Pinnalla

Työturvallisuus Destiassa kaiken toiminnan lähtökohta

28.04.2017 09:00:00

Erilaiset työolosuhteet ja jatkuvasti muuttuvat projektit työympäristöineen edellyttävät tarkkaa keskittymistä työturvallisuuteen. Destia on panostanut johdonmukaisesti työturvallisuuden parantamiseen viime vuosien aikana. Oikeus turvalliseen työskentelyyn kuuluu kaikille, ja turvallinen toimintatapa alkaa perehdytyksestä. Kaikille työmailla työskenteleville pakollinen Destian oma työturvallisuuden verkkoperehdytys antaa hyvän pohjan työmaakohtaiselle perehdyttämiselle. Näin varmistetaan turvallinen ja mielekäs työympäristö jokaiselle.

Miten turvallisuus otetaan huomioon?

Infra-alalla toiminta on projektiluonteista ja olosuhteet vaihtelevat työmaasta riippuen. Tämä lisää haasteita turvallisuuteen, sillä erilaisissa ympäristöissä huomioonotettavat riskitekijät vaihtelevat.

Tähän haasteeseen Destia vastaa suunnittelulla: turvallisuusasioiden suunnittelu tarkentuu koko projektin tasolta yksittäiseen työvaiheeseen asti. Destian työntekijät noudattavat yhteisiä turvallisuusohjeita jokapäiväisessä työssään. Tämän lisäksi jokaisen työmaan ja projektin kohdalla tehdään erikseen vielä riskien arviointi, minkä pohjalta tarkennetaan ohjeita tarvittaessa myös työvaiheittain. Näin varmistetaan mahdollisimman turvallinen työympäristö.

Erityisen tärkeää töissämme on työturvallisuuden ohella myös liikenneturvallisuudesta huolehtiminen. Kunnossapitoprojektiemme lisäksi monet työmaamme sijaitsevat vilkkaasti liikennöityjen reittien varrella. Ratkaisevaa on tehdä toimivat tilapäiset liikennejärjestelyt, jotta estämme liikenneonnettomuudet. Hyvä suunnittelu, kaluston näkyvyys ja töiden oikea ajoittaminen ovat ratkaisevia projektin onnistuneeseen ja turvalliseen suorittamiseen liikenteen seassa.

Turvallisuutta seurataan jatkuvasti

Turvallisuuden tärkeimpiä mittareita Destialle ovat tapaturmataajuus ja turvallisuushavaintojen määrä. Näitä seurataan aktiivisesti ja niistä viestitään kaikille työntekijöille. Mittarit osoittavat, että panostuksemme ovat vaikuttaneet positiivisesti työturvallisuuden kehitykseen. Destian tapaturmataajuus eli vähintään yhden sairauspäivän poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli vuonna 2016 ennätyksellisen alhainen 5,9 (7,6 vuonna 2015). Viime vuoden hyvään tasoon ei voi kuitenkaan tuudittautua, koska jokainen vuosi aloitetaan aina puhtaalta pöydältä.

Jokainen Destian työmaalla toimiva voi myös omalla toiminnallaan vaikuttaa suoraan työmaan turvallisuuteen. Helpoin keino on tarkastella omaa työympäristöä ja tehdä turvallisuushavainto mahdollisesta vaaranpaikasta. Havainnon perusteella voimme tehdä tehtävämme ja korjata tilanteen, ennen kuin mitään vakavaa sattuu. Paljon kehitettävää löytyy varmasti, jokainen turvallisuushavainto on tärkeä, oli se sitten pieni tai suuri. Näiden havaintojen avulla tapaturmien määrää Destiassa on saatu jatkuvasti laskettua, ja henkilöstö on entistä tietoisempi mahdollisista turvallisuutta vaarantavista tekijöistä sekä raportoi niistä.

Turvallisuusasioista pitää kertoa kaikille

Suunnittelun ja seuraamisen lisäksi on tehtävä ennaltaehkäisevää työtä, mm. viestimällä turvallisuuteen liittyvistä seikoista. Destiassa turvallisuudesta viestitään säännöllisesti kaikille työntekijöille: työmailla pidetään säännöllisesti turvallisuusvartit ja jokaisessa työmaan viikkopalaverissa käsitellään aina turvallisuusasioita. Jokainen destialainen saa myös neljästi vuodessa turvallisuustiedotteen, jossa käsitellään mm. turvallisuuden tunnusluvut sekä sattuneet tapaturmat ja turvallisuushavainnot.

Työturvallisuuden edistämisestä halutaan myös palkita. Yhtenäisistä tapaturmattomista ajanjaksoista maksetaan tulosyksikkökohtaisesti työntekijöille henkilökohtainen tapaturmattomuuspalkkio. Lisäksi jaamme vuosittain Turvallisin toimija -palkinnon liiketoiminnolle, joka saavuttaa parhaan tuloksen työturvallisuudessa.

Destia on allekirjoittanut Nolla tapaturmaa rakennusalalla 2020 -sitoumuksen. Haluamme varmistaa turvallisen työympäristön nyt ja tulevaisuudessa.

Turvallisuus on tulevaisuuden menestystekijä!

Eija Luoma
Konsernin turvallisuuspäällikkö
Destia


< Palaa takaisin