Hallinnointi

Destia Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiön hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä kulloinkin voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan suosituksia. Tämä selvitys koskee emoyhtiö Destia Oy:tä ja soveltuvin osin Destia-konsernia (myöhemmin Destia). Destia poikkeaa Hallinnointikoodista noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti jäljempänä mainituin tavoin. Tämä selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy osoitteesta http://www.cgfinland.fi

Poikkeaminen Hallinnointikoodin suosituksesta

Destia poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksesta yhtiökokouskutsun, kokouksen järjestämisen ja sen määräaikojen sekä yhtiökokoukseen osallistuvien osalta johtuen siitä, että Destialla on ainoastaan yksi osakkeenomistaja.

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuosilta 2010, 2011 ja 2012 löytyvät Destian kotisivuilta Yritys-osion alta.