Energiinfrastruktur

MÅNGSIDIG KOMPETENS, HÖGKLASSIGT ARBETE OCH EFFEKTIVA UNDERLEVERANSNÄTVERK SOM STYRKA I BYGGANDE AV ENERGIINFRASTRUKTUR

Vi är en riksomfattande byggare av energi och datatrafik och våra styrkor är mångsidig kompetens, högklassigt arbete och goda samarbets- och underleveransnätverk. Vi har också starkt kunnande inom planering och genomförande av saneringar.

I investeringsprojekt och nätbyggnadsprojekt ansvarar vi för delhelheter eller för hela projektet om kunden så önskar enligt nyckel i hand principen. Helhetsarbetet nyttar kunden tack vare projektets enkelhet och på grund av att det frigör kundens resurser och förbättrar verksamhetens effektivitet.

Vad gäller elnät, belysning, telematik och vindkraftsparker genomför vi följande arbeten:

ELNÄT

 • Byggande, service och underhåll av distributionsnät (0,4–20 kV)
 • Planering, byggande och underhåll av kraftledningar (110–400 kV)
 • Byggande av kabelförbindelser på 110 kV
 • Planering och byggande av elstationer

BELYSNING OCH TELEMATIK

 • Vägbelysningsarbeten i enlighet med serviceavtal
 • Planering och byggande av gatu- och områdesbelysning
 • Specialobjekt (konstbelysning, friluftsleder)
 • Energieffektiva lösningar för smart belysning
 • Lösningar för trafiktelematiken

LÖSNINGAR I VINDKRAFTPROJEKTETS ALLA SKEDEN

Tack vare sin mångsidiga kompetens och sitt omfattande nätverk av samarbetspartner kan Destia genomföra kundorienterade byggprojekt för vindkraftsparker, antingen som delhelheter eller som omfattande helhetsleveranser. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Projektledning
 • Planering
 • Vindkraftverkens grunder
 • Områdes- och vägbyggande
 • Planering och byggande av vindkraftsparkens interna nät
 • Vindkraftsparkens elstation
 • Anslutning till regionala nät

FJÄRRVÄRME OCH NATURGASNÄT

 • Byggande av överföringsledningar för fjärrvärme
 • Byggande av överföringsledningar för naturgas