Maisema- ja ympäristösuunnittelu

MAISEMA- JA YMPÄRISTöSUUNNITTELUN KOKONAISVALTAINEN KUMPPANI

Laadimme ammattitaidolla ja asiakkaan tarpeita kuunnellen maisema- ja ympäristösuunnitelmat sekä selvitykset ja analyysit. Asiakkaitamme ovat muun muassa kunnat ja kaupungit, yritykset, maakuntaliitot, ELY-keskukset ja Väylävirasto. Työmme voivat olla itsenäisiä suunnitelmia, maankäyttösuunnitelmiin liittyviä tai esimerkiksi osa laajaa infran toteutushanketta. Toimimme maisema- ja ympäristösuunnittelun sekä -rakentamisen kaikissa vaiheissa esisuunnittelusta toteutussuunnitteluun, rakentamiseen ja hoitoon.

Suunnittelemme esimerkiksi puistoja, pihoja, leikkipuistoja, katu- ja toriympäristöjä, liikunta-alueita ja matkailukohteita. Väylä- ja rataympäristöihin suunnittelemme viherrakenteiden lisäksi myös hankkeiden estetiikan. Suunnittelutyössä ja visualisoinnissa käytämme CAD-pohjaisia ohjelmistoja ja paikkatietoaineistoja.

Hulevesien hallinnan suunnittelemme yksityiskohtaisista, rakenteellisista ja korttelitasoisista suunnitelmista laajoihin aluesuunnitelmiin. Teemme myös leikkipaikkojen turvallisuustarkastuksia, urakka-asiakirjoja, valvomme viherrakennustöitä ja laadimme viherhoitosuunnitelmia. Huomioimme suunnitelmissa niin käyttäjän kuin rakentajankin hoidon tarpeet ja tavoitteet. Edistämme suunnittelutyössämme sekä viher- että ympäristörakentamisessa luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Olemme myös aktiivisesti mukana laatimassa alalle uusia ohjeita ja strategisia selvityksiä.

KATTAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITYKSET

Selvitämme kattavasti ja asiantuntevasti maankäytön suunnitteluun ja liikennehankkeisiin liittyviä ympäristövaikutuksia. Teemme tarvittavat maastoinventoinnit, paikkatietoanalyysit sekä mittaukset ja kartoitukset maastossa hyödyntäen uusimpia inventointityökaluja, ohjelmistoja ja paikkatietoaineistoja.

Selvitämme eri kaava- ja suunnitelmavaiheiden melu- ja tärinävaikutuksia sekä laadimme toimenpideohjelmat tai suunnitelmat haittojen lieventämiseksi. Käytämme CadnaA- melunlaskentaohjelmaa mm. katu-, tie- ja raideliikenteen sekä pistemäisen toiminnan melun selvittämiseen. Laadimme tarvittavat leviämismallit sekä määrittelemme julkisivujen melutasot ja akustisen mitoituksen. Teemme kattavan suunnitelman meluesteen toteuttamisesta esteen arkkitehtuurista rakenne- ja perustamissuunnitelmaan.

Hulevesien määrää selvitämme hydraulisin ja hydrologisin mallinnuksin ja laadimme suunnitelmat hulevesien hallitsemiseksi teknisin, biologisin ja viherrakentamisen keinoin. Teemme maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksiä, arvioimme niihin kohdistuvia vaikutuksia ja määrittelemme maiseman ja kulttuuriympäristön kehittämissuositukset. Erityisselvityksissä hyödynnämme vakiintuneiden yhteistyökumppaneidemme osaamista. Laadimme myös maa-ainesten ottosuunnitelmia, erilaisia ympäristölupahakemuksia ja siltojen aukkolausuntoja.

Ota yhteyttä