Vastuullinen työnantaja

Destia on vastuullinen menestyjä

Olemme vastuullinen infra-alan toimija ja teemme kestävästi kannattavaa liiketoimintaa. Olemme turvallinen, innostava ja menestyvä työpaikka ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta infra-alan kehittämisestä.

Destia on jatkuvasti uudistuva yhtiö, jossa jokainen destialainen voi kokea tekevänsä merkityksellistä työtä osana voittavaa ja ammattitaitoista joukkuetta, ja johon asiakkaamme voivat luottaa.

Rakennamme menestyksemme yrityskulttuurin ja ihmisten varaan. Voittava joukkueemme koostuu tasapainoisista arvoista, innostavasta johtamisesta ja iloisista ihmisistä.

Arvomme rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen sekä johtamislupauksemme ohjaavat käyttäytymistä, päätöksentekoa ja johtamista kaikissa arjen tilanteissa. Voittava joukkueemme oppii toisilta ja työtä tekemällä.

Suomen johtavana infra-alan yhtiönä meillä on myös merkittävä rooli toimivien ja turvallisten liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä kokonaisten elinympäristöjen turvaamisessa ja luomisessa. Toimimme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja vaikutamme yhteiskunnan sekä ympäristön kestävään kehitykseen.

Haluamme kehittyä vastuullisena menestyjänä jatkuvasti.

VASTUULLINEN TYÖNAnTAJA -KAMPANJA

Destia on mukana Oikotie Työpaikat Vastuullinen työnantaja -kampanjassa ensimmäistä kertaa vuonna 2021 ja olemme sitoutuneet luomaan parempaa työelämää infra-alalla arvojemme sekä kampanjan periaatteiden mukaisesti:

1. Syrjimättömyys

Destiassa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai muun henkilöön liittyvän tai lain vastaisen syyn perusteella. Arviointi tehdään suoriutumisen perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen.

2. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Keskiössä meillä Destialla on hyvinvoiva henkilöstö. Destia haluaa taata turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Työnantajan ja työntekijän vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja terveysriskit. Kehitämme jatkuvasti työoloja. Meillä Destiassa arvostetaan myös henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

3. Esihenkilötyöhön panostaminen

Johtamislupauksemme mukaisesti Destiassa esihenkilö on läsnä, antaa vastuuta, kannustaa sekä toimii hyvänä esimerkkinä vastuullisten toimintatapojen toteuttamisessa. Hän puuttuu välittömästi korjaamista vaativiin asioihin. Johtamiseen varataan aikaa ja sitä kehitetään Destiassa johdonmukaisesti.

4. Työn merkitys ja työssä kehittyminen

On tärkeää, että jokainen destialainen kokee päivittäin oppivansa ja osaavansa työssään. Destia työnantajana mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen. Työntekijämme voivat kokea, että työn merkitys näkyy yhteisissä arvoissa ja että työpaikalla toimitaan eettisesti. Yhteispelillä onnistuminen on meillä keskeistä niin infran suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa kuin liiketoimintaa tukevissa tehtävissäkin. Arvostamme halua kehittyä ja kasvaa isompiin saappaisiin, ja otamme tämän huomioon osaamisen kasvaessa.

5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

Destialla palkitsemisen periaatteet pohjautuvat arvoihimme ja toimivat ohjenuorana palkitsemisessa. Palkitsemisen tulee perustua suoritukseen, se on alalla kilpailukykyistä, kannustavaa, oikeudenmukaista, selkeästi viestittyä ja houkuttelevaa.

Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus ajallaan ja oikein. Palkasta on Destialla mahdollisuus keskustella säännöllisin väliajoin erilaisten ura- ja osaamiskeskusteluiden yhteydessä ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Henkilön työsuhdetta ja sen taloudellisia etuisuuksia koskevissa päätöksissä noudatamme annettuja ohjeita ja aina vähintään "yksi yli" -periaatetta, joka tarkoittaa, että päätöksentekijänä on esihenkilön esihenkilö.

6. Hyvä hakijakokemus

Uskomme, että Destian arvot voivat toimia vain, kun työntekijämme kokevat ne omikseen. Siksi luotamme vahvasti arvopohjaiseen rekrytointiin, jossa jokainen hakija on meille tärkeä ja arvokas. Arvostamme kaikkia hakijoitamme ja pidämme heidät prosessin aikana keskiössä. Varmistamme, että hakijallemme jää miellyttävä kokemus koko rekrytointiprosessin ajalta. Teemme hakemisen helpoksi, pidämme hakijat ajan tasalla prosessin etenemisestä sekä ylläpidämme avointa keskusteluyhteyttä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan. Mittaamme hakijakokemustamme monin eri tavoin ja pyydämme avointa palautetta kehittyäksemme rekrytoinnissa tulevaisuudessakin.

Vastuullinen kesäduuni

Destia on mukana Vastuullinen kesäduuni –kampanjassa. Vastuullinen kesäduuni -kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja. Mukana olevat työnantajat ovat sitoutuneet kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän sekä kesätyöntekijälle että työnantajalle.

1. Hyvä hakijakokemus

Destiassa kaikille kesätöitä ja harjoittelupaikkaa hakeneille viestitään rekrytointiprosessin etenemisestä. Hakijana saat automaattiviestin esimerkiksi siitä, kun rekrytoiva esimies alkaa käydä hakemuksia läpi. Mikäli kävisi niin, ettei valinta osu sinuun, saat mahdollisuuksien mukaan myös henkilökohtaista palautetta hakemuksestasi. Hakijat voivat myös rekrytointiprosessin päätyttyä antaa Destialle anonyymia palautetta kokemuksestaan rekrytointiprosessista.

2. Mielekäs työ

Tiedostamme tärkeän roolimme monen nuoren ensimmäisenä kokemuksena työelämästä. Destiassa tehtävänkuva luodaan yhteistyössä kesätyöntekijän kanssa ja pääset vaikuttamaan oman osaamisesi kehitykseen. Laaja palveluvalikoimamme mahdollistaa myös siirtymät esimerkiksi rakentamisesta suunnitteluun tai toisin päin. Työtehtävien vaativuutta kasvatetaan kesätyöntekijän taitojen karttuessa.

3. Perehdytys ja ohjaaminen

Destiassa perehdytys on keskeisessä asemassa ja sitä tehdään niin työmaalla, verkkopohjaisessa oppimisympäristössä kuin kesän alussa järjestettävissä kesätyöntekijöiden perehdytystilaisuuksissa. Kaikki Destian työntekijät ovat tukenasi ja auttavat työhön perehdytyksessä ja työtapojen omaksumisessa. Lisäksi kullekin kesätyöntekijälle nimetään oma tukihenkilö, joka seuraa kehittymistä ja on tukena koko työjakson ajan.

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Destian kaikki työntekijät ovat arvokkaita ja tasa-arvoisia, mukaan lukien kesätyöntekijät ja harjoittelijat. Työntekijät kohtelevat kaikkia tasapuolisesti, he ovat toistensa tukena koko ajan. Lisäksi esimies tukee kesätyöntekijää työssään. Kesätyöntekijöille kuuluvat kaikki samat työsuhde-edut kuin muillekin destialaisille. Olemme myös mukana Työ ei syrji -kampanjassa, ja meillä on nollatoleranssi syrjinnälle.

5. Kohtuullinen palkka

Destiassa kesätyöntekijän palkka on kirjattu kirjalliseen työsopimukseen ja noudattaa työehtosopimusten antamia linjoja. Kesätyöntekijöiden palkkaus perustuu opintojen valmiusasteeseen sekä aiempaan työkokemukseen ja palkka nousee mitä pidemmälle opinnot menevät.

6. Kirjallinen työsopimus ja todistus

Destian työntekijöille tehdään aina kirjallinen työsopimus. Työsuhteen lopussa esimies ja kesätyöntekijä käyvät palautekeskustelun, jonka yhteydessä pohditaan myös mahdollista jatkoa työntekijänä. Lisäksi kesätyöntekijöiden mielipiteitä kerätään palautekyselyn avulla, joka auttaa Destiaa kehittämään kesätyön puitteita entistä paremmaksi. Kesätyöntekijä saa työtodistuksen automaattisesti työsuhteen päätyttyä.