Yritysvastuu

Selaa Caseja:

Työturvallisuuden verkkoperehdytys käytössä

Destiassa otettiin käyttöön vuonna 2013 työturvallisuuden verkkoperehdytys, jonka hyväksytysti suorittaminen vaaditaan sekä Destian työntekijöiltä että alihankkijoilta. Verkkoperehdytys kertoo perustietoa Destiasta ja tavastamme johtaa ja tehdä töitä turvallisesti. Hyväksytysti suoritetun verkkoperehdytyksen jälkeen jokaisen työntekijän ja alihankkijan perehdytys jatkuu projektilla, työmaahan ja työvaiheisiin tutustumisella. Perehdyttäminen on voimassa kaksi vuotta.

Turvallisuuden verkkoperehdytys

Asiantuntijapalvelut Destian Turvallisin Toimija 2013

Destia palkitsee yksiköitään tapaturmattomuudesta. Vuonna 2011 käyttöönotettu kiertopalkinto on löytänyt ottajansa joka vuosi. Vuonna 2013 erinomaiseen saavutukseen pääsi Asiantuntijapalvelut: 0 työtapaturmaa vuonna 2013. Tapaturmattomia työtunteja kertyi yhteensä lähes puoli miljoonaa, 455 000.

Vuonna 2012 tapaturmattoman vuoden saavutti Itä-Suomen tulosyksikkö ja vuonna 2011 Länsi-Suomen tulosyksikkö. Kiertopalkinnon lisäksi Destia on palkinnut yksiköitään toukokuusta 2012 alkaen tapaturmattomista 120 päivän jaksoista. Tapaturmaton kausi tarkoittaa, että sen aikana ei satu yhtään sairauspoissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Destian järjestelmällinen panostus työturvallisuuteen on tuottanut tulosta. Vuonna 2013 Destian henkilöstön tapaturmataajuus eli vähintään yhden sairauspäivän poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 10,8 kun se vuonna 2012 oli 15,6. Vuonna 2014 positiivinen kehitys tulee jatkumaan. Destia on myös sitoutunut Rakennusteollisuus RT:n ja Infra ry:n jäsenyritysten tavoin 0-tapaturmaohjelmaan vuoteen 2020 mennessä.

Uhanalaisten kasvien ja perhosten suojelua

Voiko maa-ainestoiminta edistää luonnon monimuotoisuutta? Kyllä voi.

Kallionoton seurauksena Destian kiviainesyksikön Ristenin kallioalueelle Lohjalle on syntynyt poikkeuksellisen hyvät elinolosuhteet isomaksaruoholle ja sitä ravintokasvinaan käyttäville kalliosinisiivelle ja apolloperhoselle. Molemmat perhoset ovat erittäin uhanalaisia, erityisesti suojeltuja ja Suomessa rauhoitettuja. Perhosten elinpiiri, ja samalla louhinnan jatkuminen, turvattiin raivaamalla kallion rinnemetsään avointa tilaa ravintokasvien kasvupaikaksi. Samassa metsässä on myös liito-oravan elinpiiri.

Asikkalan Muurahaismäessä syntyi Destian soranoton seurauksena paahderinne. Harjujen luontaiset paahderinteet ovat umpeenkasvun seurauksena katoamassa, minkä vuoksi myös niissä viihtyvät lajit harvinaistuvat. Samalla kiinteistöllä inventoitiin vuonna 2013 luonnonsuojelu- ja metsälain mukaiset pienialaiset lehtokohteet, jotka jätettiin ottosuunnitelmassa maa-ainestoiminnan ulkopuolelle. ELY-keskus rajasi luonnonsuojelulain mukaisen kohteen pysyväksi suojelualueeksi. Myös Muurahaismäen paahderinne säilytetään soranoton päätyttyä.

Kaikilla palveluillamme laatu- ja ympäristösertifikaatit

Destian toimintapolitiikkoihin perustuvat toimintatavat, ohjeet ja vastuut on koottu yhtiön toimintajärjestelmään, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin ja alan kotimaisiin laatukriteereihin. Destialla on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001 -yhdistelmäsertifikaatti koskien kaikkia palvelujaan eli infrarakentamisen ja -hoidon, asiantuntija- ja kiviainespalvelujen sekä rataliiketoiminnan palveluja. Destian toiminta noudattaa sertifioinnin vaatimusten mukaista toimintaa.

Laatu- ja ympäristösertifikaattien vaatimusten mukaisilla menettelyillä Destia varmistaa tasokkaan ja ympäristön huomioon ottavan toiminnan asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Lisäksi sen toimintatavat ovat OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaiset.

Osaamisen kehittämiseen panostetaan

Destian henkilöstön kehittämisessä panostettiin vuonna 2013 osaamisen ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseen. TahTo-valmennuksiin osallistui jo huhtikuuhun 2013 mennessä yli 700 destialaista, jotka työskentelivät työmailla ja Asiantuntijapalveluissa. Myöhemmin valmennuksia laajennettiin myös konserniyksiköihin. Destian tulosyksiköiden johtajat isännöivät kahdeksaa valmennusta ja työpäälliköt yhteensä noin 60 valmennusta.

TahTo rakentui toimenpiteisiin, millä yrityksen strategiset tavoitteet saavutetaan. Asioita käytiin läpi todellisten Destian toiminnassa tapahtuneiden esimerkkien kautta. Esimerkkien tavoitteena oli osoittaa saman tien, että TahTo-asiat toimivat myös käytännössä.

Valmennuksen toimivuudesta kertoo Destian positiivisesti kasvanut liiketulos.

Jyväskylässä asiakaspalautetta sosiaalisen median kautta

Destian Jyväskylän eteläinen kaupunkiurakka avasi yhdeksi tiedotuskanavakseen Facebook-sivut urakan käynnistyessä syksyllä 2012. Sivulla Destian ammattilaiset vastaavat kaupunkilaisten kysymyksiin, vinkkeihin ja palautteisiin sekä kertovat, miten työt alueella etenevät hyvien kuvien ja kuvausten kera. Sivun tavoitteena on ollut lisätä vuorovaikutusta urakoitsija Destian ja kaupunkilaisten kesken.

Urakka keräsi alkuvuodesta 2014 asiakaspalautetta asiakastyytyväisyyskyselyllä. Linkkiä jaettiin muun muassa Facebookissa. Kyselyn etusivulla aukesi ensimmäisenä kartta, jossa kuvattiin, mitä alueita palautekysely koski. Tämä selkeytti vastaamista. Vastaajien joukossa oli alueen eri toimijoita, yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä. Vastaukset olivat kokonaisuutena erittäin hyödylliset: hyvin toimineista asioista saatiin kiitosta sekä hankaliksi koetuista asioista kehittämisideoita. Vastauksia hyödynnetään jatkossa hoitotyön kehityksessä.

Sivu löytyy osoitteesta www.facebook.com/JKLetelainen. Sivun selailu ei vaadi kirjautumista Facebookiin.

Pieniä ympäristötekoja työmaalla

Ympäristön huomioon ottaminen koostuu isoista ja pienistä teoista. Destian ja YIT:n työyhteeniittymä Pulterin E18-työmaalla ympäristö on huomioitu monin tavoin. Kaksi pientä esimerkkiä kertovat ympäristöystävällisestä asenteesta, jolla on saatu aikaan hyvää mieltä.

E18 työmaan projektitoimistolla havahduttiin kahvipussien kulumiseen. Projektitoimistolla järjestettiin syksyn aikana lukuisia perehdytyksiä ja kokouksia, joten kahviakin kului runsaasti. Toimistolla aloitettiin kahvipussien kerääminen laatupäällikkö Eija Luoman aloitteesta. Marraskuun lopulla iso kasa kahvipusseja lahjoitettiin projektitoimiston naapurissa toimivalle seurakunnan vanhusten askartelukerholle. Diakonissa Tuula Kakko oli iloinen lahjoituksesta juuri joulumyyjäisten alla.

Käytetyt työvaatteet taideteokseksi

E18 työmaalla kierrätettiin loppuunkäytetyt työvaatteet taideteoksen rakennusmateriaaliksi. Kotkan merimuseoon rakentuu taideteos varoitusvaatteista taiteilija Mox Mäkelän toimesta. TYL Pulterilla loppuunkäytetty työvaatetus toimitettiin syksyn aikana hyötykäyttöön.

Eettiset ohjeet ohjaavat toimintaa

Destian uudistetut eettiset ohjeet otettiin käyttöön ja jalkautettiin vuoden 2010 alussa. Eettisiä sääntöjä käydään säännöllisesti läpi tulosyksiköiden johtoryhmissä, niitä käsitellään myös esimiesten valmennuksissa. Destiassa tehdään joka vuosi konserni- ja yksikkötasoisesti riskiarviointi, jonka riskimalleissa käsitellään eettiset ohjeet yhtenä osana.

Destian eettisten ohjeiden noudattamista on vuonna 2013 tarkasteltu sisäisen tarkastuksen, sisäisen ja ulkoisen auditointien sekä muiden havaintojen perusteella. Näiden tarkastelujen pohjalta on tehty yhteensä 15 havaintoa eri kohdista, joita ovat esimerkiksi taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta, lakien ja säädösten mukaisuus, asiakastyytyväisyys, ympäristövaikutusten huomioiminen, eettiset kauppatavat sekä työturvallisuus ja hyvinvointi. Havainnoista on määritelty toimenpiteet, joiden toteuttamista seurataan vuoden aikana.