GRI-koonti  

GRI-koonti

Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja sen G4-versiota core-tasolla. Yritysvastuuraportointi on osa Destian vuosikertomusta. Lisäksi vuodesta 2014 on toteutettu alla oleva GRI-koonti.

Tunnus GRI:n sisältö Raportointi
Yleinen sisältö
Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Strategia
Toimintaympäristö

Organisaation taustakuvaus
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Destia
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

Liiketoiminta

G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Vantaa, Suomi
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Liiketoiminta
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinto ja johtaminen (destia.fi)
G4-8 Markkina-alueet Liiketoiminta
G4-9 Raportoivan organisaation koko Avainluvut
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Henkilöstön määrä 31.12.2014: 1429

  • joista vakinaisia 1354 ja määräaikaisia 75
  • joista kokoaikaisia 1407 ja osa-aikaisia 22
  • joista miehiä 1213 ja naisia 216
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Työehtosopimusten piiriin kuuluu koko Destian henkilöstö lukuun ottamatta henkilöitä jotka työnantajaroolinsa perusteella on työehtosopimuksissa määritelty työehtosopimusten soveltamisen ulkopuolelle.
G4-12 Organisaation toimitusketju

Hankinnat ja kumppanuudet

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Muutokset omistusrakenteessa, kts. Hallinto ja johtaminen (destia.fi). Ei merkittäviä muutoksia organisaation koossa tai toimitusketjussa.
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Varovaisuuden periaate otetaan huomioon lainsäädännön ja tilaajan vaatimusten perusteella.
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Turvallisuus
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 Konsernin laskentaraja Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet. Tilinpäätöksessä raportoidaan Destia Group -konsernin taloudellista kehittymistä 1.7.2014–31.12.2014 väliseltä ajalta eikä Destia Group -konsernin osalta ole vertailulukuja olemassa. Lisätietona tilinpäätöksessä annetaan Destia-alakonsernin luvut koko vuoden 2014 osalta edellisvuoden vertailutietoineen. Vuosikertomuksessa, joka sisältää yritysvastuuraportin liiketoimintaa kuvataan koko vuoden 2014 osalta.
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja sen G4-versiota core-tasolla. Yritysvastuuraportointi on osa Destian vuosikertomusta. Lisäksi vuodesta 2014 on toteutettu GRI-koonti.
G4-19 Olennaiset näkökohdat

Yritysvastuu

Olennaisuustaulukko

G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Laskentaraja on Destia-konserni.
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella Tietoja ei ole kerätty Destian organisaation ulkopuolelta.
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Tämä on Destian ensimmäinen GRI-ohjeiston mukainen raportti.
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Tämä on Destian ensimmäinen GRI-ohjeiston mukainen raportti. Raportissa on esitetty useamman vuoden aikasarjoja, joissa olevissa luvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Asiakkaat ja tilaajat, omistaja, henkilöstö, alihankkijat ja kumppanit, infran käyttäjät, naapurit, viranomaiset, päättäjät.
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Destian sidosryhmät ja vuorovaikutus
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka haluaa tehdä elinympäristöstä toimivamman. Destia sidosryhmätyötä ohjaavat eettiset ohjeet ja liiketoiminnan periaatteet. Vastuullisuus on osa Destian yrityskulttuuria. Se tarkoittaa myös korkeita eettisiä vaatimuksia, jotka koskevat yhtiön hallituksen, johdon ja muun henkilöstön sekä yhteistyöosapuolten toimintaa. Eettisen toiminnan lähtökohdat perustuvat Destian arvoihin, visioon ja strategiaan.

Sidosryhmien merkityksestä ja vuorovaikutuksesta

G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sidosryhmien ja henkilöstön näkemys olennaisuudesta

Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso Vuosi 2014.
G4-29 Edellisen raportin päiväys Destian vuosikertomus 2013 julkaistiin 3.3.2014.
G4-30 Raportin julkaisutiheys Kerran vuodessa.
G4-31 Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja tiedotus(a)destia.fi
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-koonti
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raporttia ei ole yritysvastuutietojen osalta varmennettu.
Hallinto
Hallintorakenne ja kokoonpano
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallitus ja sen valiokunnat
G4-35 Vastuunjako Hallituksen toimintakertomus (Tilinpäätös)
G4-36 Vastuuhenkilöt Yritysvastuun johtaminen Destiassa
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallitus 2014
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus ja sen valiokunnat
G4-40 Hallituksen valinta Hallitus ja sen valiokunnat
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Hallitus ja sen valiokunnat
Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallitus ja sen valiokunnat
Hallituksen rooli riskien hallinnassa
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Riskienhallinta
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallitus ja sen valiokunnat
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Riskienhallinta
Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa
G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Yritysvastuuraportin hyväksyy Destian toimitusjohtaja.
Palkitseminen ja kannusteet
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallitus ja sen valiokunnat, Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
G4-52 Palkitsemisjärjestelmät Hallituksen toimintakertomus (Tilinpäätös)
Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Destian arvot ovat tavoitteisiin rehdisti, rohkeasti ja taidolla.
Destian eettiset ohjeet (destia.fi)
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Destian eettiset ohjeet (destia.fi)
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Destian eettiset ohjeet (destia.fi)
Erityinen sisältö (raportoidaan olennaisiksi arvioitujen näkökohtien osalta)
Johtamistavan kuvaus
Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) Yritysvastuu
Taloudellinen vastuu
Taloudelliset tulokset
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakatuminen

Taloudellisen hyödyn jakautuminen sidosryhmittäin

Ostokäytännöt
G4-EC9 Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa Hankinnat ja kumppanuudet
Ympäristövastuu
Materiaalit
G4-EN1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan

Maa- ja kiviainesten käyttö 2,9 miljoonaa tonnia. Suolaa Destia käyttää vuosittain noin 60 000-90 000 tonnia liukkauden- ja pölyntorjuntaan.

Energia
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus

Destian oma polttoainekäyttö 5,5 miljoonaa litraa vuonna 2014
(6,4 miljoonaa litraa vuonna 2013, 7,4 miljoonaa litraa vuonna 2012).

Destian oma sähkönkulutus 4 160 megawattituntia vuonna 2014
(4 423 megawattituntia vuonna 2013, 4 400 megawattituntia vuonna 2012).

Destialla on sopimus Oulun Sahkönmyynnin kanssa, joka panostaa sähkönhankinnassaan vahvasti kotimaisilla ja uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettuun sähköön. Oulun Sähkönmyynnin sähkönhankinta jakaantuu keskimäärin seuraavasti:
Uusiutuvat energialähteet (esim. puu, biomassa, vesi, tuuli) 30 %
Fossiiliset energialähteet (esim. turve, kivihiili, maakaasu, öljy) 37 %
Ydinvoima 34 %

G4-EN5 Energiaintensiteetti 453 gigajoulea/liikevaihto (milj. €)
Luonnon monimuotoisuus
G4-EN11 Omistetut , vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä 29 kohdetta
Päästöt
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Destian oman energian kasvihuonekaasupäästöt 15 039 tonnia vuonna 2014.
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Työssä matkustamisen hiilidioksidipäästöt 2 416 tonnia vuonna 2014.
Jätevedet ja jätteet
G4-EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Merkittäviä vuotoja ei ollut.
Tuotteet ja palvelut
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus

Ympäristö

Määräystenmukaisuus
G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Ympäristöviranomainen teki tammikuussa 2013 tutkintapyynnön koskien Destian Mäntsälässä sijaitsevaa Harjulan maa-ainesaluetta. Destia ilmoitti kesällä 2012 oma-aloitteisesti ympäristöviranomaisille, että maa-aineksia on otettu erehdyksessä voimassa olevan luvan mukaisen ottoalueen ulkopuolelta, mutta edelleen yhtiön omistamalta kiinteistöltä. Destia jatkaa asian selvittämistä yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.

Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-EN34 Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Ympäristöasioihin liittyvää palautetta saamme Destian internetsivujen kautta sekä projekteilta. Destian toimintaa koskevia ja toimenpiteitä vaativia ympäristöpalautteita saimme 30 kappaletta. Palautteiden edellyttämiin toimenpiteisiin on ryhdytty.
Sosiaalinen vastuu
Henkilöstö ja työolosuhteet
Työllistäminen
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Vuonna 2014 Destian palveluksessa oli keskimäärin 1 502 henkilöä (1 515). Vakinaisen henkilöstön poistuma oli 11,7 % (11,8 %) ja tulovaihtuvuus oli 10,3 % (8,8 %).

Osaavat ja hyvinvoivat destialaiset

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin YT-neuvotteluissa noudatetaan TES:in ja lain mukaisia aikoja.
Työterveys ja -turvallisuus
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuoleman­tapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan

Turvallisuus

Koulutus
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Vuonna 2014 strategisiin Tositoimi-valmennuksiin osallistui yhteensä 547 henkilöä. Heistä 12 % oli naisia ja 88 % miehiä. Pätevyyskoulutuksiin osallistui yhteensä 696 henkilöä. Heistä 8 % oli naisia ja 92 % miehiä.
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Kaikki Destian työntekijät ovat suoritusarviointien ja tulos- ja tavoitekeskustelujen piirissä. Vuonna 2014 87 % Destian työntekijöistä kävi tulos- ja tavoitekeskustelun esimiehensä kanssa.
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti

Destian hallituksessa on viisi jäsentä, joista yksi on nainen. Hallituksen keski-ikä oli vuonna 2014 55,8 vuotta. Vuonna 2014 Destian johtoryhmässä oli 12 jäsentä, joista neljä oli naisia. Johtoryhmän keski-ikä oli 48,0 vuotta.

Osaavat ja hyvinvoivat destialaiset

Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-LA16 Työoloihin liittyvän valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Vuonna 2014 turvallisuushavaintoja raportoitiin 799 kappaletta. Sisäisen tarkastuksen tietoon ei tullut työoloihin liittyviä eettisten ohjeiden vastaisia toimia.
Yhteiskunta
Lahjonta ja korruption vastaisuus
G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit Kaikki Destian liiketoiminta- sekä konserniyksiköt ovat käyneet läpi Destian eettiset ohjeet. Ei tunnistettuja merkittäviä riskejä.
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Destian eettisten ohjeiden läpikäynti on osa jokaisen destialaisen työhön perehdyttämistä.
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei vahvistettuja lahjontatapauksia.
Poliittinen vaikuttaminen
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Ei maksettuja tukia.
Kilpailun rajoitukset
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Ei kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä oikeustoimia.
Määräystenmukaisuus
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Vuonna 2014 Destia ei saanut sakkoja tai ei-rahallisia sanktioita, jotka olisivat liittyneet lainsäädännön tai säännösten rikkomiseen.
Tuotevastuu
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
G4-PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Projektipalautteessa olevan ”Miten turvallisuusasiat otettu huomioon projektissa?” -kysymyksen arvosana asteikolla 1-5 oli 4,0 (4,0). Projektipalautteessa ei ole tullut esille oleellisia turvallisuuspoikkeamia.
Tuote- ja palvelutiedot
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset

Asiakastyytyväisyys

Määräystenmukaisuus
G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo Vuonna 2014 Destia ei saanut sakkoja, jotka olisivat liittyneet tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen.