Tapamme toimia

Asiakaslähtöisyys on palvelutuotannon perusta

Palvelutuotantomme perusta on asiakaslähtöisyys, johon kuuluvat oleellisena osana asiakaslupausten pitäminen ja palvelujen toteuttaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti tehokkaasti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Asiakaskyselyt osoittavat, että palveluitamme pidetään laadukkaina ja meidät koetaan luotettavaksi toimijaksi, joka osallistuu myös koko toimialan kehittämiseen.

Vastuulliset toimintatavat ovat osa jokapäiväistä projektityöskentelyämme. Kiinnitämme erityistä huomiota toimintamme läpinäkyvyyteen, ja väärinkäytösten suhteen meillä on nollatoleranssi.

Meillä on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001-yhdistelmäsertifikaatti koskien kaikkia Destia Oy:n ja Destia Rail Oy:n palvelujamme. Lisäksi meillä on ISO 9001 -sertifikaatti, joka kattaa Destia pohjarakentamisen toiminnan. Toimintamme noudattaa kaikilta osin sertifioinnin vaatimuksia, millä varmistamme asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme toimintamme olevan tasokasta ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa. Lisäksi toimintatapamme ovat OHSAS 18001 -työterveys-ja turvallisuusstandardin mukaiset.

Yhteistyötä hankintaketjussa

Toimimme Suomessa valtakunnallisesti ja teemme yhteistyötä tuhansien toimittajien kanssa. Toteutamme projekteja täydentämällä omaa kalustoamme ja osaamistamme runsaalla alihankinnalla. Toimitusketjujemme tekijät kokoamme projektikohtaisesti, usein paikallisista osaavista aliurakoitsijoista.

Hankintamme on suurelta osin paikallista palveluhankintaa, ja sidosryhmiltä saamamme palautteen mukaan meidät koetaan merkittäväksi paikalliseksi työllistäjäksi.

Destian hommissa -kumppanit on yhteistyöverkosto, jolla täydennämme osaamistamme, tehostamme projektien läpivientiä ja varmistamme laadukkaan lopputuloksen asiakkaillemme.

Materiaalit hankimme pääsääntöisesti ulkoisilta toimijoilta. Esimerkkejä hankkimistamme materiaaleista ja tuotteista ovat erilaiset terästuotteet sekä tiesuola liukkauden torjuntaan. Ennen sopimuksen tekoa arvioimme materiaalitoimittajat sekä kotimaassa että ulkomailla ja tarkastamme heidän tuotantolaitoksensa tai-alueensa. Tuotteen tai materiaalin valmistusta ja tuotantolaitoksen toimintaa valvoo usein myös jokin kolmas taho.

Kaikissa hankinnoissa noudatamme arvojamme ja eettisiä ohjeitamme sekä reiluja kilpailuttamisperiaatteita. Volyymiltaan merkittävät tuotteet ja palvelut hankimme keskitetysti. Lakien ja säädösten lisäksi edellytämme yhteistyötahoiltamme kyvykkyyttä ja halua noudattaa toimintamallejamme sekä turvallisuus- ja ympäristömääräyksiämme.

tilaajavastuulaki torjuu Harmaata taloutta

Noudatamme toiminnassamme tilaajavastuulakia, jolla torjutaan harmaata taloutta sekä edistetään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Vaadimme myös toimittajiamme hoitamaan lainmukaiset velvoitteensa ja palveluhankintasopimuksissamme edellytämme kuulumista Tilaajavastuu.fi-palveluun. Vaadimme myös rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä. Ulkomaisilta palveluntoimittajilta edellytämme samoja lain ja säännösten mukaisia selvityksiä ja tietoja kuin kotimaisilta toimittajilta.

Digitalisoituminen mullistaa koko infra- ja rakennusalaa

Destia kehittää jatkuvasti palvelujaan vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin. Digitalisoituminen on yksi keskeisistä liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Destia onkin mallipohjaisen tuotannon edelläkävijä.

Infra- ja rakennusala on suurten muutosten keskellä. Kaupungistuminen, ilmastonmuutos sekä erityisesti ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät vastuullisuuskysymykset vaikuttavat elinympäristön kehitykseen. Näillä trendeillä on merkittäviä vaikutuksia Destian tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Destian tuotekehitys voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen: mallipohjainen rakentamistuotanto, tuotannon mobiili tiedonkeruu, hoidon prosessien digitalisaatio sekä silta- ja betonirkentamisen teknologiat ja menetelmät. Destia on alan edelläkävijä mallipohjaisessa tuotannossa, jossa hyödynnetään kolmiulotteisia digitaalisia malleja niin rakenteiden ja tuotannon suunnittelussa kuin itse työkoneiden käytössäkin.

Langattoman tiedonsiirron ja älypuhelinten avulla kerätään tuotannosta monenlaista tietoa ja välitetään se palvelimille analysoitavaksi. Tietoja voidaan hyödyntää muun muassa tuotannon seurannassa, ylläpitotoimenpiteiden suunnittelussa ja dokumentoinnissa, työajan seurannassa sekä monipuolisessa raportoinnissa. Destialla on vuosittain käynnissä noin 50 tuotannon kehittämiseen liittyvää projektia.

Destia kehittää jatkuvasti palvelujaan, joissa hyödynnetään enenevässä määrin yhtiön digitaalista osaamista. Tavoitteena on parantaa toiminnan tuottavuutta ja saada siten julkisin varoin tehdyt hankinnat yhteiskunnalle kannattavammaksi.