Pinnalla

Kokonaiskestäviä meluntorjuntaratkaisuja

24.08.2017 08:00:00

Kaupungistuminen tuo uudenlaisia vaatimuksia laadukkaalle infralle ja kaupunkiympäristölle. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä asuminen sijoittuu nykyistä enemmän lähelle vilkkaasti liikennöityjä liikenneväyliä ja liikenteen solmukohtiin, jolloin liikenteen melu tulee lähemmäs asutusta ja muita toimintoja. Myös rakentamisvaiheen melu voi aiheuttaa häiriöitä. Melu pitääkin ottaa huomioon infrahankkeissa jo suunnitteluvaiheesta lähtien.

Kaavoitus- ja infrahankkeissa ympäristövaikutukset selvitetään ja samalla arvioidaan myös meluvaikutukset ja suunnitellaan keinot hallita melua. Asuinalueiden suunnittelussa melunhallintakeinot selvitetään tyypillisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Tuolloin huolehditaan, että asuinalueille toteutuu melulta suojaisat oleskelupihat ja ulkoilualueet. Tarvittaessa määritetään mm. rakennusten julkisivujen äänitasoerovaatimukset. Melu otetaan siis huomioon hyvin varhaisessa vaiheessa hankkeita, ja projektien suunnittelun edetessä myös meluntorjuntaratkaisuja tarkennetaan. Ensisijaisesti melua pyritän torjumaan maankäytön suunnittelussa esim. sijoittamalla rakennusmassat, autotallirakennus tai varasto kadun viereen suojaamaan piha-aluetta melulta. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, niin sitten suunnitellaan erilliset meluesteet.

Väylähankkeissa yleisimmät meluntorjuntakeinot ovat liikenneväylien varrelle rakennettavat meluesteet, joilla pyritään torjumaan melu niin lähellä melulähdettä kuin mahdollista. Taajamissa lähelle puistoja, asuinalueita ja palveluita rakennettavilla meluesteillä voi olla suuri vaikutus kaupunkikuvaan. Usean metrin korkuinen meluseinä on harvoin kaupunkikuvan parantaja. Esteiden ulkonäköön tulisikin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota ja nähdä mahdollisuudet kytkeä niihin esimerkiksi ympäristö- tai valotaidetta tai esimerkiksi viherrakenteita ja hulevesien hallintamenetelmiä.

Me Destiassa olemme mukana kehittämässä toimivaa ja laadukasta ympäristöä. Kouvolassa haemme ratkaisuja kaupunkikuvallisesti korkealaatuiselle, melua kustannustehokkaasti torjuvalle meluesteelle keskustaan johtavalla pääväylällä. Lisäksi olemme selvittämässä mm. raideliikenteen matalien meluesteiden vaikuttavuutta ja ensimmäiset selvitystulokset kertovat, että lähelle raidetta sijoitettu noin metrin korkuinen melueste torjuu melua yhtä tehokkaasti kuin 3-4 metrinen meluseinä rautatiealueen reunalla. Tämä on hyvä uutinen kaupunkikuvan ja tiivistyvän maankäytön kannalta.

Ympäristön melutilanteeseen voidaan vaikuttaa muillakin keinoilla. Väylien materiaalivalinnoilla on merkitystä; esimerkiksi valtaväylien päällystevalinnalla voidaan vähentää ajoneuvojen renkaista lähtevää melua, tässä pohjoinen ilmastomme asettaa kyllä omat haasteensa. Myös nopeusrajoituksilla voidaan vaikuttaa melutasoon. Kaupungeissa rakentamisen meluhaittoja ja häiriöitä voidaan lieventää myös
aktiivisella tiedottamisella, töiden paremmalla ajoittamisella ja työmaaliikenteen järkevällä ohjauksella – kaikki tämä on huomioitavissa huolellisella suunnittelulla.

Suomessa viranomaiset sekä suunnittelu- ja rakennusliikkeet suhtautuvat meluhaittoihin sekä niiden torjuntaan vakavasti. Vielä on kuitenkin tehtävää. Erilaisia meluntorjuntavaihtoehtoja pitäisi tutkia suunnittelun alkuvaiheissa. Silloin niiden maisemaan sovittamiseen sekä luovien ja kustannustehokkaiden ideoiden toteuttamiseen olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet. Potentiaalia olisi lisäksi siinä, että koettua melua vähennetään entisestään sekä kiinnitetään huomiota myös meluesteiden ulkonäköön sekä maisemointiin. Meillä Destiassa työskentelee meluntorjunnan asiantuntijoita, jotka luovat parempaa ja toimivampaa elinympäristöä erityisesti vaativissa kaupunkirakentamisen hankkeissa. Päämääränämme on viihtyisä kaupunkiympäristö.

Arto Ruotsalainen
Konsultti, yksikön päällikkö
Liikenne- ja ympäristösuunnittelu


< Palaa takaisin