Destia

Destia − förenaren av nordiskt liv

Destia är ett privat finländskt servicebolag inom infrastruktur- och byggbranschen. Vi bygger, underhåller och planerar trafikleder, banor, trafik- och industrimiljöer och hela livsmiljöer. Våra tjänster omfattar allt från byggande under jord till heltäckande verksamhet ovan jord och energi- och ingenjörsbyggande. Tack vare Destiaanställdas mångsidiga kompetens kan vi skapa omfattande, avancerade lösningar som möjliggör transport av människor, varor, tjänster och energi som en naturlig del av ett nordiskt liv och världsekonomin. Destia ägs av Ahlström Capital.

Som kunder har Destia industri- och affärsföretag, kommuner, städer och statliga organisationer. Ett täckande nätverk av arbetsplatser i Finland garanterar att Destia alltid finns nära sina kunder.

Destias organisation består av sex nationella affärsverksamhetsgrupper och stödfunktioner. Trafikledstjänster fokuserar på byggande av trafikleder och gator, Underhållstjänster på underhåll av vägar och gator, Järnvägstjänster på byggande av järnvägar och banunderhåll, Mark- och bergtjänster på områdes-, grundläggnings-, berg- och gruvbyggnation samt stenmaterial och cirkulär ekonomi, Byggnadstekniska tjänster på industribyggande, energinätverk, förnybar energi och broar och Stadsutvecklings- och Expertistjänster fokuserar på koncept- och projektutveckling och hanteringstjänster för planerings- och infrastrukturtillgångar.

Stödfunktionerna är grupperade i enheter för Ekonomi och finansiering, Personaltjänster och Stöd för och utveckling av affärsverksamheten.