaiden yhdistelmien suurimmat sallitut kokonaispainot nousivat. Entistä raskaammat ajoneuvot rasittavat sekä tierakennetta että siltoja aiempaan enemmän. Ajoneuvojen aiheuttama kokonaiskuormitus voidaan selvittää akselimassatutkimuksen avulla, jolloin raskaiden ajoneuvojen akselimassat punnitaan. Tulokset voidaan laajentaa liikennemäärätietojen perusteella koko liikenteelle.

Akselimassatutkimuksen mittaukset voidaan suorittaa dynaamisen yliajettavan vaa’an avulla, jolloin ajoneuvon ei tarvitse pysähtyä vaa’alle punnituksen ajaksi. Tutkimuksen yhteydessä yleensä selvitetään myös ajoneuvojen jousitus ja rengastyypit akselikohtaisesti. Samalla voidaan selvittää myös tietoja ajoneuvojen kuormista ja lähtö- sekä määräpääpaikoista (vrt. määräpaikkatutkimus). Yleensä määräpaikkatutkimusta ei voida tehdä liikenteen seassa, vaan se vaatii erillisen tutkimuspaikan mittauksia ja mahdollista haastattelua varten.