Pohja- ja aluerakentaminen

Pohjarakentamista vaativissa olosuhteissa

Pohjarakentaminen on Suomessa usein haastavaa vaihtelevien pohjaolosuhteiden takia, sillä kalliot ja pehmeiköt vaihtelevat luonnossa tiuhaan. Tiet, kadut ja muut infran maarakenteet koostuvat kaivupinnoista sekä eri paksuisista rakennekerroksista, jotka Destia toteuttaa suunnitelmien mukaisesti soveltuvia koneita ja tehokasta kuljetuskalustoa hyödyntäen.

Lähes kaikkiin infrahankkeisiin kuuluukin jossain määrin louhintaa, pengertäyttöjä, massanvaihtoja ja paalutusta. Vaativan pohjarakentamisen tositoimijamme voivat toteuttaa myös hankkeet, jotka vaativat työntekoa rakennusten sisällä tai muissa ahtaissa tiloissa. Laadukkaalla ja huolellisella maa- ja kerrosrakenteiden toteutuksella varmistetaan niiden toimivuus ja hyvä kestävyys.

Destian vaativan pohjarakentamisen palvelut kattavat myös rakennuskaivantojen tuennat, perustustyöt, betonirakennetyöt, syvästabiloinnin, paalutuksen, pohjanvahvistukset sekä perustusten vahvistukset, saneeraukset ja korjaukset kuormasiirtorakenteineen.

Destian ammattilaisilla on laaja kokemus ponttiseinien, settiseinien sekä porapaaluponttiseinien (RD-paaluseinä) teosta vaakapalkkeineen, ankkurointeineen ja juuritappeineen. Destia hoitaa tarvittaessa myös kohteen maarakennus- ja louhintatöiden järjestämiseen.

Destia hyödyntää maarakentamisessa laajalti alan viimeisintä teknologiaa, mm. työkoneautomaation avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että työkoneet on varustettu tarkoilla paikannuslaitteilla sekä ohjausjärjestelmällä, jossa kuljettajat hyödyntävät kolmiulotteista digitaalista suunnitelmatietoa. Työkoneautomaatio parantaa työn tehokkuutta ja laatua, koska suunnitelman mittatieto on käytettävissä kaikkialla rakennettavissa tai leikattavissa pinnoissa.

PAALUTUS

Paalutus on pohjarakennusmenetelmä jota käytetään kun maaperä rakennusalueella ei ole riittävän kantavaa rakentamista varten. Paalujen avulla rakennusten ja rakennelmien aiheuttama kuormitus viedään pehmeiden kerrosten läpi kovaan pohjaan saakka. Tekniikkaa voidaan hyödyntää myös olemassa olevien perustusten korjaamisessa ja vahvistamisessa, sekä esimerkiksi silloin, kun rakenteen käyttötarkoitus muuttuu ja perustuksille tulee lisää kuormaa. Destian tarjoamiin vaativan pohjarakentamisen paalutusmenetelmiin kuuluu lyöntipaalutus, porapaalutus, suihkupaalutus sekä kaivinpaalutus CFA-menetelmällä että ylös vedettävällä työputkella tehtävä porakaivinpaalutus. Yhtiön monipuolinen kalusto mahdollistaa paaluttamisen myös rakennusten sisällä ja muissa ahtaissa tiloissa.

Teräspaalutus soveltuu hyvin käytettäväksi kaikkien rakennusten ja rakennelmien perustamisessa. Teräspaalutuksen etuja betonipaalutukseen verrattuna ovat pienempi asennuskalusto, vähäinen tärinä sekä vähäisempi paalun rikkoutumisriski kiviä sisältävässä maassa. Teräsputkipaaluja asennetaan sekä lyömällä että poraamalla lähes kaikissa kokoluokissa. Betonipaalutus puolestaan on oikeissa olosuhteissa kustannustehokas vaihtoehto.

Teräs- ja betonipaalutustöitä tehdään sekä hydraulijärkäleillä että hydrauli- ja paineilmavasaroilla, eli lyöntipaalutustekniikalla. Ahtaissa tiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä asennustyöt suoritetaan pääsääntöisesti hydrauli- tai paineilmavasaralla tärinävaikutusten minimoimiseksi. Lyöntipaalujen kantavuuden varmistamme tarvittaessa PDA-mittauksin.

Porapaalutus on asennustarkka menetelmä, jolla paalut saadaan vietyä varmuudella myös täyttökerrosten ja lohkareiden läpi aina tiiviiseen peruskallioon saakka. Destian tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki poraamalla asennettavat putkipaalut, sydänteräspaalut sekä injektoidut porapaalut. Tyypillisimpiä poraamalla asennettavia putkipaaluja ovat RD-porapaalut (RD-paalut 1220mm saakka), ja vastaavasti tavanomaisimpia injektoituja porapaaluja ovat Titan Ischebeck ja Mai –tyyppiset jatkuvakierteiset itseporautuvat tangot. Injektoidut porapaalut voidaan tehdä soveltuvissa maaperäolosuhteissa myös kitkapaaluiksi, jolloin paalupituudet jäävät tukipaaluvaihtoehtoa lyhyemmiksi.

Suihkupaalutus -menetelmää hyödynnettäessä maahan tehdään pilari voimakkaasti paineistetun sementtisuihkun avulla. Sementti-vesi seos pumpataan porauskalustossa olevien suuttimien läpi samalla kun poraputkia pyöritetään ja nostetaan ylöspäin. Pilarin läpimittaa säädellään suihkutussuuttimien läpimittaa, painetta, porakaluston pyöritysnopeutta ja nostonopeutta muuttamalla. Destia toteuttaa tällä menetelmällä myös tiivistysseiniä esim. ponttiseinien alapäähän.

Ponttaus ja tukiseinät

Destia suorittaa ponttausta korkeataajuustäryttimillä ja ponttivasaramme ovat muuttuvataajuuksisia, eli varioivia. Kyseiset laitetyypit mahdollistavat pontituksen olemassa olevien perustusten ja rakenteiden välittömässä läheisyydessä, jolloin vaurioriski on pienempi. Tehokkaiden laitteistojen avulla ponttaustyöt onnistuvat hyvin myös vaikeissa pohjaolosuhteissa, eikä myöskään ponttien koko tai pituus muodostu esteeksi.

Korkeataajuusvibran avulla asennetut ja maasta ylös otetut pontit säilyvät muihin menetelmiin verrattuna ehjempinä. Siten ponttien käyttökertojen määrä kasvaa samalla kun huolto- ja korjaustarve vähenevät.

Destialla on oma mittava pontti- ja teräsvaranto, ja tarvittaessa toteutammekin koko tukiseinän valmiiksi saakka kaikkine töineen avaimet käteen -periaatteella. Tällöin asennamme ponttauksen lisäksi myös ankkurit ja juuritapit, teemme jännitys- sekä rautarakennetyöt (eli mm. vaakapalkit ja ankkurikotelot) sekä tiivistämme ponttiseinän alapään suihkuinjektoinnilla (jet grouting).

Ankkurointi

Ankkuroinnilla tuodaan vakautta rakenteisiin varmistamalla niiden paikallaan pysyminen sekä työnaikaisesti että pysyvästi, aina kunkin kohteen vaatimusten mukaan. Tavanomaisimpia työnaikaisia ankkuroituja rakenteita ovat kaivantojen tukiseinät. Esimerkiksi ympäröivien katujen ja rakennusten stabiliteetti on varmistettava ankkuroidulla tukiseinällä silloin, kun niiden läheisyyteen tehdään rakennuskaivanto. Ankkurivoimat viedään joko maahan tai kallioon kunkin rakennusympäristön pohjarakennusolosuhteista riippuen. Pysyvät ankkurit puolestaan jäävät osaksi lopullista rakennetta. Pysyväksi mitoitetulla ankkurilla on oltava muiden rakenteiden kanssa yhdenmukainen käyttö- ja korroosionkestoikä.

Destialla on kattava osaaminen ankkurointitöistä. Suoritamme kaikki maa-, kallio-, pohja- ja perustusrakentamisen pysyvät ja työnaikaiset ankkurointityöt vahvalla ammattitaidolla. Ankkuroinneissa käytämme sekä vaijeri- että tankoankkureita. Käyttämämme ankkurit ovat alan johtavia merkkituotteita, kuten Gewi, Dywidag, Mac Alloy, SAH, Ischebeck Titan ja Mai.

Monipuolinen kalustomme soveltuu kaikkien ankkurikokoluokkien asentamiseen kaikissa olosuhteissa, myös ahtaissa tiloissa. Ankkurointitöiden yhteydessä teemme tarvittavat vesipainekokeet, injektoinnit, aukiporaukset sekä jännitystyöt omalla kalustollamme aina 5 000 kN saakka.

Injektointi

Injektoinnilla tarkoitetaan nestemäisen kovettuvan aineen, kuten sementin, uretaanin, vesilasin tai epoksin pumppaamista maan, kallion tai betonirakenteen sisään tarkoituksena vahvistaa, lujittaa tai tiivistää kyseessä olevaa rakennetta. Menetelmän avulla näiden rakenteiden käyttöikää ja -varmuutta voidaan lisätä huomattavasti. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. padot, sillat, kanavat, erilaiset pilarit ja palkit sekä tunnelirakenteet. Injektoinnin avulla korjaus voidaan kohdentaa tarkasti haluttuun alueeseen. Usein korjauskohteen käyttöä voidaan samanaikaisesti jatkaa korjaustoimenpiteistä huolimatta.

Pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella Destian injektoinnin työalue kattaa sekä kemialliset (epoksi, uretaani, vesilasi jne.) että sementti-injektoinnit eri sementtilaaduilla (perus-, rapid-, pika- yms. sementit sekä erilaiset mikrosementit). Epoksi-injektointia käytetään tyypillisesti betonirakenteissa ja esimerkiksi koneperustuksissa. Uretaani-injektoinnin tavanomaisia käyttökohteita ovat maa- ja kalliorakenteet. Sementti-injektointia puolestaan käytetään yleensä erilaisissa maa-injektoinneissa sekä kalliotiloissa, kuten tunneleissa. Lisäksi tiivistämme mm. ponttiseinien alapäät suihkuinjektoinnin avulla.

Kattava injektointikalustomme soveltuu niin pienten halkeama- ja vuotokorjausten suorittamiseen kuin massiivisten injektointiprojektien toteuttamiseen, esimerkiksi maapatojen korjaushankkeissa. Porauskalustoamme hyödyntäen suoritamme tarvittaessa itse injektointiprojektien edellyttämät maa- ja kallioporaukset sekä asennamme injektointiputket. Kattava porauskalustomme soveltuu myös tilanteisiin, joissa esimerkiksi maa-injektointi halutaan toteuttaa välittömästi porauskaluston kautta putkia maahan jättämättä.

Ruiskubetonointi

Ruiskubetonoinnissa betoni kirjaimellisesti ruiskutetaan haluttuun kohteeseen, tavanomaisen valamisen sijaan. Ruiskubetonointia käytetään esimerkiksi betoni- ja tiilirakenteiden korjauksiin ja kalliorakenteiden vahvistukseen. Sillä voi myös vahvistaa rakennusten perustuksia ja tehostaa korjaushankkeita. Ruiskubetonoinnin etuja ovat mm. helppo massan siirto ja vähäinen valumuottien tarve.

Destian palveluihin kuuluu ruiskubetonointi sekä kuiva- että märkäseosmenetelmillä. Kuivaruiskubetonoinnin suoritamme käsiruiskutuksena ja märkäruiskutuksen pääosin mekanisoituna robottiruiskutuksena. Asiakkaan toivomuksesta toteutamme usein ruiskubetonointihankkeet kokonaispalveluna. Tällöin ratkaisumme sisältää rakenteiden esikäsittelyt, esimerkiksi rusnaukset, piikkaukset tai hiekkapuhallukset ja tarvittavat raudoitus-, muotti- ja ohjurityöt. Palveluntarjontaamme kuuluvat myös erilaiset ruiskubetonin pintakäsittelyt, kuten esimerkiksi hierto ja pinnoitus.

Monipuolinen kalustomme soveltuu lähes kaikentyyppisten ja -kokoisten ruiskubetonointiprojektien ammattimaiseen toteutukseen. Olemmekin vuosien varrella palvelleet asiakkaitamme mitä erilaisimmissa hankkeissa, alkaen pienistä betonikorjauksista sekä maaluiskien ja tukiseinien ruiskubetonoinneista aina laajamittaisiin kalliotilojen ruiskubetonointeihin saakka.

Kuivaruiskumenetelmässä esikostutettu betoniseos puhalletaan paineilman avulla siirtoletkua pitkin betonointikohteeseen. Tarvittava vesi lisätään betoniseokseen vasta siirtoletkun päässä. Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi vaikeasti saavutettavien, ahtaiden ja monimuotoisten rakenteiden korjaamiseen. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat kalliotilojen kuilut, maapenkat, perustusrakenteiden vahvistus sekä betonirakenteiden korjaus.

Märkäruiskumenetelmässä valmis betonimassa pumpataan ruiskusuuttimen kautta haluttuun kohteeseen, ilman erillistä veden lisäämistä. Tämä märkäruiskutus-menetelmä soveltuu erityisen hyvin kohteisiin joissa halutaan päästä isoihin tehoihin, kuten vaikkapa massiiviseen kallioluolien seinämien vahvistamiseen.

Suihkuinjektointi

Suihkuinjektointi on työmenetelmä, jossa korkeapaineisen sementti-vesi - suspension avulla leikataan maa-ainesta. Samalla olevaan maahan muodostuu joko tiivistävä tai kantava rakenne. Menetelmässä sementti-vesi seos pumpataan porauskalustossa olevien suuttimien läpi samalla kun poraputkia pyöritetään ja nostetaan ylöspäin. Muodostuvan pilarimaisen rakenteen läpimittaa säädellään suihkutussuuttimien läpimittaa, painetta, porakaluston pyöritysnopeutta ja nostonopeutta muuttamalla. Destian osaamista suihkuinjektoinnin alalta käytetään mm. kaivantojen tiivistämiseen, maapohjan vahvistamiseen ja rakenteiden tukemiseen.