Destialaiset

Voittava joukkue

Destia on jatkuvasti uudistuva yhtiö, jossa jokainen destialainen voi kokea tekevänsä merkityksellistä työtä osana voittavaa ja ammattitaitoista joukkuetta ja johon asiakkaamme voivat luottaa. Destian palveluksessa työskentelee noin 1 700 eri alan osaajaa infrasuunnittelun, -rakentamisen ja kunnossapidon alalta. Edistämme arvopohjaista rekrytointia, toimivaa tulosjohtamista sekä jatkuvan oppimisen käytäntöjä, jotka tukevat kehitystämme infra-alan halutuimmaksi ja arvostetuimmaksi työnantajaksi.

Rakennamme menestyksemme yrityskulttuurin ja ihmisten varaan. Voittava joukkueemme koostuu tasapainoisista arvoista, innostavasta johtamisesta ja iloisista ihmisistä. Voittava joukkue on kaikkien destialaisten yhteinen hanke, joka rakennetaan yhdessä. Opimme toisiltamme ja työtä tekemällä. Voittava joukkue -hanke tukee vastuullisuustyötämme terveyden, turvallisuuden, jatkuvan kehittymisen sekä monimuotoisten tiimien rakentamisen kautta.

Toimintatapamme ovat OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaiset. Seuraamme henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Teemme kiinteästi yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa, jolloin pystymme ennaltaehkäisemään mahdollisia haasteita ja reagoimaan proaktiivisesti mahdollisiin haasteisiin. Olemme mukana myös EK:n Työ ei syrji -kampanjassa.

Yhdessä uudistuen ja kehittäen

Infra- ja rakennustoimialan rakenteita ja toimintatapoja muuttavat kehitystrendit, kuten digitaalisten ratkaisujen käytön lisääntyminen. Uskomme Destiassa, että oppimismahdollisuuksien luominen ja pitkäjänteinen panostaminen henkilöstön kehittämiseen varmistaa parhaiten kilpailukykymme tulevaisuudessa. Kiinnitämme erityistä huomiota asiakkuuksien ja projektitoiminnan hallintaan, insinöörirakentamiseen ja työmaiden automaatioon liittyvän osaamisen kehittymiseen.

Panostamme myös henkilöstömme pätevyyksien kehittämiseen. Alallamme tärkeitä pätevyyksiä ovat esimerkiksi tieturva- ja ratatyöturvallisuuspätevyydet, työturvallisuuskortti ja kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyys.

Destia kasvattaa itsestään strategian mukaisesti vahvempaa kaupunkikehittäjää muuttuvassa ja entistä vaativammassa toimintaympäristössä. Tässä kasvumatkassa tarvitsemme joukkoomme monialaisesti eri asiantuntijoita. Panostamalla jatkuvaan oppimiseen ja palautteenantamiseen varmistamme pysyvämme maailman muutoksessa mukana.

Voittavaa joukkuetta valmentaen

Panostamme valmentavaan johtamiseen, jonka tavoitteena ovat motivoituneet ja osaavat työntekijät, työssä jaksaminen sekä työssä viihtyminen. Innostavan johtamisen kautta varmistamme selkeän suunnan esimerkkiä näyttäen, vastuuta antaen, läsnä ollen ja kannustaen.

Esihenkilömme vastaavat siitä, että työasioista käydään suoraa, avointa ja rakentavaa keskustelua. Jokaisella destialaisella on oikeus säännöllisiin tulos- ja tavoitekeskusteluihin. Esihenkilö toimii myös hyvänä esimerkkinä vastuullisten toimintatapojen toteuttamisessa ja puuttuu mahdollisiin korjaamista vaativiin asioihin.

Hyvän johtamisen tärkeiksi tekijöiksi olemme määritelleet muun muassa itsetuntemuksen, hyvän asenteen, oikeat arvot, kyvyn käyttää osallistavia menetelmiä sekä toimimisen ratkaisukeskeisesti. Johtamisen onnistumisia, vahvuuksia ja kehittämistarpeita arvioidaan säännöllisillä pulssi- ja henkilöstötutkimuksilla sekä 360-arvioinneilla.

Oppilaitosyhteistyö ja harjoittelu

Voittava joukkueemme tarvitsee eri alojen osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstön monimuotoisuus luo uusia ideoita ja kehittää toimintatapoja. Destian oppilaitosyhteistyö- ja harjoitteluohjelma pyrkii lisäämään opiskelijoiden tietämystä infra-alasta ja saamaan heidät innostumaan monipuolisista ammateista. Olemme aktiivisesti mukana toimialan yhteisissä koulutus- ja rekrytointihankkeissa, joilla turvataan koko infra-alan kehitysedellytyksiä.

Haluamme olla infra-alan halutuin työpaikka, ja panostuksemme arvopohjaiseen ja hakijaystävälliseen rekrytointiin. Vuoden 2020 Vastuullinen kesätyönantaja -kampanjassa jaoimme ykkössijan työnhakuvaiheen tuloksissa ja kokonaissijoituksissa ylsimme 8. sijalle. Vuonna 2020 meillä työskenteli yli 250 harjoittelijaa. Vuonna 2021 Destia osallistuu myös Vastuullinen työnantaja -kampanjaan. Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksessa Destia sijoittui neljänneksi 1000+ organisaatioiden kategoriassa.