Destian vuosi 2013

Toimitusjohtajan katsaus

KANNATTAVUUTEMME PARANI KOLMATTA VUOTTA PERÄKKÄIN

Talouden epävarmuus jatkui vuonna 2013, mikä vaikutti infra-alan toimintaympäristön heikkenemiseen ja asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen hankkeille. Inframarkkinan lievä lasku päättyneenä vuonna johtui talonrakentamisen hiipumisesta. Volyymitaso pysyi kohtuullisena julkisten infrainvestointien pysyessä vakaana sen sijaan yksityiset infrainvestoinnit hieman supistuivat. Kuntamarkkina oli vaisu päättyneenä vuonna, vaikka kasvukunnissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, oli piristymistä. Viime vuonna kilpailu hankkeista tiukentui edelleen.

Olemme Destiassa onnistuneet parantamaan kannattavuuttamme kolmatta vuotta peräkkäin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Teimme yhtiön historian parhaimman tuloksen päättyneenä vuonna. Niin absoluuttinen kuin suhteellinenkin kannattavuutemme ovat selkeästi parempia kuin viimeksi kuluneina vuosina. Vaikka emme voittaneet isoja väylähankkeita aivan odotustemme mukaisesti, kykenimme kirimään näistä aiheutuneita menetyksiä pienemmillä projekteilla. Panostuksemme henkilöstön valmennukseen näkyy nyt parempana projektinhallintana ja kannattavuutena.

Määrätietoinen tekemisemme näkyy myös rataliiketoimintamme tervehtymisenä. Kalliorakentamisen puolella olemme kovettaneet pohjaa ja tehneet tarvittavia resurssointeja niin, että perusta on nyt kunnossa.

Tilauskantamme on edellisen vuoden tasolla ja suuri osa siitä ulottuu kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Hyvä tilauskanta yhdessä projektinhallinnan parantamiseksi tekemiemme toimenpiteiden kanssa on perusta kannattavuuden paranemiselle ja hyvälle kassavirralle myös jatkossa. Erityisen merkittävää on, että saavutimme strategiakauden 2010–2013 taloudelliset tavoitteet sijoitetun pääoman ja omavaraisuusasteen osalta. Myös liikevoittoprosentti ylsi lähes tavoitteeseen haastavasta markkinakehityksestä huolimatta. Tavoitetta kasvaa ydinliiketoiminnoissamme markkinan kasvua nopeammin emme saavuttaneet. Liikevoittomme on 3,9 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto 22,1 prosenttia ja omavaraisuusaste 44,0 prosenttia.

Jatkoimme vahvaa panostusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Olemme panostaneet viime vuosien aikana voimakkaasti osaamisemme kehittämiseen. Projektin ja talouden hallinnan kysymyksiin pureutuva valmennus laajennettiin hyvien kokemusten saattelemana linjaorganisaatiosta koko henkilöstöä koskevaksi viime vuoden aikana. Valmennuksia jatketaan kuluvan talven aikana.

Työturvallisuus on tekemisessämme keskiössä ja siihen olemme kiinnittäneet erityistä huomiota. Työturvallisuutemme kehittyi positiivisesti päättyneenä vuonna ja saavutimme tapaturmataajuudessa tason 10,8.

Tulevaisuuden osaajien rekrytoimiseksi olemme tehneet entistä laajempaa harjoittelijayhteistyötä, jota jatkamme edelleen.

Destia on työkoneautomaation kehittämisessä ja käyttöönotossa edelläkävijä, myös pienkehityksemme menetelmäteknologioissa on vahvaa. Tavoitteenamme on jatkossakin kehittyä alan kärjessä. Destian toimintaa kuvaa toimialan edistyksellisimpien teknologioiden ja toimintatapojen hyödyntäminen. Tämä vaikuttaa työhön suunnittelupöydiltä työmaiden arkeen. Kaikki isommat väylähankkeet toteutamme jo työkoneautomaatiolla, ja jatkossa viemme työkoneautomaation kaikille työmaille, joilla sen hyödyntäminen on kannattavaa. Digitalisoituminen tarjoaa mahdollisuudet teknologisiin harppauksiin ja tuottavuuden parantamiseen koko infra-alalla. Digitalisoituminen tuottaa myös asiakkaillemme paitsi paremman lopputuotteen myös ajantasaista informaatiota toteutuksen etenemisestä ja sen sisällöstä.

Tavoitteena kasvu markkinoita voittamalla

Viime vuoden aikana valmistelimme Destian uuden strategian vuosille 2014–2022 sekä uudet taloudelliset tavoitteet liiketoimintasuunnitelmakaudelle 2014–2016. Strategiamme keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti inframarkkinassa hyvällä asiakastyöllä ja omaa osaamistamme hyödyntämällä.

Merkittävä osa liikevaihdostamme tulee monivuotisista hankkeista, jotka tuovat liiketoimintaamme vakautta. Ydinliiketoimintaamme ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito- ja ylläpito. Destian strategisen kasvun painopistealueet tulevalla kaudella ovat kallio- ja rataliiketoiminnoissa sekä energiarakentamisessa.

Panostamme vahvasti asiakastyön kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen on edelleen yhtiön strateginen painopistealue, ja valmennuksilla lisäämme myös yhtenäisen tavoitteellisen asiakastyön osaamista organisaatiossamme. Tavoitteenamme on myös määrätietoisesti jatkaa panostusta työturvallisuuden parantamiseen. Toivomme panostustemme näkyvän asiakkaillemme parempana palveluna ja helpompana asiointina.

Kiitos destialaisille päättyneestä vuodesta. Me destialaiset osaamme ja pystymme vaikka mihin, kunhan tahtoa löytyy – ja sitä meillä on. Tästä on hyvä jatkaa.

Kiitos luottamuksesta asiakkaillemme, aliurakoitsijoillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme. Jatketaan yhteistyötä menestyksekkäästi tänäkin vuonna kohti toimivampaa maailmaa.

 

  

Hannu Leinonen

toimitusjohtaja