Destialaiset

Osaavat ja hyvinvoivat destialaiset

Uskomme Destiassa, että pitkäjänteinen panostaminen henkilöstön kehittämiseen varmistaa parhaiten tulevaisuuden kilpailukykymme. Painotamme hyvää esimiestyötä, jonka tavoitteena ovat motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät, työssä jaksaminen sekä työssä viihtyminen.

Destian palveluksessa työskentelee noin 1 700 eri alan osaajaa. Työllistämme niin infrarakentamisen, kunnossapidon kuin infrasuunnittelunkin osaajia. Laaja palvelukirjomme avaa mielenkiintoisia työmahdollisuuksia alan osaajille valtakunnallisesti.

Vahva panostus henkilöstön kehittämiseen

Infra- ja rakennustoimialan rakenteita ja toimintatapoja muuttavat kehitystrendit, erityisesti digitaalisten ratkaisujen käytön lisääntyminen, edellyttävät alan yrityksiltä jatkuvaa, pitkäjänteistä henkilöstön osaamisen kehittämistä. Kiinnitämme erityistä huomiota asiakkuuksien hallintaan, insinöörirakentamiseen ja työmaiden automaatioon liittyvän osaamisen kehittämiseen.

Panostamme myös henkilöstömme pätevyyksien kehittämiseen. Alallamme tärkeitä pätevyyksiä ovat esimerkiksi tieturva- ja ratatyöturvallisuuspätevyydet, työturvallisuuskortti ja kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyys.

Mittaamme vuosittain henkilöstömme tyytyväisyyttä omaan työhönsä sekä esimiehen, oman työyhteisön ja koko yrityksen toimintaan. Muita tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat työhyvinvointi ja -motivaatio.

hyvä esimiestyö mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn

Esimiehillä on keskeinen rooli työntekijöiden motivaation ja työhön sitoutumisen sekä työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta. Hyvä esimiestyö onkin strategiamme painopistealue ja esimiestemme tulospalkitsemisen peruste.

Esimiehemme vastaavat siitä, että kaikista työasioista käydään meillä suoraa, avointa ja rakentavaa keskustelua, johon osallistuminen on jokaisen destialaisen oikeus ja velvollisuus. Esimies toimii myös hyvänä esimerkkinä vastuullisten toimintatapojen toteuttamisessa ja puuttuu mahdollisiin korjaamista vaativiin asioihin. Jokaisen esimiehen tulee käydä säännölliset tulos- ja tavoitekeskustelut alaistensa kanssa.

Selkeät työnantaja- ja työntekijäperiaatteet

Tärkeänä osana yrityskulttuuriamme vastuullisuus konkretisoituu meille hallituksemme, johtomme ja muun henkilöstömme sekä yhteistyökumppaniemme toimintaa koskevina korkeina eettisinä vaatimuksina.

Kunnioitamme työntekijöidemme perusoikeuksia sekä meitä sitovia työehto- ja muita sopimuksia. Valitsemme työntekijät tehtäviinsä soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti ja arvioimme henkilökuntaamme työssä suoriutumisen perusteella. Työntekijän palvelussuhdetta ja sen taloudellisia etuisuuksia koskevissa päätöksissä noudatamme annettuja ohjeita ja aina vähintään ”yksi yli” -periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että näissä asioissa päätöksentekijä on esimiehen esimies.

Haluamme taata turvalliset ja terveelliset työolosuhteet kaikille työntekijöillemme. Vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja terveysriskit sekä kehitämme työoloja.

Kukin destialainen vastaa itse oman päätöksentekonsa ja toimintansa tehokkuudesta, turvallisuudesta ja rehellisyydestä sekä hyvän työilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Olemme meille annetun luottamuksen arvoisia.