Underhåll

Underhåll − för säker och smidig trafik

Destia är mångsysslare inom underhållstjänster. Vår verksamhet grundar sig på de bästa möjliga väder- och väglagsprognoserna, en erfaren och kompetent personal och moderna arbetsmetoder samt modern maskinpark. Våra tjänster omfattar vinterunderhåll av trafikleder och livsmiljöer och skötsel och underhåll av grusvägar, broar och hela trafikmiljön.

Med hjälp av effektiva arbetsmetoder som utförs vid rätt tidpunkt skapar vi förutsättningar för trygg och smidig trafikering dygnet och året runt. Gedigen praktisk erfarenhet av vinterväder och vinterunderhåll av vägar möjliggör rättidighet och inledning av underhållsåtgärder till och med på förhand, innan problematiska förhållanden uppstår.

Områdesentreprenader för landsvägar, städer och industrin

Vi är Finlands ledande underhållare av trafikleder och -områden. Vi erbjuder tjänster för skötsel av trafikmiljöer och leder med långvariga serviceavtal med vilka vi på ett kostnadseffektivt sätt säkerställer kontinuerligt lämpliga trafikförhållanden.

Vi har även genomfört flera nya slags allians- och driftledningsentreprenader och har bra beredskaper för deras implementering.

OMRÅDESENTREPRENADER FÖR SKÖTSEL AV LANDSVÄGAR

Vi genomför underhåll av allmänna vägar. Områdesentreprenaderna bildas av regionalt begränsade områden i vilka underhållsentreprenören ansvarar året runt för skötseln av landsvägarna inom området.

OMRÅDESENTREPRENADER FÖR KOMMUNER OCH STÄDER

Med områdesentreprenader för kommuner och städer underhåller man utöver trygg trafikering på lederna och i områdena även en trivsam stadsmiljö som gläder stadens invånare. Områdesentreprenader för kommuner och städer omfattar bland annat vinterunderhåll, renhållning, underhåll av konstruktioner, utrustning, materiel, lekparker och motionsområden och skötsel av planteringar och parkområden.

OMRÅDESENTREPRENADER FÖR INDUSTRIN

I områdesentreprenader för industrin framhävs industriområdets säkerhet och smidig mobilitet och logistik som industrin kräver dygnet runt. Även de minsta avbrott och olyckor kan orsaka stora skador för industriföretagets personal, omgivning och resultatförmåga.

UNDERHÅLLSTJÄNSTER SOM VI ERBJUDER

Vinterunderhåll av vägar och gator

Vinterunderhåll garanterar trafikens säkerhet och smidighet dygnet runt, även under stränga vinterförhållanden. I vinterunderhåll är det viktigt att beakta i synnerhet förutseende av väglaget, val av åtgärder och att genomföra åtgärder vid rätt tidpunkt.

Arbetet utförs under styrning av arbetsledningen tillsammans med självreglerande arbetsteam och lokala aktörer. Det bästa resultatet uppnås med modern och mångsidig materiel och högklassigt material.

Vinterunderhållets tjänster:

 • väglagscentralens (Kelikeskus) tjänster och arbetsledning
 • bortplogning av snö och slask
 • halkbekämpning
 • utjämning av snöpackade och isiga vägytor
 • övriga arbeten relaterade till vinterunderhåll av leder och områden

UNDERHÅLL OCH ÅTERSTÄLLNING AV GRUSVÄGAR

Upprätthållandet av grusvägarnas servicenivå är viktigt både för näringslivet och för privatanvändare. Högklassiga resultat säkerställs med moderna metoder och anordningar samt med kännedom om materialens egenskaper. Kontinuerlig uppföljning av och rapportering om åtgärdernas kvalitet till kunden garanterar aktuell information om vägarnas skick.

Våra tjänster för underhåll och återställning av grusvägar:

 • helhetsansvar för underhåll av grusbelagda leder
 • hantering av ytornas skick, förändringar, jämning och dammbindning
 • påfyllning och återhantering av slitlagermaterial
 • skötsel av tjälskador, jämning av vägytan och avlägsnande av jordstenar
 • reparation av tjälskador

UNDERHÅLL AV TRAFIKMILJÖN

Underhåll av trafikmiljön har en betydande inverkan på trafikledernas och vägmiljöns säkerhet och trafikens smidighet. Dessutom gläder trafikledernas renlighet och en välvårdad landskapsbild alla som rör sig i området. Med yrkesskicklig skötsel av konstruktioner och anordningar säkerställer man även att ledernas kapitalvärde inte minskar.

Delområden typiska för underhåll av trafikmiljön:

 • underhåll av grön- och motionsområden
 • renhållning av vägar/gator/områden
 • lappning av beläggningar och reparation av små tjälskador
 • underhåll av vägmärken och skyltar
 • underhåll av system för torrläggning och säkerställande av deras funktionalitet
 • underhåll av materiel, konstruktioner och anordningar (inkl. bland annat kantstenar, räcken, belysning, trafikljus)
 • avfallshantering

UNDERHÅLL AV BROAR

Underhåll av broar inkluderar allmänna inspektioner, årsinspektioner och särskilda inspektioner. Med hjälp av planmässiga underhållsåtgärder bevarar broarna sin trafiksäkerhet och fortsätter svara på de krav som trafiken ställer på dem.

Brounderhållets tjänster inkluderar:

 • renhållning och underhåll
 • årsinspektioner
 • bedömning av underhållsbehov

VÄGLAGSCENTRALENS TJÄNSTER

(på finska Kelikeskus)

Ju bättre man kan förutse det kommande vädret och väglaget, desto bättre kan man påverka vägarnas trafikförhållanden och minska farliga situationer i trafiken.

Med hjälp av våra Kelikeskus-tjänster följer vi vädrets och väglagets utveckling och kan vid behov larma plognings-, sandnings- eller saltningsmateriel till rätt väg vid rätt tidpunkt. Larmen kan enligt avtal styras antingen direkt till förarna eller till kundens arbetsledning.