Kvalitetsövervakning av beläggningar och gatunätets konditionsutredningar

MÄTNING AV SERVICENIVÅN − EXAKT INFORMATION OM VÄGYTORNAS SKICK

Hantering av landsvägarnas kondition grundar sig till största delen på granskning av skicket på beläggningsytorna genom spår, ojämnheter och ytskador. De använda mätarna hittar sådana ställen i vägnätet där spårdjup eller ojämnheter är alltför stora. Vägens längs- och tvärgående profiler är de största faktorerna som påverkar körkomfort och säkerhet.

Ojämnheter i vägens tvärgående profil påverkar fordonets vibration och passagerarnas komfort. Stora ojämnheter i ytan snabbar upp slitaget på fordonet, orsakar vibrationsskador i de omgivande konstruktionerna och nöter snabbare ner beläggningen och strukturen. Längsgående ojämnheter, alltså spår, orsakar risk för vattenplaning. Över tiden skadar dessutom vatten i spåren beläggningen och konstruktionen. Även torrläggningen blir mindre effektiv när vattnet rinner längs med spåren och stora mängder vatten samlas på fel ställen.

Vi är Nordens och Finlands största producent av information om det belagda vägnätets spår och jämnhet. Vi mäter årligen cirka 40 000 km i Finland, både på landets vägnät och på kommunernas gatunät. Vi använder Finlands mest omfattande och moderna forskningsutrustning för profilmätning (PTM).

De vanligaste nyckeltalen är spårdjup, ojämnhet eller IRI, tvärfall och textur. Andra uppgifter som profilinformationen ger är bland annat spårdjup vänster och höger (hjulspår), backighet och krökning.

Dessutom har vi undersökt information om trafikledernas egentliga skick och fordonens dynamik. Utöver mätning av väginformation har vi färdigheterna att skicka fordonsmodeller ut på vägarna och beräkna hur de uppför sig. På detta sätt får vi information om växelverkan mellan fordonet och vägen och om mekanismerna som är centrala för denna växelverkan, såsom körkänslan och fordonets hanterbarhet.