Byggande av trafikleder

En expert inom byggande ava trafikleder med lång erfarenhet

Vägbyggande

Vi genomför både små lokala och stora riksvägsprojekt med årtionden lång erfarenhet.

Vi har genomfört storprojekt med till exempel PG-entreprenadmodellen (planera och genomför) och livscykelmodellen. I livscykelmodellen kombineras tjänsten med såväl planering och implementering som skötsel, underhåll och finansiering av leder. I våra storprojekt utnyttjar vi följande kompetensområden: brytning, krossning, brobyggande, byggande av bullerskydd, effektiv behandling av jordmassor, byggande av pålplattor och implementering av belysning.

Vi satsar på tryggt arbete och modellbaserat byggande.

Gatubyggande i stadsmiljö

I städer genomför vi ombyggnader av gator och bygger nya gator och gatuområden. Vår kompetens vad gäller gaturenovering och nybyggnad är omfattande: grundkonstruktioner, vattentjänster (regnvatten-, vatten- och avloppsrör), installation av skyddsrör för elkablar och kablar för teletrafik, linjer för naturgas och fjärrvärme och byggande av spårvägar, körfält, trottoarer och cykelleder.

Betydelsen av samarbetet med beställare, planerare och ägare av anordningar framhävs i sanering av gatuobjekt. I nybyggnad är det samtidigt viktigt att säkerställa verksamheten av systemen som används och vara beredd att framskrida effektivt i samband med förändringar i planerna.

Arbeten i en tätt byggd stadsmiljö genomför vi systematiskt med arrangemang som möjliggör trygg mobilitet, tryggt boende och tryggt företagande i området. Vi agerar i enlighet med vår projektkommunikationsprocess vilket innebär att vi erbjuder tredje parter aktuell information och använder sådana metoder för växelverkan som byggobjekten kräver.

Tjänster för trafikreglering

Vi erbjuder helhetstjänster för arbete på vägar och gator vad gäller genomförande och underhåll samt planering av trafikarrangemang under arbetets gång. De största faktorerna som påverkar våra lösningar är arbets- och trafiksäkerheten, trafikens smidighet och att kundens arbete framskrider enligt tidtabell.

Trafikregleringens helhetstjänster:

  • trafikregleringsplanering
  • implementering av trafikarrangemang, inkl. trafikregleringsanordningar
  • ordnande av nödvändig kommunikation och information om tjänsterna

Övriga tjänster för trafikreglering:

  • tillfällig och permanent skyltning
  • installation, reparation och rivning av informationstavlor, portaler och vägmärken
  • arbetsplatsernas informationstavlor
  • trafikreglering för hand eller med trafikljus som kan flyttas
  • arbeten med lyft och lyftkorgar
  • trafikarrangemangens underhåll och jour
  • hyrning av trafikregleringsanordningar: betonghinder (200 kg – 1 800 kg), skyddsbilar, vägmärken, skyddsräcken (bl.a. Miniguard), stängsel, körfältsskylt på vagnar, trafikljus osv.