Ympäristö

TAVOITTEENNAMME ympäristövaikutusten minimointi

Tavoitteenamme on rakentaa kansalaisten ja yritysten tarpeita mahdollisimman hyvin palvelevaa ja samalla ympäristötehokasta infraa. Pyrimme minimoimaan kaikkien hankkeidemme ympäristövaikutukset ja teemme jatkuvaa työtä resurssi-, materiaali- ja energiatehokkuutemme parantamiseksi.

Ympäristöjohtamisemme perustuu ISO 14 001 -standardin mukaiseen ympäristöasioiden hallintajärjestelmään. Hallintajärjestelmä varmistaa, että ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme ja päätöksenteossamme. Näin ympäristöjohtamisemme edistää oman toimintamme ekotehokkuutta ja vähentää palvelujemme ja ratkaisujemme koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja.

Infrahankkeisiin liittyy runsaasti luvanvaraista toimintaa ja sääntelyä. Toimimme aina voimassa olevan ympäristölainsäädännön ja säädösten mukaisesti. Osana projektijohtamista seuraamme asiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiön ympäristöasioiden hoitoomme.

Maa- ja kiviaineksen käyttö

Meillä on yli 300 luvitettua kiviainesaluetta, joista toimintaa on vuosittain vain osalla. Vuosittain käytämme noin kolme miljoonaa tonnia maa- ja kiviainesta.

Maa- ja kiviaineksen otossa pyrimme aina toimimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen hyväksi. Uusia alueita hankkiessamme selvitämme niiden luontoarvot ennalta ja jätämme suojellut ja luontoarvoiltaan muuten arvokkaat alueet kokonaan toimintamme ulkopuolelle. Lainsäädäntö määrittelee arvokkaimmat lajit ja elinympäristöt, mutta pyrimme omaehtoisesti säilyttämään myös muita arvokkaita kohteita.

Elinkaarensa loppupäässä olevat ottoalueet jälkihoidamme niin, että kasvillisuus palautuu niille mahdollisimman nopeasti. Maa- ja kiviaineksen otto ei aina ole uhka luonnon monimuotoisuudelle, vaan voi jopa lisätä sitä. Alueelle voi toiminnan päätyttyä syntyä esimerkiksi louhoslampi, kalliojyrkänne lintujen pesimäpaikaksi tai aurinkoinen rinne paahdelajien kasvillisuudelle.

Tehokkuutta toimintaan ympäristön hyväksi

Olemme edelläkävijä työkoneautomaation hyödyntämisessä ja käytämme sitä työn tehostamiseksi, tarkkuuden parantamiseksi ja materiaalihukan pienentämiseksi lähes kaikilla soveltuvilla maarakennuspainotteisilla työmaillamme.

Kierrätämme ja käytämme uudelleen rakennusaineita aina, kun se on mahdollista. Esimerkkejä tästä ovat betonimurskeen ja puretusta asfaltista valmistetun rouheen kierrättäminen sallituissa rajoissa sekä vanhojen rakennekerrosten hyödyntäminen tiehankkeissa.

Materiaalitehokkuuden ja polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi kiinnitämme projekteissamme runsaasti huomiota toimintatapojen ja logistiikan suunnitteluun. Lisäksi seuraamme kuorma-autokalustomme käyttöä GPS-paikantamiseen perustuvalla järjestelmällä. Yhdistämällä käyttö- ja polttoaineenkulutustiedot saamme tarkkaa tietoa kunkin kuorma-auton tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. Myös rataliiketoiminnassa seuraamme kaluston käytön tehokkuutta.

LAATU- JA YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI KAIKILLA PALVELUILLA

Meillä on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001-yhdistelmäsertifikaatti koskien kaikkia Destia Oy:n ja Destia Rail Oy:n palvelujamme eli infrarakentamisen ja -kunnossapidon, asiantuntija- ja kiviainespalvelujen sekä rataliiketoiminnan palveluja. Sertifikaatin vaatimusten mukaisilla menettelyillä varmistamme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme, että toimintamme on laadukasta ja ympäristön hyvinvoinnin huomioon ottavaa.