Ympäristö

TAVOITTEENAMME ympäristövaikutusten minimointi

Rakennamme kansalaisia ja yrityksiä palvelevaa, ympäristötehokasta infraa. Huomioimme toiminnassamme luontoarvot ja toimimme vastuullisesti sekä kestävän kehityksen mukaisesti. Teemme johdonmukaista työtä ympäristötehokkuutemme parantamiseksi, toimintamme ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Säädösten noudattaminen on ekologisesti kestävän toiminnan perusta. Edistämme ympäristötehokkuutta ISO 14001 -standardin mukaisella ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä sekä erillisillä laatu- ja ympäristöasioiden ohjeistuksilla, jotka huomioivat käytännön suunnitelmat, toimenpiteet ja seurannat. Toimintamme periaatteet, käytännöt ja tavoitteet koskevat myös kaikkia kumppaneitamme ja alihankkijoitamme. Seuraamme onnistumista projektitasolla osana asiakastyötä. Destia Oy:n ja Destia Rail Oy:n palveluilla on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001-yhdistelmäsertifikaatti. Destian pohjarakentamisen yksiköllä on toistaiseksi käytössä ISO 9001 -sertifiointi. Tavoitteena on vuonna 2021 laajentaa sertifiointi kattamaan myös ISO 14001.

Toiminnassamme noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja -asetuksia sekä olemme mukana lainsäädännön kehitystyössä. Kannamme vastuumme elinympäristöstä edistämällä kiertotaloutta sekä toimimalla vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Käytämme parasta mahdollista tekniikkaa ja kehitämme osaamistamme ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi. Huomioimme toiminnassamme myös biodiversiteetin palveluiden koko elinkaaren ajalla.

Tehokkuutta toimintaan ympäristön hyväksi

Yksi vastuullisuustyömme osakokonaisuuksista on ympäristövastuu. Se jakautuu kolmeen alaprojektiin, jotka ovat Vähähiilisyys, Kiertotalous ja Biodiversiteetti. Vähähiilisyys-projektin puitteissa kehitämme hiililaskentaamme, pilotoimme vähähiilisiä kohteita sekä optimoimme polttoaineenkulutusta ja kaluston käyttöä. Kiertotalouden osalta tehostamme massakoordinaatiota ja mineraalisten materiaalien kierrätystä sekä edistämme rakennusmateriaalien ja -aineiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Olemme edelläkävijä työkoneautomaation hyödyntämisessä ja käytämme sitä työn tehostamiseksi, tarkkuuden parantamiseksi ja materiaalihukan pienentämiseksi lähes kaikilla soveltuvilla maarakennuspainotteisilla työmaillamme. Projekteissamme kiinnitämme huomiota toimintatapoihin ja logistiikan suunnitteluun materiaalitehokkuuden ja polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi. Myös rataliiketoiminnassa seuraamme kaluston käytön tehokkuutta.

Biodiversiteetti maa- ja kiviainesalueilla

Destialla on lähes 300 luvitettua kiviainesaluetta. Maa- ja kiviaineksen otossa pyrimme aina toimimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen hyväksi. Uusia alueita hankkiessamme selvitämme niiden luontoarvot ennalta. Jätämme suojellut ja luontoarvoiltaan muutoin tärkeät alueet kokonaan toimintamme ulkopuolelle. Lainsäädäntö määrittelee arvokkaimmat lajit ja elinympäristöt, mutta pyrimme omaehtoisesti säilyttämään myös muita kohteita. Lupaprosessien ja toiminnan aikana teemme tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Maa- ja kiviaineksen otto ei aina ole uhka luonnon monimuotoisuudelle vaan voi jopa lisätä sitä. Jälkihoidolla ja maisemoinnilla alueelle voi toiminnan päätyttyä syntyä esimerkiksi kalliojyrkänne lintujen pesimäpaikaksi tai louhoslampi. Ottoalueet ovat myös mahdollisuus lisätä erilaisia harvinaistuneita elinympäristöjä kuten aurinkoisia paahderinteitä ja vahvistaa niiden lajistoa. Biodiversiteettiin liittyvillä pilottiprojekteilla kehitämme toimintaamme luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja säilyttämiseksi.