Hantering av infraegendom

KUNNIG PERSONAL INOM HANTERING AV INFRAEGENDOM, MODERN MASKINPARK OCH ETT OMFATTANDE SAMARBETSNÄTVERK SOM GARANTI FÖR KVALITET

Vi är en ledande leverantör av mätnings-, undersöknings- och kvalitetsledningstjänster i anslutning till trafikleds- och trafikmiljöinvesteringar. Kunnig personal inom hantering av infraegendom, modern materiel och ett omfattande samarbetsnätverk garanterar att vi lyckas även i de mest krävande mätnings- och utredningsuppgifterna.

Våra experter har den långvarigaste erfarenheten i Finland av mätningar av vägarnas skick och trafik. Vi använder mångsidiga mätinstrument och testmetoder. Mätningarna och analyserna genomförs i hela landet med enhetliga verksamhetssätt.

Med konditionsutredningar får man en pålitlig analys av vägnätets nuläge och framtida behov. Informationen om vägarnas kondition utgör kritisk utgångsinformation vad gäller såväl inriktning av den finansiering som riktas mot förbättring av vägar och gator som förbättringens planering och underhållet av beläggningen.

ANVÄNDBARHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN AV MÄTNINGARNA OCH TJÄNSTERNA

Planering (anskaffning av utgångsinformation)

 • Trafikutredninga
  - Maskinell trafikräkning
  - Korsningsberäkningar
  - Räkningar för lätt trafik
  - Granskning av trafikens funktionalitet
  - Utredningar om bestämmelseort
 • Mätning av spårdjup och jämnhet
 • Skanning av vägmiljön / 360-avbildning
 • Kartläggning av beläggningsskador
 • Bullermätningar

Byggande

 • Byggande och service av teknik i vägmiljö
 • Sågningstjänster för beläggningar

Beläggning

 • Mätning av spårdjup och jämnhet (kvalitet och konditionsmätning)
 • Sågning och service av induktionsslingor
 • Mätning av vägmarkeringarnas återreflekterande egenskaper
 • Inventering av vägmarkeringar

Skötsel

 • Inventering av utrustning och anordningar
 • Inventering av belysning
 • Kvalitetsmätning av vinterunderhåll
 • Inventering av grusvägar
 • Digital avbildning av trafikledsnätet

Kontakta oss