Yritysvastuu

Ympäristövastuu

Infra-alan tuotantoketjut vaikuttavat ympäristöön rakentamisesta aiheutuvien näkyvien ympäristömuutosten lisäksi muun muassa maa- ja kiviaineksen käytön sekä energian kulutuksen kautta. Toiminnastaan aiheutuvia välillisiä ja välittömiä ympäristövaikutuksia Destia pyrkii vähentämään panostamalla uusiutuviin energiamuotoihin, energiatehokkuuteen ja tehokkaisiin materiaalikiertoihin. Infrarakentamisessa kehitetään elinkaariomaisuuksien hallintaan liittyvää osaamista ja palveluja.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on osa Destian toimintajärjestelmää. Hallintajärjestelmällä varmistetaan, että ympäristöasiat on otettu asianmukaisesti huomioon projektitoiminnassa ja että niitä johdetaan tavoitteellisesti. Destia on Suomessa edelläkävijä työkoneautomaation hyödyntämisessä ja kehittämisessä, ja työkoneautomaatio on käytössä kaikilla Destian siihen soveltuvilla maarakennuspainotteisilla työmailla. Työkoneautomaation käytön myötä työn toteutus tehostuu ja tarkkuus paranee sekä materiaalihukka pienenee. Polttoaineen kulutukseen ja päästöjen seurantaan Destian kuorma-autokalustossa on Econen-seurantamenetelmä.

Projektitoiminnassa huomiota kiinnitetään toimintatapojen ja logistiikan suunnitteluun ja siten optimoidaan muun muassa polttoaineiden kulutusta ja materiaalien käyttöä. Destia korvaa uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä muilla materiaaleilla asiakkaan asettamien vaatimusten tai rajoitusten, lainsäädännön, viranomaisvaatimusten ja teknis-taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa.

Ympäristökuormituksen vähentäminen keskeinen osa liiketoimintaa

Osana projektitoiminnan asiakastyytyväisyyden varmistamista Destia seuraa asiakkaiden tyytyväisyyttä ympäristöasioiden hoitoonsa. Vuonna 2013 Destia sai ympäristö- ja turvallisuusasioiden hoidosta keskimääräiseksi arvosanaksi 4,0 (4,0) asteikolla 1–5. Rakentamalla energiainfraa sekä tukemalla kestävää energiantuotantoa ja liikkumista Destia edistää liiketoiminnallaan myös asiakkaittensa ja koko yhteiskunnan pyrkimyksiä vähentää ympäristön kuormitusta.