Ingenjörsbyggande

INGENJÖRSBYGGANDE MED BYGGMETODER SOM STÄNDIGT UTVECKLAS

BYGGANDE OCH REPARATION AV BROAR

Vi bygger och reparerar broar av alla storlekar, allt från stora och krävande broar till små och vanliga broar. Vi har också stor erfarenhet av utmanande reparationer av broar över vattendrag, järnvägsbroar och museibroar.

I byggande och reparation av broar utnyttjar vi avancerade arbetsmetoder som vi utvecklat själva. Med hjälp av dem kan projekten genomföras snabbare och de olika arbetsmomenten underlättas.

Med patenterade metoder för reparationer av broar kan vi till exempel betydligt förkorta den tid som används för att reparera broarnas däckskonstruktioner. Vi utvecklar hela tiden nya arbetssätt och tekniker för till exempel formtekniker och förstärkning av konstruktioner.

Vi har en stark roll i utvecklingen av verksamhetsmodellen för broarnas informationsmodellering i broarnas 3D-planering, arbetsplatsverksamhet och volymberäkning.

BROARNAS INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

Vi har specialkompetens i de allmänna inspektioner, årsinspektioner och särskilda inspektioner som hör till planeringen och underhållet av broar. Med hjälp av planmässiga underhållsåtgärder bevarar broarna sin trafiksäkerhet och fortsätter svara på de krav som trafiken ställer på dem långt in i framtiden. Vi använder de nyaste metoderna och verktygen för brounderhållet. Vi underhåller och sköter om de flesta av Finlands landsvägsbroar.

INDUSTRIBYGGANDE

Med toppkompetens inom infrastrukturbranschen erbjuder vi industribyggandet vårt omfattande specialkunnande.

Vi genomför flexibelt din helhet eller delhelhet, från planering ända till underhåll. Vi erbjuder vår kompetens till gruvverksamhetens, produktionsanläggningarnas och kraftverkens behov. Vid behov utnyttjar vi även våra omfattande samarbetsnätverk i projektet.

Vi betjänar våra kunder regionalt. Vår kraftiga regionala närvaro säkerställer en effektiv verksamhetsmodell för byggande och förutseende av förändringar i verksamhetsmiljön. Vi tar beställarens behov i beaktande och hittar de bästa lösningarna på dessa behov i alla skeden av projektet.

BRYGG- OCH HAMNKONSTRUKTIONER

Byggande av bryggor och hamnar är specialområden som kräver mångsidigt specialkunnande, till exempel behärskning av arbetsmetoder under vatten. Vi genomför projekt på ett övergripande sätt genom att kombinera kompetens från våra diverse serviceområden såsom grundläggning och elarbeten. Vi bygger och reparerar bland annat färjplatser, bryggkonstruktioner och hela hamnområden.

BETONGKONSTRUKTIONER OCH REPARATION

Vi genomför och reparerar krävande betongkonstruktioner såsom parkeringshus och betongtunnlar. I projekten utnyttjar vi den kompetens och erfarenhet av reparation och underhåll av brokonstruktioner som vi samlat in under årens lopp.

En utmaning som fastighetsägare, fastighetschefer och fastighetsförvaltare möter är underhåll av betongkonstruktioner så att de svarar mot säkerhets- och kvalitetskraven och sina användares förväntningar. Betongkonstruktioner nöts med tiden då de används, vilket betyder att de ska återställas och repareras systematiskt. Man måste se till att reparationskostnaderna inte blir alltför höga och att egendomen inte minskar i värde. I reparation av betongkonstruktioner är schemaläggning därför av största vikt. Besparingar kan göras i kostnaderna genom att reparationsarbetet genomförs i tid – det lönar sig inte att vänta alltför länge efter att man har observerat skadorna.

KOMPETENS SOM RELATERAR TILL KONSTRUKTIONER AV ARMERAD BETONG

Återställningsarbeten kan bestå av allt från reparation av bärande konstruktioner till förnyande av vattenisoleringar. Vid behov utnyttjar vi vår planeringskompetens för betongkonstruktioner. Med samma expertgrupp bygger vi också nybyggnadsobjekt. Vi följer myndighetsförpliktelser, agerar i enlighet med arbets- och kvalitetsplaner för arbetsmoment och beaktar säkerheten i vår verksamhet.

Kontakta oss