Hallinnointi

Destian toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Destia Oy:n toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategian mukaisesti Destian liiketoimintaa ja hallintoa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole Destia Oy:n hallituksen jäsen. Toimitusjohtajan suhde Destiaan on määritelty johtajasopimuksella, jonka hallitus on hyväksynyt. Yhtiön toimitusjohtajana on 1.10.2009 alkaen toiminut Hannu Leinonen.

Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtamisessa Destian johtoryhmä. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi tulosyksiköiden, prosessien ja konserniyksiköiden johtajat sekä henkilöstön edustaja. Johtoryhmä vastaa konsernin toimivasta liiketoimintarakenteesta, johtamisjärjestelmästä ja yleisistä suunnittelu- ja raportointijärjestelmistä. Toimitusjohtaja ja Destian johtoryhmä valmistelevat hallitukselle konsernin strategiset suunnitelmat, merkittävät yritysjärjestelyt ja investoinnit sekä vastaavat niiden toimeenpanosta ja riskienhallinnasta. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla myös hallituksen hyväksymään budjettiin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Destian johtoryhmälle on laadittu työjärjestys. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Toimitusjohtaja huolehtii tiedonkulusta hallituksen ja johtoryhmän välillä.

Destian johtoryhmän muodostivat vuonna 2013 toimitusjohtaja Hannu Leinosen lisäksi Minna Heinonen, Jouni Karjalainen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Pirkko Salminen, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio. Henkilöstön edustajana johtoryhmässä toimi Kimmo Laaksola. Laajaan johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi konserniyksiköiden johtajat henkilöstöjohtaja Laura Ahokas, viestintäjohtaja Miia Apukka, lakiasiainjohtaja Aki Markkola ja prosessijohtaja Tom Schmidt. Laajan johtoryhmän tehtävä on valmistella ja ohjata koko konsernia koskevia kehityshankkeita ja strategiaa sekä kehittää johtamisjärjestelmää.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilökunta. Tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat konserni-, tulosyksikkö- ja projektikohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin, vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovittuihin tavoitteisiin. Tulospalkkiokriteerien perustana ovat konsernin strategiakauden tavoitteet. Tulospalkkiojärjestelmän palkkioperusteista päättää hallitus.

Lisäksi käytössä on erillinen pikapalkkio, jossa palkitaan varsinaisen tulospalkkiojärjestelmän tavoitteisiin kuulumattomasta erinomaisesta suorituksesta.

Destian hallitus päätti 19.12.2013 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän rakenteesta ja periaatteesta vuodelle 2014. Tulospalkkiojärjestelmä muodostaa osan henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta. Tulospalkkiojärjestelmä tuo palkitsemiseen kannustavan, yhtiön sisäistä yhteistyötä ja strategiaa tukevan ohjaus- ja palkitsemiselementin. Järjestelmällä tuetaan yhtiön kannattavuuden ja toimintaedellytysten tukemista ja kehittämistä. Uuden palkkiojärjestelmän kohderyhmänä on neljä erilaista henkilöstöryhmää: 1) Destian projekteilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt sekä 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosyksiköiden tuen henkilöstö sekä 4) tulosyksiköiden johtajat.

Destia Oy:n hallitus päätti 28.5.2010 ottaa käyttöön johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoon kuuluvat henkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä sen piiriin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Sen piiriin kuuluvat toimitusjohtaja ja tulosyksiköiden ja konserniyksiköiden johtajat. Ansaintajakso on 2010–2012 ja ansaintakriteeri on tämän jakson kumulatiivinen käyttökate. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit ovat samat kaikille järjestelmän piiriin kuuluville. Kriteerit ovat konsernitasoisia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kriteereistä. Ansaintajaksolta 2010–2012 kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona kolmessa erässä vuosien 2013-2015 aikana.

Lisäksi Destia Oy:n hallitus päätti 14.2.2013 johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta ja käyttöönotosta vuosille 2013–2017. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johtoon kuuluvien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa kyseiset henkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat 2013–2015, 2014–2016 ja 2015–2017. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt. Ansaintajakson 1.1.2013–31.12.2015 ansaintakriteeri on tilikausien 2013–2015 konsernin kumulatiivinen käyttökate (EBITDA) oikaistuna nettovelan muutoksella. Hallituksen kokouksessa 19.12.2013 päätettiin ansaintajakson 1.1.2014–31.12.2016 ansaintakriteeriksi vastaavasti tilikausien 2014–2016 konsernin kumulatiivinen käyttökate (EBITDA) oikaistuna nettovelan muutoksella. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014–2015 maksetaan rahapalkkiona keväällä 2020. Ansaintajaksolla 2014–2016 järjestelmän kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 15 henkilöä, mukaan lukien tulosyksiköiden ja konserniyksiköiden johtajat sekä toimitusjohtaja. Hallituksella on halutessaan oikeus kohtuullistaa maksettavia palkkioita.

Yhtiön palkitsemisjärjestelmät vastaavat talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa kannanottoa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vastuu palkkiojärjestelmistä ja niiden toiminnasta on konsernin henkilöstötoiminnolla.

Johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkitsemisesta päättää hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön ja toimitusjohtajan välinen johtajasopimus, jossa on sovittu palkitsemisen periaatteet, on solmittu 7.9.2009.

Toimitusjohtajalle ajalla 1.1.–31.12.2013 maksetut palkat ja luontoisedut olivat yhteensä 401.721,00 euroa. Vuodelta 2012 toimitusjohtajalle maksettiin tulosperusteista palkkiota 132.891 euroa. Vuodelta 2013 toimitusjohtajalle tullaan maksamaan tulosperusteista palkkiota 141.441,00 euroa. Lisäksi johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2010–2012 perusteella toimitusjohtajalle tullaan maksamaan 240.000 euroa vuosien 2013–2015 aikana. Vuonna 2013 maksettiin 144.000 euroa. Vuonna 2014 maksettava osuus on 72.000,00 euroa. Vuonna 2014 maksuun tulevat tulosperusteinen palkkio ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen palkkio perustuvat 7.9.2009 tehtyyn johtajasopimukseen.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttuvasta tulospalkkiosta sekä muuttuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Vuosittainen tulospalkkio on enintään 40 % vuosipalkasta. Toimitusjohtajan johtajasopimuksessa (7.9.2009) on sovittu, että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäistuotto on vuosittain 60 % vuosipalkasta. Pitkäjänteisen palkkion maksatus jaksotetaan siten, että yhtenä vuonna maksettava pitkäjänteinen palkkio on enintään 40 % vuosipalkasta. Sekä vuosittaisen tulospalkkion että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit on asetettu siten, että tavoitetaso (puolet enimmäispalkkiosta) saavutetaan, jos hallituksen asettamiin haastaviin liiketoimintatavoitteisiin päästään. Tavoitetason ylittyminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää suoritusta ja hallituksen erityisperusteluja.

Vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit 2014 perustuvat toimitusjohtajan osalta konsernikohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin (70 %) sekä muihin tavoitteisiin (30 %). Toimitusjohtajan tavoitteissa on korostettu yritysvastuun osuutta entisestään. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit noudattavat yllä kerrottuja johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän periaatteita.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on toimitusjohtajasopimuksessa sovittu 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti ja on maksuperusteinen. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vuosimaksu vuonna 2013 oli 8.500 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanoessa toimisuhteen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtiön puolelta irtisanottaessa toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajalla on yhtiön ottamat tapaturma-, henki-, matka- ja sairauskuluvakuutukset, joiden vuosimaksu vuonna 2013 oli yhteensä 24.519,00 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on yhtiön maksama ADSL-liittymä, jonka vuosimaksu 2013 on ollut 351,00 euroa.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttuvasta tulospalkkiosta sekä muuttuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Maksimissaan johtoryhmän jäsenen vuosittainen tulospalkkio voi olla viiden (5) kuukauden palkkaa vastaava määrä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän palkkion maksimimäärät on määritetty kullekin henkilölle erikseen. Maksimisuuruus määräytyy henkilön tehtävän mukaan ollen vuosien 2010–2012 järjestelmässä 44 % - 60 % vuosipalkasta sekä vuosien 2013–2017 järjestelmässä 30 % – 35 % vuosipalkasta. Sekä vuosittaisen tulospalkkion että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit on asetettu siten, että tavoitetaso (puolet enimmäispalkkiosta) saavutetaan, jos hallituksen asettamiin haastaviin liiketoimintatavoitteisiin päästään. Tavoitetason ylittyminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää suoritusta ja hallituksen erityisperusteluja.

Johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2013 maksetut palkat ja luontoisedut olivat 1.467.568,00 euroa. Vuodelta 2012 johtoryhmän jäsenille maksettiin tulosperusteista palkkiota 82.799 euroa sekä muita palkkioita kuin tulospalkkioita yhteensä 24.748 euroa. Vuodelta 2013 johtoryhmän jäsenille tullaan maksamaan tulosperusteista palkkiota 281.099,00 euroa. Lisäksi johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2010–2012 perusteella sen piiriin kuuluneille johtoryhmän jäsenille tullaan maksamaan 690.000 euroa vuosien 2013–2015 aikana. Vuonna 2013 maksettiin 290.000 euroa. Vuonna 2014 maksettava osuus on 240.000,00 euroa..

Destia Oy:n henkilöstö siirtyi 1.1.2008 alkaen valtion eläkelain piiristä työntekijöiden eläkelain piiriin. Tällöin otetun lisäeläkevakuutuksen piiriin tulivat kaikki ne Destia Oy:n työntekijät, joiden työsuhde oli alkanut ennen vuotta 1993. Lisäeläkevakuutuksella korvattiin eläketurvassa siirtymisen vuoksi tapahtuneet heikennykset. Lisäeläkkeen saamisen edellytyksenä on, että vakuutetun työsuhde Destia Oy:ssä jatkuu eläketapahtumaan saakka. Lisäeläkevakuutus otettiin yhteensä 1400 henkilölle. Yhdellä johtoryhmän jäsenistä oli tämä lisäeläkevakuutus vuonna 2013.