Yhteiskuntavastuu

Tapamme toimia

Infrastruktuurin ylläpito on oleellista Suomen huoltovarmuudelle. Yhtenä Destian tärkeänä tehtävänä onkin yhteiskunnan kuljetusreittien turvaaminen. Jotta pystymme suoriutumaan tästä myös tulevaisuudessa, seuraamme jatkuvasti toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia. Olemme merkittävä työllistäjä ja kunnioitamme työntekijöidemme oikeuksia sekä meitä sitovia työehto- ja muita sopimuksia.

Päivittäinen työ ja johtaminen Destiassa rakentuvat arvoillemme ja eettisille toimintaperiaatteillemme. Eettiset ohjeemme luovat yhtenäisen perustan päätöksenteollemme ja toiminnallemme – ne määrittelevät destialaisuuden. Eettiset ohjeet koskevat yhteisiä toimintatapoja, lakeja ja säädöksiä sekä konsernia sitovia sopimuksia. Yhteiskuntavastuutyömme alaprojektit Vastuullinen toimitusketju, Hyvä hallinto ja Toiminnan jatkuvuus varmistavat eettisten ohjeiden ja arvojen toteutumisen jokapäiväisessä työssämme.

Ohjeistamme myös sopimuskumppaneitamme eettisellä ohjeistolla, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sopimuskumppanimme noudattavat lakeja, turvaavat työntekijöilleen reilut ja tasa-arvoiset työehdot ja turvallisen työympäristön sekä toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

Destialla on käytössään whistleblowing-kanava RePe, johon voi ilmoittaa nimettömästi havaitessaan Destian eettisten ohjeiden vastaisia toimia. Ohjeet koskevat yhteisiä toimintatapoja, lakeja ja säädöksiä sekä konsernia sitovia sopimuksia.

Tilaajavastuulaki torjuu harmaata taloutta

Noudatamme toiminnassamme tilaajavastuulakia, jolla torjutaan harmaata taloutta sekä edistetään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Aliurakoitsijoiltamme ja materiaalitoimittajiltamme edellytämme kuulumista Vastuu Groupin ylläpitämään Luotettava Kumppani -palveluun ja rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä. Ulkomaisilta palveluntoimittajilta edellytämme samoja lain ja säännösten mukaisia selvityksiä ja tietoja kuin kotimaisilta toimittajilta.

Destian sidosryhmät ja vuorovaikutus

Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenne- ja teollisuusympäristöjä. Toimimme osana arvoketjua, johon liittyy laaja joukko toimijoita ja sidosryhmiä. Keskeinen vuorovaikutus toteutuu meidän ja asiakkaidemme välillä. Monet projekteistamme vaikuttavat sekä suoraan infrastruktuurin käyttäjien että sen lähialueen ihmisten ja yritysten arkeen.

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄN MERKITYKSESTÄ JA VUOROVAIKUTUKSESTA

Asiakkaat ja tilaajat

Asiakkaitamme ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuus- ja liikeyritykset. Sopimuskannastamme merkittävä osa muodostuu pitkistä projekteista ja palvelusopimuksista julkisyhteisöjen ja yritysten kanssa.

Omistaja ja rahoittajat

Destia siirtyi Colasin omistukseen 1.12.2021 Colasin ostettua Destia Oy:n Ahlström Capitalilta. Destia jatkaa menestyvänä ja dynaamisena toimijana markkinoilla. Tavoitteenamme on omistaja-arvomme kasvattaminen.

Henkilöstö

Osaava ja motivoitunut henkilöstömme palvelee asiakkaita ja infran käyttäjiä päivittäin eri puolilla Suomea. Henkilöstön kehittäminen on strateginen painopistealueemme.

Alihankkijat ja kumppanit

Meillä on vuosittain tuhansia toimittajia. Hankintamme on suurelta osin paikallista palveluhankintaa. Hyödynnämme toiminnassamme luotettavien toimittajien verkostoa.

Infran käyttäjät ja naapurit

Kiinnitämme erityistä huomiota infrastruktuurin käyttäjien ja eri tavoin naapureinamme asuvien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuteen sekä tiedonkulkuun.

Viranomaiset

Toimimme alalla, jossa laatu, turvallisuus ja ympäristönäkökohdat ovat avainasemassa palvelujen toteuttamisessa. Täytämme lakien ja säädösten yleiset vaatimukset ja kunkin projektin tai palvelusopimuksen erityisvaatimukset.

Päättäjät

Infrastruktuuri on keskeinen osa Suomen menestyksen turvaamista ja ihmisten arjen sujuvuutta. Päättäjät luovat osaltaan toimintaympäristöä, jossa tarjoamme palveluitamme valtakunnallisesti. Julkisten varojen käyttöä ohjaa tiukka kilpailutus ja läpinäkyvyys. Emme tue poliittisia puolueita.

Vuonna 2019 Destia sai kansainvälistä tunnustusta toimistaan kestävän kehityksen hyväksi eurooppalaisen kiviainesjärjestö UEPG:n kilpailussa. Palkinnot tulivat viestinnästä ja sidosryhmätyöstä.

Vastuullinen toimitusketju

Palvelutuotantomme perusta on asiakaslähtöisyys, johon kuuluvat oleellisena osana asiakaslupausten pitäminen ja palvelujen toteuttaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti tehokkaasti, laadukkaasti ja taloudellisesti.

Toimimme Suomessa valtakunnallisesti ja teemme yhteistyötä tuhansien toimittajien kanssa. Projekteissa täydennämme alihankinnalla omaa kalustoamme ja osaamistamme luotettavilla ja osaavilla aliurakoitsijoilla sekä laadukkailla materiaalitoimittajilla. Hankintamme on suurelta osin paikallista palveluhankintaa, ja meidät koetaankin merkittäväksi paikalliseksi työllistäjäksi. Tarjoamalla pitkäjänteistä ja johdonmukaisesti kehittyvää yhteistyötä olemme haluttu kumppani ja pystymme näin varmistamaan projektin ja koko toimitusketjun onnistumisen.

Hankimme vuosittain huomattavan määrän materiaaleja, tuotteita ja tarvikkeita sekä Suomesta että ulkomailta, esimerkiksi erilaisia teräs- ja betonituotteita sekä liukkauden torjunnassa käytettävän tiesuolan. Varmistamme hankintaprosessiemme mukaisesti, että tuotteet täyttävät sekä lainsäädännön että asiakkaan vaatimukset.

Kaikissa hankinnoissa noudatamme arvojamme ja eettisiä ohjeitamme sekä reiluja kilpailuttamisperiaatteita. Lakien ja säädösten lisäksi edellytämme yhteistyötahoiltamme kyvykkyyttä ja halua noudattaa toimintamallejamme sekä turvallisuus- ja ympäristömääräyksiämme.

Destia mukana ACI-vastuullisuushankkeessa

Esimerkkinä tekemästämme vastuullisuustyöstä Destia on mukana Ahlström Collective Impact (ACI) -hankkeessa, jonka tavoitteena on kohdentaa strategisia investointeja valikoituihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vuonna 2021 ACI sijoittaa 240 000 euroa UNICEFin koronapandemian vastaiseen työhön. Destia on sitoutunut pitkäjänteiseen Suomen UNICEFia tukevaan yhteistyöhön ACI:n kanssa.

Vaikka toimintamme on keskittynyt Suomeen ja Pohjoismaihin, kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii globaalin näkökulman.